Kalendarz

Wtorek 16 Stycznia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Dyrektor: Magdalena Pietras

Dyrektor: Plac Bema 5, II piętro, pok. 30
tel.: 029 764 20 79 wew. 167

Plac Bema 5, II piętro, pok. 27
tel.: 029 764 20 79 wew. 159

Plac Bema 5, II piętro, pok. 28
tel.: 029 764 20 79 wew. 172

Plac Bema 5, II piętro, pok. 29
tel.: 029 764 20 79 wew. 171
 

DO WYDZIAŁU OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
należą sprawy społeczne oraz oświaty, a w szczególności:

1) W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH:
 
a) nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu,
b) prowadzenie rejestru stowarzyszeń zwykłych,
c) nadzór nad fundacjami mającymi siedzibę na obszarze Powiatu,
d) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
e) przygotowywanie projektów:
- pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
-zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
-decyzji o przekazaniu zwłok niepochowanych szkołom wyższym,
-decyzji o wpisie do lub wykreśleniu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
f) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych,
g) współudział w organizacji na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walką o niepodległość,

2) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) występowanie do organów prowadzących placówki edukacyjno – wychowawcze o skierowanie do nich dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych lub do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
c) przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących:
-zakładania, przekształcania i likwidacji szkół i placówek oświatowych,
-nadawania aktów założycielskich i pierwszych statutów szkołom i placówkom,
-ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie,
-ustalania szczegółowych zasad funkcjonowania szkół i placówek poprzez analizę i zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych,
-nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
-wynagradzania nauczycieli w formie regulaminu,
-zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
-zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,
-tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
d) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów zespołów szkół powiatowych i placówek oświatowych, w szczególności w zakresie:
-powoływania, zawieszania i odwoływania dyrektorów,
-powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora,
-nagród i odznaczeń państwowych resortowych,
-dodatków wynikając ych z Karty Nauczyciela,
-dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
e) prowadzenie ewidencji szkół publicznych i niepublicznych,
f) dokonywanie spraw związanych z uzyskiwaniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego,
g) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym za poprzedni rok szkolny, w tym za poprzedni rok szkolny, w tym za poprzedni rok szkolny, w tym za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach o wynikach o wynikach egzaminów,
h) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu dotyczących przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty  Ostrołęckiego w zakresie oświaty,
i) analiza i przetwarzanie informacji ze szkół do systemu informacji oświatowej.

3) W ZAKRESIE PLANOWANIA FINANSOWEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

a) sporządzanie planów finansowych wydatków bieżących i inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych,
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową szkół i placówek oświatowych, w tym wnioskowanie do Zarządu Powiatu o:
-dodatkowe środki finansowe na realizację zadań oświatowych,
-przenoszenie wyda tków między jednostkami.
c) przygotowywanie propozycji udzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
d) realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością finansową szkół i placówek oświatowych,
e) sporządzanie wniosków i dokumentacji związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na inwestycje, remonty, wyposażenie oraz wzrost zadań w szkołach i placówkach oświatowych,
f) udział w przygotowaniu przetargów zgodne z ustawą udział w przygotowaniu przetargów zgodne z ustawą Prawo zamówień w zakresie zadań oświatowych,
g) przeprowadzenie zamówień, wobec których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych ,
h) opracowywanie i przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych – w tym z Unii Europejskiej – na potrzeby edukacyjne,
i) sporządzanie harmonogramów i wniosków o płatność oraz sprawozdań w ramach realizowanych projektów,
j) przygotowywanie dokumentacji finansowej z realizacji projektów oświatowych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych,
k) przygotowywanie dokumentów związanych z finansowaniem wspólnych i powierzonych zadań oświatowych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
l) prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami,
m) przygotowywanie dokumentacji finansowej związanej z rozliczeniem inwestycji i remontów.
n) współpraca z: pracownikiem ds. zamówień publicznych, Wydziałem ds. zamówień publicznych, Wydziałem Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, projektantami dokument acji techniczno -kosztorysowej, wykonawcami robót i inspektorami nadzoru w ramach realizowanych inwestycji i remontów,
o) analiza poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
p) sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrołęcki.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) DYREKTOR,
2) Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty,
3) Stanowisko ds. społecznych,
4) Stanowisko ds. planowania finansowego w jednostkach oświatowych i nadzoru nad realizacją budżetu oraz obsługi projektów w ramach programów pomocowych,
6) Maszynistka.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Oświata  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2955 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)