Kalendarz

Wtorek 24 Października 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Finansowy

Skarbnik: Barbara Gocłowska

Plac Bema 5, I piętro, pok. 18
tel.: 029 764 24 54 wew. 157

Plac Bema 5, I piętro, pok. 19
tel.: 029 764 24 54 wew. 156

Plac Bema 5, I piętro, pok. 21
tel.: 029 764 24 54 wew. 153

Plac Bema 5, I piętro, pok. 22
tel.: 029 764 24 54 wew. 147

Szpitalna 2, Kasa, I piętro, pok. 31
tel.: 029 764 32 43 wew. 140
 

 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO
należy prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Powiatu i Starostwa Powiatowego, organizowanie i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, a w szczególności:

1) przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem w wersji tradycyjnej oraz w programie finansowo-budżetowym i systemie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego,

2) współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie:

a) ustalania propozycji do projektu budżetu i ich weryfikacji,
b) opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek,
c) bieżącej realizacji budżetu,
d) dokonywania zmian w planach finansowych jednostek,
e) finansowania planowanych zadań inwestycyjnych,
f) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
3) przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu, wynikających z podjętej uchwały budżetowej na dany rok,
4) opracowywanie w wersji tradycyjnej oraz w programie REKORD i BESTI@ projektów uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie Powiatu,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
c) zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

5) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków,
6) zasilanie w środki pieniężne wszystkich jednostek budżetowych Powiatu,
7) dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
8) sporządzanie:

a) informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze danego roku,
b) informacji o kształtowaniu się Wielolet informacji o kształtowaniu się Wielolet informacji o kształtowaniu się Wielolet informacji o kształtowaniu się Wielolet informacji o kształtowaniu się Wielolet niej Prognozy Finansowej, Prognozy Finansowej, Prognozy Finansowej, Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji zawartych niej przedsi ęwzięć,
c) rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu,
d) informacji o stanie mienia Powiatu,

9) sporządzanie dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych informacji z wykorzystania dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania Powiatowi – w zakresie pomocy społecznej,

10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zaciągania przez Powiat zobowiązań finansowych, tj. pożyczek i kredytów bankowych,
11) bieżąca obsługa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
12) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Ministerstwem Finansów, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz bankami i organami skarbowymi,
13) wprowadzanie do edytora aktów prawnych uchwał Rady Powiatu w sprawach uchwalenia budżetu i zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
14)przekazywanie do BIP kwartalnych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu Powiatu oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych,
15)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla organu (Powiatu) oraz Starostwa Powiatowego,
16) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
17)prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego – sprawdzanie, dekretowanie, numerowanie wszystkich dowodów źródłowych oraz ich księgowanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
18)prowadzenie ewidencji finansowej wydatków strukturalnych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z tych wydatków i przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów,
19)przyjmowanie od jednostek organizacyjnych Powiatu obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, ich analiza i weryfikacja pod względem zgodności z prawem i bieżącą ewidencją księgową,
20)księgowanie w pełnej szczegółowości wykonania dochodów i wydatków ze złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu miesięcznych sprawozdań,
21)sporządzanie zbiorczych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu i przekazywanie ich w wersji elektronicznej oraz na obowiązujących drukach sprawozdawczych do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Najwyższej Izby Kontroli,
22)sporządzanie bilansu z wykonania budżetu Powiatu i bilansu jednostki budżetowej oraz skonsolidowanego bilansu Powiatu,
23)prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów z tytułu VAT,
24)wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
25)prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów uzyskanych za udostępniane przez Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami opracowania geodezyjne i kartograficzne,
26)prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności,
27)prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, m.in.:

a) naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, rodzinnych wypłacanych przez zakład pracy – sporządzanie deklaracji RCX, RSA, RZA, DRA, RMUA, ZUA, ZWUA, ZCZA, ZŻA,
b) naliczanie i rozliczanie składek ZUS,
c) naliczanie i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego o podatku od wynagrodzeń: PIT-4, PIT-11, PIT-8B, PIT-R,
d) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach do Urzędu Statystycznego Z-03,
e) sporządzanie informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

28) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

a) przyjmowanie wpłat za wydawane przez Starostwo Powiatowe dokumenty komunikacyjne oraz opłat melioracyjnych, opłat geodezyjnych i innych,
b) odprowadzanie przyjętych wpłat na właściwe rachunki bankowe,
c) podejmowanie gotówki z banku obsługującego budżet Powiatu i dokonywanie wypłat gotówkowych niektórych wynagrodzeń oraz rozliczanie rachunków bieżących,
d) sporządzanie codziennych raportów kasowych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją do księgowości,

29) rozliczanie inwentaryzacji,
30) prowadzenie ewidencji analitycznej należności budżetu Powiatu,
31) windykacja i egzekucja należności budżetowych Starostwa Powiatowego oraz Skarbu Państwa,
32) nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich zadań budżetowych oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez wszystkie jednostki finansowane z budżetu Powiatu,
33) prowadzenie oddzielnej ewidencji finansowo-księgowej dla projektów realizowanych z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich,

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) SKARBNIK POWIATU – DYREKTOR,
2) Zastępca głównego księgowego,
3) Wieloosobowe stanowisko ds. planowania i wykonywania budżetu,
4) Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
5) Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji płacowej,
6) Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi kasowej,
7) Wieloosobowe stanowisko – maszynistka.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  /  Finansowy  / 

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Europejski Numer Alarmowy 112
  • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2012 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)