Kalendarz

Poniedziałek 24 Kwietnia 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert
2012.05.23

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostaną zatrudnione:

 1. Pani Agnieszka Janowska
 2. Pani Anna Bałazy

Kandydatki spełniają wszystkie wymogi stawiane pracownikowi na tym stanowisku. Posiadają wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje do pracy na tym stanowisku.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2012.06.13

Lista kandydatów spełniających niezbędne wymagania na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy aplikacje do następnego etapu rekrutacji otrzymały dwie osoby spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu, które zostaną poinformowane o  terminie rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Agnieszka Janowska zam. ul. Słowackiego 98, 07-417 Ostrołęka.
 2. Anna Bałazy zam. ul. Poznańska 25/13, 07-409 Ostrołęka.
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2012.06.11

Zaproszenie do składania oferty na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

1. Wymagania formalne niezbędne:

 • kandydat posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych.

2. Wymagania merytoryczne:

 • znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,
 • znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 • wysoki stopień empatii,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kreatywność,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem,
 • umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukcyjnej i rehabilitacyjnej;
 • praca związana z dokonywaniem oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • praca związana z dokonywaniem oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 • wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 • sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 • w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art. 53 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art. 61 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • wydawanie opinii w zakresie form pomocy dziecku, rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba;
 • sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 • współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;
 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie  z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o dysponowaniu samochodem;
 • oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • pisemną koncepcję pracy własnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, uwzględniającą metodologię pracy z dzieckiem i rodziną zmierzającą do opracowania planu pomocy dziecku, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

6. Miejsce wykonywanej pracy: teren Powiatu Ostrołęckiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

7. Forma zatrudnienia: praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrołęce lub za pośrednictwem poczty, ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka (pokój nr 9), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Rekrutacja” w terminie do dnia 06 czerwca 2012 r. do godz. 9:00 decyduje data wpływu do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce;
 • dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce po wskazanym terminie lub dokumenty niekompletne, nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dodatkowe:

 • osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2012.05.23

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

 • Europejski Numer Alarmowy 112
 • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1902 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)