Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 17 Października 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Starosta i zarząd pozytywnie skwitowani

 

Radni powiatu byli jednomyślni, udzielając staroście i Zarządowi Powiatu absolutorium za 2017 rok. Głosowanie nad absolutorium było jednym z głównych punktów sesji, która odbyła się 19 czerwca. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrołęckiego za ub. rok, który przedstawiła dyrektor Sanepidu, Małgorzata Bednarska, głosowali nad zmianami w tegorocznym budżecie, przyjęciem programu opieki nad zabytkami dla powiatu w latach 2018-2021, nawiązaniem współpracy partnerskiej między naszym powiatem i powiatem mrągowskim.

Sprawozdanie finansowe powiatu i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. przedstawił starosta Stanisław Kubeł.

- Wyniki wszystkich powiatowych jednostek były realizowane na bieżąco, bez uwag i zgodnie z przyjętym planem. Mieliśmy pewien niedosyt jeśli chodzi o wydatki majątkowe. Nie zrealizowaliśmy wszystkich zadań inwestycyjnych w 100 proc., ale staraliśmy się tak kierować wykonaniem budżetu, żeby nie dopuścić do utraty ani jednej złotówki ze środków zewnętrznych. I to się udało.  Nie straciliśmy ani grosza z przyznanych nam środków dotacyjnych czy subwencyjnych - podkreślił.

Dochody budżetu powiatu, zrealizowane, wynosiły 75 mln 612 tys. zł. Powiat obsługiwał dwa państwowe fundusze celowe - PFRON (826 tys. zł)  i Fundusz Pracy (33 mln 758 tys. zł. Dysponował w sumie kwotą ponad 110 mln zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 80 mln 400 tys. zł, prawie 87 proc. zaplanowanych wydatków. Dochody nie zostały zrealizowane na kwotę 10 mln 420 tys. zł. Z tytułu pomocy finansowej gmin, nieprzekazania środków z budżetu UE na drogę Goworowo-Wyszków, braku sprzedaży działek i budynku przy ul. Szpitalnej. Wydatków nie zrealizował powiat na kwotę 12 mln zł. Było to spowodowane głównie tym, że firma Ostrada nie wykonała pełnego zakresu robót na największym, dwuletnim zadaniu inwestycyjnym powiatu: Ostrołęka-Goworowo-Wyszków. Zostało przeniesione na 2018 rok.

-Podpisaliśmy stosowne aneksy z zarządem województwa mazowieckiego, w związku z tym środki zostały przesunięte i nie straciliśmy ich. Nie została też w pełni zrealizowana  przebudowa mostów na Omulwi i jej dopływach. Na Mostówku i Grabówku nie zostały wykonane w całości zaplanowane prace. Główne roboty tak, co pozwoliło nam  się rozliczyć  z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Nie straciliśmy możliwości ubiegania się o środki w 2018 roku.  Na ten rok otrzymaliśmy 7 mln 200 tys. zł. Nie zawarliśmy porozumienia z gm. Rzekuń. Zadanie to, w nieco innej wersji, zafunkcjonowało   w budżecie 2018 roku. Nie wykonaliśmy też jednego skrzyżowania, w Czarnotrzewiu, w gm. Baranowo - wymieniał starosta. Pozostałe zadania zostały wykonane i rozliczone -  zaznaczył . I dodał:  – Wskaźnik wydatków majątkowych wynosił nieco ponad 39 procent, a więc był bardzo wysoki. Najwyższy wśród powiatów ościennych - dodał. Także to, że żadna z gmin na terenie powiatu ani też miasto Ostrołęka nie osiągnęło tak wysokiego wskaźnika. - Myślę, że nasz powiat  jest jednym  z lepszych w Polsce – podsumował Stanisław Kubeł. Pokazując przy tym w przygotowanej na sesję prezentacji liczby, które  ukazują jak Powiat Ostrołęcki wypada na tle sąsiednich powiatów.

I tak, dla porównania - w pow. szczycieńskim wskaźnik  wydatków majątkowych wynosi 19,13 proc., makowskim - 20 proc., wyszkowskim - 12 proc. przasnyskim - 14,8 proc., ostrowskim - 22,64 proc., łomżyńskim - 14,32 proc., piskim - 17, 66 proc., dla miasta Ostrołęka - 5,61 proc.

Z kolei w gminach powiatu ostrołęckiego procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przedstawia się następująco: Baranowo - 27,13 proc., Czarnia - 14, 11 proc. Czerwin - 23,74 proc., Goworowo - 16,12 proc., Kadzidło- 14 proc.,  Lelis - 20,59 proc., Łyse - 34,55 proc., Myszyniec - 14,31 proc., Olszewo-Borki - 15,29 proc., Rzekuń - 18,09 proc.

Najważniejsze inwestycje drogowe w 2017 roku to III etap rozbudowy drogi Kadzidło-Łyse-Łączki - 4 mln 466 tys. 180 zł, rozbudowa drogi powiatowej nr 53-Obierwia, nr 53-Obierwia-Baranowo - 5 mln 392 tys. 672 zł; przebudowa mostów na Omulwi i jej dopływach: w Czarni, Długiem, Czarnotrzewiu, Mostówku i Grabówku z dojazdami  - 9 mln 458 tys. 480 zł; przebudowa drogi powiatowej Golanka- Grale-Nasiadki - 2 mln 237 tys. 231 zł; odbudowa drogi powiatowej na odc. Kadzidło-Szafranki - 1 mln 554 tys. 093 zł.

W sumie na inwestycje drogowe w 2017 roku wydano 26 mln 305 tys. 714 zł. Było to 21 zadań.

Przebudowano 24,719 km dróg, wyremontowano 5 obiektów mostowych, wybudowano 1,545 km chodników, wybudowano 11, 175 km ścieżek rowerowych.

Łączna liczba zadań inwestycyjnych powiatu realizowanych w 2017 roku wynosi 59. Wśród nich był też remont i aranżacja budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" - 995. 661 zł, budowa placówki opiekuńczo wychowawczej Dom dla dzieci w Czarnowcu - 732. 878 zł, zakup rębaka dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych - 61. 337 zł.

Powiat Ostrołęcki udzielił ponadto pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, na łączną kwotę 2 mln 926 tys. 435 zł. Gm. Łyse - 1 mln 111 tys. 549 zł; miastu Ostrołęka 499 tys. 530 zł, gm. Czerwin - 250 tys. zł, gm. Rzekuń 155 tys. zł, gm. Olszewo-Borki - 142 tys. 500 zł; gm. Myszyniec, Troszyn, Baranowo - po 150 tys. zł; gm. Goworowo - 25 tys. zł.

Stanisław Kubeł zwrócił uwagę na rosnącą tendencję udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. - Świadczy to o tym, że jest więcej działalności gospodarczej, pozarolniczej na terenie powiatu.

Warto też zauważyć, że w 2017 roku 3168 osób zostało objętych aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował z Funduszu Pracy kwotę 33 mln 758 tys. 567 zł.

Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisje stałe Rady Powiatu. Ostatecznie starosta Stanisław Kubeł oraz zarząd otrzymali absolutorium przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

- Chciałem podziękować radzie powiatu za jednomyślnie pozytywną ocenę - powiedział starosta.

 

  • data: 2018-06-20

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 131478 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)