Kalendarz

Wtorek 19 Września 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli
Dyrektor - Audytor wewnętrzny - Artur Romanik

Plac Bema 5, Dyrektor, II piętro, pok. 31
tel.: 029 764 32 46 wew. 165

Plac Bema 5, II piętro, pok. 32
tel.: 029 764 32 46 wew. 175
 

DO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, AUDYTU I KONTROLI
należy w szczególności:

1) W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI:

a) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze Powiatu,
b) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze Powiatu,
c) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
e) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
f) zapewnienie funkcjonowania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym:
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego,
g) realizacja zaleceń wojewody do powiatowych planów reagowania kryzysowego,
h) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu reagowania kryzysowego,
i) opracowywanie zaleceń do gminnych planów reagowania kryzysowego,
j) opiniowanie oraz przedkładanie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów reagowania kryzysowego,
k) realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu, w tym realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,
l) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu,
m) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
n) opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu ochrony przed powodzią,
o) opracowywanie dokumentacji szkoleniowej z zakresu zarządzania kryzysowego,
p) obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu.

2) W ZAKRESIE OBRONNOŚCI:

a) planowanie i organizacja akcji kurierskiej na terenie powiatu:
-opracowanie i utrzymanie w aktualności planu akcji kurierskiej,
-współdziałanie z urzędami gmin, administracją wojskową, jednostkami wojskowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych,
b) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby akcji kurierskiej,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń i treningów akcji kurierskiej,
d) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
e) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
f) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych,
g) opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne,
h) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
i) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny,
j) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
k) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
l) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,
m) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
n) opracowanie i bieżące aktualizowanie powiatowego planu ochrony zabytków.

3) W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ:

a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
c) opracowanie i uzgadnianie planów działania,
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
h) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
i) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
j) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
k) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanych w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
l) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych dla likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
m) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno - epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
o) opracowanie informacji dotyczących realizowania zadań,
p) współpraca z pełnomocnikami ds. ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
q) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
r) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
s) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
t) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej,
u) organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń obrony cywilnej,
v) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej zgodnie z zasadami gospodarki materiałowej,
w) planowanie i realizacja zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i wymiany tego sprzętu, środków i umundurowania,
x) upowszechnianie humanitarnych idei obrony cywilnej.

4) W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:

do zakresu działania audytora wewnętrznego należy wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Audytor wykonuje czynności związane m.in. z:
a) oceną funkcjonowania systemu organizacyjnego w obszarze audytowanym,
b) przekazywaniem kierownikowi jednostki organizacyjnej oceny dotyczącej zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
c) badaniem i oceną adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem,
d) określeniem ewentualnych nieprawidłowości,
e) analizowaniem przyczyn i skutków ustalonych uchybień,
f) przedstawianiem uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia systemu organizacji z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki audytowanej,
g) przeprowadzaniem audytów sprawdzających.

5) W ZAKRESIE KONTROLI:

do zadań inspektora ds. kontroli należy w szczególności:
a) planowanie kontroli,
b) prowadzenie kontroli doraźnych, problemowych, kompleksowych i sprawdzających w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz komórkach organizacyjnych Starostwa,
c) sporządzanie protokołów z kontroli,
d) sporządzanie wniosków pokontrolnych oraz projektu zaleceń pokontrolnych,
e) udzielanie pomocy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w prowadzeniu kontroli,
f) gromadzenie protokołów z kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz wniosków i zaleceń sporządzanych przez organy nadzoru i kontroli,
g) przekazywanie kopii dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Powiatu i komórkom organizacyjnym Starostwa,
h) kontrola realizacji wniosków pokontrolnych.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) DYREKTOR - Audytor wewnętrzny,
2) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
3) Stanowisko ds. obronności i obrony cywilnej,
4) Inspektor ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
5) Inspektor ds. audytu.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  /  Kryzysowy  / 

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Europejski Numer Alarmowy 112
  • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1880 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)