Kalendarz

Piątek 19 Stycznia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Dyrektor: Genowefa Żebrowska

Szpitalna 2, Dyrektor, I piętro, pok. 34
tel.: 029 764 32 43 wew. 137

Szpitalna 2, I piętro, pok. 25
tel.: 029 764 32 43 wew. 128

Szpitalna 2, I piętro, pok. 26
tel.: 029 764 32 43 wew. 129

Szpitalna 2, I piętro, pok. 27
tel.: 029 764 32 43 wew. 130

Szpitalna 2, I piętro, pok. 30
tel.: 029 764 32 43 wew. 139

Szpitalna 2, I piętro, pok. 32
tel.: 029 764 32 43 wew. 141

Szpitalna 2, I piętro, pok. 33, 34
tel.: 029 764 32 43 wew. 137

Szpitalna 2, I piętro, pok. 35
tel.: 029 764 32 43 wew. 136

Szpitalna 2, I piętro, pok. 43
tel.: 029 764 32 43 wew. 131

Szpitalna 2, I piętro, pok. 44
tel.: 029 764 32 43 wew. 115

Szpitalna 2, I piętro, pok. 46
tel.: 029 764 32 43 wew. 132
 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
należy utrzymanie dróg powiatowych oraz sprawy wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:

1) W ZAKRESIE PRAWA O RUCHU DROGOWYM

a) rejestracja pojazdów,
b) wydawanie decyzji odmawiających rejestracji pojazdu,
c) wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
d) przywracanie czasowo wyrejestrowanych pojazdów do ruchu,
e) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
f) wyrejestrowywanie pojazdów na stałe,
g) potwierdzanie danych o pojazdach ubyłych z terenu powiatu do innych organów rejestrujących,
h) udzielanie informacji o pojazdach i ich właścicielach (dane identyfikacyjne, dane osobowe, informacje o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami) organom policji i innym upoważnionym do tego instytucjom,
i) przesyłanie sfałszowanych dokumentów organom policji,
j) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych,
k) składanie zamówień na druki dowodów rejestracyjnych, nalepki i tablice rejestracyjne,
l) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
m) wpisywanie do rejestrów i dowodów rejestracyjnych zastawów bankowych i współwłasności,
n) anulowanie zastawów i współwłasności w rejestrach i dowodach rejestracyjnych,
o) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
p) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów ,
q) wydawanie i cofanie imiennych uprawnień dla diagnostów,
r) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,
s) wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
t) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
u) wymiana dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
v) wydawanie skierowań na badania kontrolne kierowców,
w) prowadzenie ewidencji kierowców ,
x) sporządzanie zamówień na prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji,
y) prowadzenie rozliczeń finansowych z zakresu komunikacji,
z) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców przedsiębiorcom i szkołom,
za) dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji,
zb) skreślanie instruktorów z ewidencji, kierowanie na egzamin kontrolny i na badania lekarskie,
zc) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia,
zd) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
ze) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z dróg,
zf) wyznaczanie parkingu strzeżonego w celu umieszczenia pojazdu usuniętego z drogi,
zg) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Powiatu.
2) W ZAKRESIE PRAWA PRZEWOZOWEGO:
a) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
b) uzgadnianie rozkładów jazdy z właściwymi organami.
3) W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO
a) wydawanie i cofanie przedsiębiorcom licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie krajowego transportu drogowego,
b) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy,
29
c) wydawanie bądź odmowa wydania zaświadczenia przedsiębiorcy prowadzącemu przewozy na potrzeby własne,
d) kontrola przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
e) składanie zamówień na druki zezwoleń, licencji i zaświadczeń.

4) W ZAKRESIE DROGOWNICTWA:

a) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, informacji, analiz i sprawozdań na podstawie zgromadzonych danych w zakresie dróg,
b) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych oraz organizacji ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach,
c) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
d) koordynacja działań na rzecz rozwoju sieci drogowej i poprawy stanu dróg współdziałanie w tym zakresie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Warszawie, Urzędem Marszałkowskim, urzędami gmin z terenu Powiatu,
e) współpraca z administracją drogową : dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, potrzeby efektywnego wykorzystania dróg publicznych i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej,
f) współpraca z zarządcami dróg: krajowych, wojewódzkich, gminnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na drogi, wspólnego finansowania zadań na sieci drogowej Powiatu,
g) przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie opinii o przebiegu dróg wojewódzkich,
h) przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych,
i) przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych - dla zarządów sąsiednich powiatów,
j) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych,
k) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie zaliczenia dróg (pozbawienia kategorii) do kategorii dróg powiatowych,
l) przygotowanie projektów uchwał dotyczących realizacji zadań drogowych,
m) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych,
n) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych.

5) W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO:

a) przygotowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części, w przypadku odcinka linii kolejowej przebiegającej wyłącznie po terenie Powiatu,
b) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem zbędnego mienia PKP,
c) przygotowanie opinii o likwidacji linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
d) przygotowanie decyzji, na wniosek zarządu kolei, o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
e) ustalanie odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów w przypadku braku umowy stron.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) DYREKTOR,
2) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów, wydawania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
3) Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami,
4) Stanowisko pracy ds. wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym, kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia oraz koordynacji rozkładów jazdy,
5) Stanowisko ds. drogownictwa, ośrodków szkolenia, instruktorów nauki jazdy oraz wydawania kart parkingowych,
6) Stanowisko ds. wydawania zezwoleń dla stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad stacjami, wydawania i cofania imiennych uprawnień dla diagnostów, wydawania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,
7) Wieloosobowe stanowisko – maszynistka.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Komunikacja  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 6497 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)