Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 25 Maja 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • WSAP
 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Radni uchwalili budżet powiatu na 2019 rok

Radni Powiatu Ostrołęckiego jednogłośnie uchwalili na ostatniej w tym roku sesji budżet powiatu. Uroczysta sesja, podczas której zostały wręczone także doroczne nagrody starosty i nagrody okolicznościowe odbyła się 20 grudnia w Nowej Ostoi.

Radni  przyjęli na tej sesji także Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019-2030, jak również Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.  Zanim starosta Stanisław Kubeł zaprezentował projekt budżetu na 2019 rok, skarbnik powiatu Aldona Kuciej poinformowała, że został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Dochody budżetu zamkną się w kwocie 75.431.720 zł, w tym dochody bieżące: 65.302.017 zł, majątkowe - 10.129.703 zł. Planowane są wydatki na kwotę 72.119.220 zł, w tym majątkowe: 53.326.690 zł, bieżące - 18.792.530 zł. Planowana nadwyżka wyniesie 3.312.500 zł.

- Nadwyżka przeznaczona jest na zmniejszenie zadłużenia Powiatu Ostrołęckiego - referował starosta.

Największe znaczenie dla budżetu powiatu ma dział rozliczenia różne (33.660.207) zł, zawierający subwencje. Jak zaznaczył starosta, mają one tendencje wzrostowe. Są to: subwencja oświatowa (wyższa o 4,82 proc. w stosunku do roku poprzedniego), wyrównawcza - wyższa o 17,10 proc. i równoważąca - wyższa o 10,16 proc.

Ponadto udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych planowany jest w wysokości 16.789.165 zł, dział transport i łączność - 9. 399.371 zł.

Wydatki planowane są w wysokości 72.119.220 zł, w tym na transport i łączność 22.525.668 zł; nakłady na zadania z zakresu zdrowia, pomocy i polityki społecznej - 17.211.163 zł; oświatę i wychowanie - 13.551.815 zł, administrację publiczną - 11.393.543 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje przede wszystkim pozycje związane z drogami - m.in. zakończenie tzw. skrótu wyszkowskiego, inwestycji czteroletniej. W budżecie na 2019 r. zapisana jest kwota 3.559.224 zł. Ponadto na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki (inwestycja trzyletnia) na terenie gm. Łyse - 4.492.293 zł; na rozbudowę drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - 4.980.000 zł. W sumie na inwestycje drogowe zaplanowano w budżecie na 2019 rok 17.359.842 zł.

Na inwestycje budowlane - 18.482.011 zł, w tym: termomodernizację budynku zarządu Dróg Powiatowych - 288.985 zł, termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa "Nila" 15 - 250.000 zł, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie - 144.000 zł, udział w projekcie: "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Łyse" - 250.920 zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) planowana jest w wysokości 11.975.327 zł.

- Jest to najważniejszy wskaźnik, którym oceniane są budżety jednostek samorządu terytorialnego, także przez RIO i instytucje finansowe. Mówi nam o zdolności do inwestowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego - tłumaczył starosta.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych (nieobecni byli radni Jarosław Nowak oraz Stanisław Lipka).

Na tej sesji radni opiniowali także Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego. W planie tym ujęta jest  m.in. likwidacja dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Ostrołęce. Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i rolnictwa Artur Romanik poinformował radnych o piśmie od wojewody mazowieckiego, które 10 grudnia wpłynęło  do powiatu o zaopiniowanie wspomnianego planu. Miałby obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. - Likwidacja dyspozytorni w Ostrołęce może mieć duży wpływ na wydłużenie czasu dojazdu zespołów medycznych do chorych z terenu powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego. Wiąże się też z utrata pracy dla ok. 30 osób. W związku z powyższym proponuję negatywne zaopiniowanie tego planu - referował dyrektor.

Tego samego zdania, w głosowaniu,  byli wszyscy radni.

 

Podczas sesji starosta poinformował, że efektem interpelacji radnego Artura Kozłowskiego na poprzednim posiedzeniu rady, w jeden dzień tygodnia zostaną wydłużone godziny pracy w starostwie, we wszystkich wydziałach. Zarządzenie w tej sprawie starosta wydał 19 grudnia. Zmiany wejdą w życie od 1 lutego 2019 r.

Pracownicy starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych pracować będą w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-16.00, we wtorki w godz. 8.00-17.30, piątki w godz. 8.00-14.30.

Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach pracy  Starostwa, za wyjątkiem: Wydziału Finansowego - kasy przy ul. Szpitalnej 2 i ul. Emila A. Fieldorfa "Nila" 15, gdzie interesanci przyjmowani będą: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.30; we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00.14.00; Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - gdzie interesanci przyjmowani są: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.30, we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00-14.00.

Z pozytywną odpowiedzią Zarządu Powiatu spotkała się także interpelacja radnego Adama Białobrzeskiego. Dotyczy  budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (Kadzidło - Piasecznia), na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Jagodowej.  - Przygotowaliśmy pismo do pana wójta i do wiadomości radnego oraz przewodniczącej rady w tej sprawie z propozycją, że powiat zabezpieczy materiały na budowę chodnika, a zakład gospodarki komunalnej mógłby wykonać to zadanie. Jeśli pan wójt się zgodzi, jesteśmy gotowi do jego realizacji - poinformował Stanisław Kubeł.

Rady Adam Białobrzeski, złożył na sesji  interpelacje w sprawie zwiększenia dostępności strzelnicy w Kadzidle zainteresowanym mieszkańcom. Zwrócił się o określenie dni tygodnia oraz konkretnych godzin, w których strzelnica będzie czynna. - Takie rozwiązanie pozwoli z wyprzedzeniem zaplanować pobyt na tym obiekcie, co przełoży się na większą liczbę korzystających, oraz pozwoli na zwiększenie wpływów finansowych na pokrycie znaczących kosztów utrzymania tego obiektu - argumentował. Złożył również interpelacje w sprawie ustalenia zasad i zakresu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z gminami i z miastem Ostrołęką przy realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Odpowiadając na interpelację dot. strzelnicy, starosta przypomniał, że przy budowie strzelnicy powiat korzystał z programu unijnego. - Mamy w związku z tym przez pięć lat od realizacji programu ograniczoną swobodę pobierania opłat za korzystanie ze świetlicy. Nie możemy także w tym czasie wyłonić operatora na prowadzenie obiektu. Dopiero po upływie tego okresu możemy wprowadzić nowe regulacje. Udostępnienie strzelnicy w sposób dowolny dla osób fizycznych wiązałoby się z ustaleniem przez radę opłat, ponieważ wiąże się to z kosztami  stałymi oraz zakupu amunicji. Strzelnica przewidziana jest jako strzelnica dla młodzieży i chcę zapewnić, że odbywają się dla wszystkich szkół powiatu ćwiczenia, jak również przy udziale kuratorium dla całego województwa mazowieckiego. Wniosek pana radnego jest jak najbardziej możliwy do realizacji, ale powtórzę - po upłynięciu stosownego czasu.

Odnosząc się zaś do drugiej interpelacji, starosta poinformował, że sprawa współpracy była omawiana na zarządzie oraz  komisji infrastruktury. Komisja pod przewodnictwem radnego Kazimierza Rzewnickiego wypracuje propozycje dla samorządów gmin. Chodzi przede wszystkim o jeden, nowy program - Fundusz Dróg Samorządowych. Dobrze byłoby takie spotkanie z wójtami zorganizować po wcześniejszym  spotkaniu z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Pan wojewoda wybiera się do nas, zaprosimy także gminy. Dobrze byłoby poznać szczegóły programu. Jest to program rządowy, więc pewne rozwiązania narzuci nam wojewoda. Będziemy  musieli się do nich dostosować, żeby skorzystać z tych środków. Spotkanie z gminami planowane jest w połowie stycznia.

Radny Artur Kozłowski i radny Adam Białobrzewski wnioskowali także o baczniejsze przyjrzenie się przejezdności dróg oraz ich oblodzeniu - po ostatnich opadach śniegu, ponieważ jak poinformowali, docierają do nich takie sygnały od mieszkańców.

O standardach zimowego utrzymania dróg mówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła. - Wszystkie miejsca, które mamy przyjęte w Zimowym Planie Utrzymania dróg są utrzymane zgodnie ze standardami.  Powiedział, że ponadto 19 i 20  zostały wysłane dodatkowe służby do szczegółowego zmonitorowania dróg oraz dodatkowe solarki do posypania szczególnie niebezpiecznych miejsc. - Niestety, nie mamy zabezpieczonych takich środków finansowych na lata 2018-2019, żeby wszystkie te drogi utrzymane były w III standardzie - tłumaczył dyrektor, dodając: - Wszystkie te uwagi są oczywiście jak najbardziej zasadne, reagujemy na nie, wysyłając dodatkowy sprzęt.

Podczas sesji zostały wręczone także Doroczne Nagrody Starosty za rok 2018 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w dziedzinie kultury fizycznej a także okolicznościowe nagrody starosty.

Sesję zakończyła część opłatkowa. Gościli na niej ks. biskup Janusz Stepnowski, poseł na sejm RP Arkadiusz Czartoryski, radni sejmiku woj. mazowieckiego Marcin Grabowski i Mirosław Augustyniak, wiceprezydent Ostrołęki Maciej Kleczkowski, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce Wiesław Białczak, wójt gm. Lelis Stefan Prusik i wójt gm. Czarnia Marek Piórkowski, dyrektorzy szkół powiatowych.

Opłatek, którym się wszyscy przełamali,  poświęcił ksiądz biskup, złożył też życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu oraz władzom samorządowym.

Życzenia od biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego:

http://youtu.be/27kd6yhlstM

drukuj (Radni uchwalili budżet powiatu na 2019 rok)

 • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21

drukuj ()

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 182107 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki