Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Tereny północno - wschodnie Mazowsza od początków naszej państwowości były własnością książąt mazowieckich, w momencie wcielenia Mazowsza do Korony (1526r.) stały się własnością królów polskich.

Ziemie królewszczyzny charakteryzowała mało urodzajna, głównie piaszczysta, gleba, przechodząca często w bagna i torfowiska, całość zaś pokrywała gęsta puszcza. Z tych właśnie przyczyn obszary między Orzycem na zachodzie, Narwią na południu, Pisą na wschodzie i granicą z Prusami na północy przez wiele wieków nie posiadały stałego osadnictwa.

Nie oznacza to, że Puszcza Zielona pozostawała całkowicie niewykorzystana. Eksploatacja puszczy datuje się już od XIV - XV wieku. Ograniczała się jednak do wyrębu drewna, jego spławu Narwią i Wisłą do Gdańska, do różnych zajęć leśnych - myślistwa, bartnictwa, rudnictwa, smolarstwa. Ludność zajmująca się tymi "przemysłami" zamieszkiwała poza puszczą (np. w Nowogrodzie, Ostrołęce, Różanie, Przasnyszu i okolicznych wsiach), uprawiała rolę, a zajęcia w borach traktowała jako prace sezonowe.

O stałym zasiedleniu Zagajnicy możemy mówić dopiero od II połowy XVII wieku. Przyczyną napływu ludności było ogromne zniszczenie kraju po "potopie" szwedzkim, zarazy, epidemie, upadek gospodarki folwarcznej i wzrastający w konsekwencji ucisk pańszczyźniany. Formą protestu było zbiegostwo na tereny nieodległe, ale trudno dostępne, czyli do Puszczy Zielonej.Starostowie: łomżyński, ostrołęcki i przasnyski popierali osadnictwo licząc na przyszłe korzyści, zaś przybysze zyskiwali status ludzi wolnych, podlegających tylko królowi. Ludność puszczańska była jedyną grupą chłopską w Rzeczypospolitej, która miała prawo posiadać broń (bory, dzika zwierzyna), a obcowanie z nią wykształtowało znane i do dziś podkreślane umiejętności strzeleckie, ponadto odwagę, później męstwo w boju z każdym najeźdźcą. Znaczny napływ osadnictwa, karczunek lasów wpłynęły na upadek zajęć leśnych. Zasiedlanie tego terenu trwało do końca XVIII wieku, kiedy nastąpiło przeludnienie wsi puszczańskich. I połowa XIX wieku przyniosła likwidację prawa bartnego, wycinkę lasów przez zaborców. Wszystkie te czynniki spowodowały proces odwrotny - emigrację "za chlebem" na zachód Europy, a później do Ameryki.

Nie wszyscy jednak wyjechali, ludność kurpiowska prowadziła niebogatą, daleko posuniętą gospodarkę samowystarczalną. Głośno stawało się o Kurpiach podczas kolejnych zrywów patriotycznych. Przywiązanie do swobody, umiejętności posługiwania się bronią sprawiały, że oddziały strzelców kurpiowskich wyróżniały się podczas powstania kościuszkowskiego i powstania listopadowego. Wspierali mieszkańcy Puszczy Myszynieckiej działalność naczelnika woj. płockiego Zygmunta Padlewskiego w powstaniu styczniowym (bitwa pod Myszyńcem).

Bardzo poważne straty poniósł region w wyniku walk frontowych podczas I wojny światowej, kolejne nieszczęścia (wywózki, kontrybucje, rabunkowa gospodarka) następowały w latach II wojny światowej. Powolne, ale systematyczne zmiany, poprawę w wielu dziedzinach życia Kurpiowszczyzny dostrzec można od poł. lat 50 - tych. Dotyczy to zarówno budownictwa, mechanizacji rolnictwa, oświaty i ogólnego standardu rodziny kurpiowskiej.

Istotnym elementem umożliwiającym w ostatnim okresie poprawę sytuacji gospodarczej mieszkańców jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych regionu.

KALENDARIUM

10000 lat p.n.e.- najstarsze ślady pobytu człowieka w okolicy Ostrołęki
XIIw.- pierwsi mazowieccy osadnicy przybyli w okolice Ostrołęki.Powstał gródek obronny na terenie dzisiejszego miasta
1373r.- Ostrołęka otrzymała prawa miejskie
1393r.- pierwsza pisemna wzmianka o powiecie ostrołęckim
koniec XIVw.- założono wieś Troszyn
XIV-XVw.- początek osadnictwa i eksploatacji Puszczy Kurpiowskiej
1398r.- założono wieś Czerwin
1399r.- powstała parafia w Ostrołęce
XIV/XVw.- powstała wieś Kleczkowo (gm.Troszyn), w XVIw. osada otrzymała prawa miejskie, ale nie miała warunków rozwoju i wkrótce te prawa utaciła
1526r.- Mazowsze włączono do Królestwa Polskiego, Ostrołęka stała się miastem królewskim, rozpoczął się "złoty okres" w dziejach miasta, który trwał do wielkiej zarazy i pożaru w 1563r.
połowa XVIIw.- jezuici zbudowali kaplicę misyjną w puszczy, aby przeciwstawić się wpływom protestantyzmu z Prus, osada misyjna była początkiem miasta Myszyniec
1656r.- kurpiowskie oddziały stanęły przeciwko wojskom szwedzkim, Ostrołęka została zdobyta przez najeźdźców
1666r.- do Ostrołęki przybyli oo.Bernardyni, w mieście pozostali do kasaty zakonu w 1864r.
1673r.- powstała kurpiowska wieś Lipniki, Kurpie liczyły wówczas ok.1000 mieszkańców
1673-83r.- akta bartne wymieniają kolejne puszczańskie wsie:Kadzidło,Wach,Zawady i Obierwię
XVIIIw.- Ostrołęka i Puszcza Kurpiowska były niszczone i eksploatowane przez przechodzące tędy wojska:szwedzkie,rosyjskie,saskie i polskie
22/23 I 1708r.- bitwa Kurpiów ze Szwedami pod Kopańskim Mostem, w walce dzielnością odznaczył się późniejszy kurpiowski bohater Stach Konwa
1791r.- Myszyniec otrzymał prawa miejskie, utracił je w 1869r., od 1993r. ponownie jest miastem
1794r.- Brygada Wielkopolska Kawalerii Narodowej, dowodzonej przez brygadiera Antoniego Madalińskiego , wymaszerowała z Ostrołęki w kierunku Krakowa, przyśpieszyło to rozpoczęcie Insurekcji Kościuszkowskiej
1795r.- powiat pod rządami pruskimi wszedł w skład Prus Nowowschodnich, liczył wówczas 51.432 mieszkańców
1807r.- wojska francuskie stoczyły pod Ostrołęką bitwę z wojskami rosyjskimi, na pamiątkę zwycięstwa Francuzów nazwa Ostrołęka została wyryta na Łuku Triumfalnym w Paryżu, powiat znalazł się na terenie Księstwa Warszawskiego
1815r.- powiat znalazł się w Królestwie Polskim
1820r.- na Kurpiach mieszkało 26 tys. ludzi
26 V 1831r.- bitwa pod Ostrołęką wojsk polskich z carskimi, zwycięstwo odnieśli Rosjanie, w bitwie wsławił się ppłk Józef Bem
1848r.- w Ostrołęce urodził się pisarz Wiktor Gomulicki, autor "Wspomnień niebieskiego mundurka"
koniec XIXw.- budowa pierwszych kamienic w Ostrołęce, stacji kolejowej, cegielni, koszar i więzienia ściągały do miasta Kurpiów i zubożałą po powstaniach szlachtę
1893-97r.- linie kolejowe połączyły Ostrołękę i powiat z Małkinią, Łapami i Tłuszczem
1915r.- wycofujący się przed Niemcami Rosjanie spalili Ostrołękę, niemieccy okupanci zelekryfikowali miasto, a po zajęciu północnego Mazowsza wybudowali w puszczy sieć kolei wąskotorowych, kolej ułatwiała im wywóz drewna
1918r.- Polska odzyskała niepodległość, powiat został włączony do woj.białostockiego, w 1939 przyłączono go do woj.warszawskiego
6/7 VIII 1920r.- Armia Czerwona zajęła Ostrołękę
1939-44r.- podczas wojny kurpiowska część powiatu należała do Rzeszy Niemieckiej, południowo-zachodnia leżałą na terenieGeneralnej Guberni, a południowo-wschodnia znalazła się w ZSRR (do 1941r.)
wrzesień 1944r.-styczeń 1945r.- powiat ostrołęcki zajęła Armia Czerwona
1951-74r.- budowa elektrociepłowni, kombinatu celulozowo-papierniczego, i zakłądów mięsnych w Ostrołęce
1954r.- reforma podziału administracyjnego, powołanie gromadzkich rad narodowych
1973r.- reforma podziału administracyjnego, utworzenie gmin
1975r.- likwidacja powiatów, Ostrołęka została siedzibą woj.ostrołęckiego
1999r.- reaktywowano powiaty, Ostrołęka została siedzibą powiatu

drukuj całą stronę

Nawigacja

Powiat  / Historia  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1908 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki