Kalendarz

Sobota 21 Października 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Organizacji i Nadzoru
Sekretarz: Krzysztof Chełstowski

Plac Bema 5, Kancelaria, parter, pok. 1
tel.: 029 764 28 15 wew. 150

Plac Bema 5, parter, pok. 2
tel.: 029 764 28 15 wew. 149

Plac Bema 5, II piętro, pok. 34
tel.: 029 764 28 15 wew. 148
 

DO ZADAŃ WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU
należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Starostwa, obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, planowania pracy, spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, a w szczególności:

1) W ZAKRESIE NADZORU I KADR:

a) opracowywanie projektu statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa,
b) przekazywanie aktów prawa miejscowego do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
c) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Starosty, przekazywanie ich wydziałom do załatwienia według właściwości,
d) realizowanie zadań związanych z koordynacją planowania pracy Starostwa,
e) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
f) gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń,
g) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz archiwizacja akt spraw ostatecznie załatwionych,
h) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
i) prowadzenie ewidencji i statystyki w sprawach osobowych,
j) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników,
k) prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
l) sprawy szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
m) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
n) informatyzacja Starostwa,
o) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
p) prowadzenie spraw dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów,
q) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawców w przypadku zatrudnienia repatriantów,
r) przyznawanie pomocy repatriantom na zagospodarowanie i remont lokali mieszkalnych,
s) wnioskowanie do wojewody o przyznanie repatriantom pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zwrot kosztów podróży oraz naukę osób niepełnoletnich,
t) administrowanie bazami zbiorów danych osobowych,
u) prowadzenie ewidencji wydanych zarządzeń Starosty, zawartych porozumień i umów,
v) prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia Starostwa,
w) przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
x) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty – w szczególności zaś:
-prowadzenie całości spraw związanych z wykonywaniem przez Starostę funkcji reprezentacyjnych,
-organizowanie przyjęć interesantów oraz osób zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starosty i Wicestarosty,
-prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej, jej rozdział i przekazywanie według dekretacji,
y) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
z) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
za) opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa.

2) W ZAKRESIE OBSŁUGI RADY POWIATU I ZARZĄDU POWIATU:

a) prowadzenie ewidencji uchwał Rady Powiatu, wniosków komisji oraz uchwał Zarządu Powiatu,
b) prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków radnych,
c) przyjmowanie i przekazywanie członkom Zarządu Powiatu materiałów będących przedmiotem posiedzeń Zarządu,
d) zawiadamianie członków Zarządu Powiatu oraz innych osób o terminach posiedzeń Zarządu Powiatu,
e) protokołowanie posiedzeń Zarządu, prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji stanowiącej przedmiot posiedzeń,
f) protokołowanie sesji Rady Powiatu, prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji stanowiącej przedmiot sesji,
g) protokołowanie posiedzeń komisji Rady Powiatu, prowadzenie zbioru protokołów i dokumentacji stanowiącej przedmiot posiedzeń,
h) sporządzanie list wypłat diet radnym,
i) udostępnianie do publicznego wglądu uchwał, protokołów i dokumentacji Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i komisji Rady,
j) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu mandatu radnego,
k) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu,
l) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu,
m) prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady Powiatu.

3) W ZAKRESIE ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZYM:

a) gospodarka zasobami lokalowymi Starostwa,
b) utrzymanie porządku i czystości posesji, pomieszczeń biurowych, sanitarnych i innych,
c) prowadzenie spraw związanych z dostawą, konserwacją i naprawami mediów, sprzętu poligraficznego, maszyn piszących, sprzętu przeciwpożarowego,
d) zaopatrzenie w materiały biurowe, eksploatacyjne oraz sprzęt,
e) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej,
f) obsługa transportowa oraz rozliczenia eksploatacji pojazdów samochodowych,
g) prowadzenie archiwum zakładowego,
h) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp,
i) ewidencja i ekspedycja przesyłek pocztowych,
j) gospodarowanie środkami rzeczowymi, zakup inwentarza biurowego i jego znakowanie,
k) gospodarowanie odzieżą ochronną i roboczą,
l) zamawianie i zabezpieczanie pieczęci urzędowych,
m) przygotowanie sal konferencyjnych do obrad i posiedzeń organów Powiatu,
n) flagowanie budynków administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o) zabezpieczenie mienia Starostwa,
p) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
q) obsługa funduszu świadczeń socjalnych.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) Sekretarz Powiatu – dyrektor,
2) Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
3) Stanowisko ds. pracowniczych, gospodarki etatami, funduszem wynagrodzeń,
4) Stanowisko ds. skarg i wniosków, pomocy repatriantom, ewidencji aktów prawnych Starosty, przygotowania kwalifikacji wojskowej oraz prowadzenia kancelarii tajnej,
5) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
6) Informatyk, administrator zbiorów danych osobowych,
7) Stanowisko ds. kancelaryjnych – ewidencja, wysyłanie i odbiór korespondencji służbowej,
8) Stanowisko ds. socjalnych, gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, bhp, spraw ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonowania urzędu,
9) Stanowisko ds. archiwum zakładowego i archiwizacji oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych mienia Starostwa,
10)Wieloosobowe stanowisko – maszynistka,
11)Kierowcy,
12)Sprzątaczki.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  /  Oin  / 

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Europejski Numer Alarmowy 112
  • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1895 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)