Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

W ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych działających w powiecie przewagę stanowią małe firmy, w których znajdują zatrudnienie z reguły członkowie rodziny. Wśród około 3700 firm działających na terenie gmin powiatu większość zajmuje się handlem i usługami, w dalszej kolejności świadczone są roboty budowlane i transportowe. Istnieją też zakłady zajmujące się przetwórstwem drewna oraz mleka i mięsa.

W życiu gospodarczym regionu pierwszoplanową rolę odgrywa rolnictwo. Z nim związanych jest 71% mieszkańców. Wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się 29,4%mieszkańców. Prawie cały areał ziemi należy do indywidualnych gospodarzy (99,3%). Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi około 10,5 ha.

W ostatnich latach obserwuje się spadek ilości gospodarstw na rzecz wzrostu ich powierzchni (obecnie około 12100 gospodarstw). Na terenie powiatu dominują grunty rolne. Większość stanowią V i VI klasę (70%). Wyznaczają one kierunek upraw - zdominowany przez uprawę zbóż (58%), i ziemniaków (15%).

Uprawy te występują w gminach położonych w południowej części powiatu: Goworowo, Czerwin, Troszyn i Rzekuń. Występują tu również uprawy warzyw, owoców i buraków cukrowych. Tu również dominuje hodowla trzody chlewnej. Surowce te są wykorzystywane przez lokalne zakłady przetwórcze. Największe, dostosowane do standardów europejskich to Zakłady Mięsne JBB w Łysych.

Podstawowy kierunek produkcji zwierzęcej - hodowlę bydła mlecznego - wyznacza duży, aż 50% udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Najwięcej łąk i pastwisk położonych jest w północnej części powiatu. W gminie Baranowo stanowią one 69,6% użytków rolnych, w gminie Myszyniec - 62,3%, w gminie Lelis - 58,7%, w gminie Kadzidło - 55,8%, w gminie Łyse - 55,7%. Należy zaznaczyć, że powiat ostrołęcki jest regionem o najwyższej obsadzie bydła na 100 ha użytków rolnych i najwyższej produkcji mleka w województwie mazowieckim.

Charakter i specyfika powiatu wyznacza kierunki współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska oraz kultury i agroturystyki.

 

Rozwój powiatu jest ściśle związany z produkcją mleka. Istnieje duże zapotrzebowanie na mleko dobrej jakości, które od dawna jest wykorzystywane przez wiodące na polskim rynku zakłady przetwórstwa mleczarskiego. Mleczarstwo nadal jest magnesem przyciągającym inwestorów. Przykładem jest firma Hochland z kapitałem niemieckim, która w Baranowie wybudowała nowoczesny zakład mleczarski. Współpracuje on z istniejacą na terenie powiatu Spółdzielnią Mleczarską "Kurpie".

Świadczy to o wysokiej jakości produkowanych tu surowców, wynikającej przede wszystkim z niewielkiego zużycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i produkcji w czystym środowisku naturalnym.

Wysoka koncentracja produkcji zwierzęcej może jednak prowadzić do zagrożeń dla środowiska naturalnego. Zapobiegając tym zagrożeniom, rejony o najwyższej koncentracji bydła objęto programem "Ochrona środowiska na terenach wiejskich" realizowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Banku Światowego. W ramach programu obok działalności edukacyjnej prowadzona była działalność inwestycyjna.

Przed rolnikami powiatu stoją zadania dostosowania produkcji do wymogów Unii Europejskiej. Aby przyspieszyć ten proces realizowany był program "Przygotowanie producentów mleka do standardów Unii Europejskiej" finansowany w ramach Projektu Inicjatywy Proeuropejskie PHARE`97 Integracja Europejska.

Priorytetem na wsi staje się rozwój infrastruktury. Notuje się szybką, coroczną poprawę zaopatrzenia wsi w wodę. Intensywnie postępuje kanalizacja wsi. Systematycznej poprawie ulega stan dróg. Postępuje telefonizacja i gazyfikacja.

Nadal rolnictwo powiatu ostrołęckiego poszukuje alternatywnych źródeł dochodów. Rolnicy przestawiają dotychczasową produkcję na uprawę grzybów - pieczarek i boczniaków, ziół i kwiatów, drobne rzemiosło - rozwija się produkcja wyrobów sztuki ludowej oraz agroturystyka. Sprzyjają temu walory przyrodnicze, dobry stan środowiska i bliskie sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Powiat  / Gospodarka  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2407 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki