Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Komisja Europejska zatwierdziła tarczę finansową dla dużych firm

Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła jeden z trzech elementów z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Chodzi o 10 miliardów złotych na pożyczki płynnościowe.

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 1. Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 2. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;
 3. Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7.5 mld zł.

 

Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom w momencie uruchomienia programu.

 

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które:

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa przekracza 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 Pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł, których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł, lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

Spełniają też jeden z poniższych warunków także spełniają jeden z poniższych warunków:

 • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

O dofinansowanie może ubiegać się Przedsiębiorca, który nie otworzył likwidacji oraz nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorstwo musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

 

Finansowanie płynnościowe – Tarcza Płynnościowa dla Dużych Firm

Finansowanie Płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, może mieć formę:

 • pożyczki;
 • nabycia należności lub wierzytelności;
 • obligacji;
 • gwarancji.

Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o 1 rok. Finansowanie udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest maksymalnie do kwoty 1 mld zł. Udzielone finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Finansowanie płynnościowe może mieć charakter podporządkowany, ale będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”, zakładający przyspieszone spłaty finansowania w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Finansowanie preferencyjne – Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

Programowe Finansowanie Kredytowe mające postać finansowania preferencyjnego udzielane jest maksymalnie do kwoty 750 mln zł w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości na pokrycie faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19.

Kryteria zakwalifikowania przedsiębiorstwa do otrzymania finansowania obejmują m.in. odnotowanie gotówkowej straty na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po dniu 29 lutego 2020 r., oraz prognoza zwiększenia poziomu zadłużenia, które zagraża jego stabilności finansowej.

Przedsiębiorstwo musi przedstawić plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19 oraz przejść pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw. due diligence) prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 3 lata, z opcją ich przedłużenia o 1 rok.
Warunki umorzenia finansowania preferencyjnego obejmują w szczególności wysokość maksymalnie kwocie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy. Wysokość kwoty umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości nominalnej finansowania preferencyjnego;

Udzielone finansowanie preferencyjne może być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

W szczególności, finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z Polskim Funduszem Rozwoju;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu.

 

Finansowanie inwestycyjne – Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm

Finansowanie w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane za pomocą instrumentów, takich jak akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki zamiennych na akcje w postaci:

 1. obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych:
  1. emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  2. przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  3. na zasadach innych niż określone w Punktach a i b powyżej, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;
 2. obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Warunkiem otrzymania Programowego Finansowania Kapitałowego w ramach Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji (w przypadku obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej), uwiarygadniającej osiągnięcie rentowności finansowej, projekcji finansowych oraz, w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia Straty Finansowej na skutek COVID-19. Przedsiębiorstwo musi również osiągnąć pozytywny wynik procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania (tzw. due diligence lub confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju (lub jego doradców) lub w formie tzw. vendors due dilligence.

Szczegółowe warunki Programowego Finansowania Kapitałowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będą między innymi odpowiednie Dokumenty Finansowania Programowego.

 • data: 2020-05-27

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Wybór języka

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

 • Geoportal
 • kele
 • wrotamazowsza
 • Geoportal Powiatu Ostrołęckiego

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 306000 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki