Kalendarz

Piątek 15 Grudnia 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Dyrektor: Sylwester Witka

Plac Bema 5, Dyrektor, parter, pok. 8
tel.: 029 764 49 32 wew. 169

Plac Bema 5, parter, pok. 7
tel.: 029 764 49 32 wew. 170

Plac Bema 5, parter, pok. 9
tel.: 029 764 49 32 wew. 155
 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
należą sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, melioracji, leśnictwa i łowiectwa, ochrony przyrody oraz geologii, a w szczególności:
1) W ZAKRESIE LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA:
a) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
b) powierzanie w drodze porozumienia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nadleśniczym oraz nadzór nad realizacją porozumień,
c) opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w dziale 020 Leśnictwo, rozdział tych środków zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz nadzór nad ich wykorzystaniem.
d) zlecanie planów urządzenia lasu, rozpatrywanie zastrzeżeń do przedstawionych projektów i nadzorowanie wykonanych planów urządzenia lasu,
e) określanie w drodze decyzji zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
f) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu,
g) wydawanie decyzji na zmianę kategorii użytkowania gruntu leśnego,
h) wydawanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów zalesień gruntów przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego gmin do zalesienia oraz odnowienia lasu po skutkach klęsk żywiołowych,
i) wydawanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany urządzenia lasu,
j) przygotowywanie zarządzeń Starosty Ostrołęckiego z wniosku nadleśniczych o zwalczaniu organizmów szkodliwych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
k) prowadzenie sprawozdawczości o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych,
l) wnioskowanie o uznaniu lasu za ochronny,
m) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich,
n) naliczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich oraz jego rozdział dla gmin i nadleśnictw,
o) wydawanie decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,
p) wydawanie decyzji na przetrzymywanie zwierzyny łownej,
q) przygotowywanie postanowień o zastosowaniu odstrzału lub odłowu zwierzyny łownej,
r) wykonywanie oceny udatności upraw leśnych,
s) współpraca z Nadleśnictwami w zakresie pozyskiwania środków z funduszu leśnego na zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizacja zadrzewień na tych gruntach i inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych,
t) wydawanie decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej oraz naliczanie ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej,
u) przygotowywanie wniosków do AR i MR na środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu upraw leśnych oraz prowadzenie rozliczeń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
v) sprawowanie kontroli upraw leśnych określonych decyzją o prowadzeniu uprawy w zakresie ich zgodności z planem zalesień a następnie uproszczonym planem urządzenia lasu,
w) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
x) prowadzenie rejestrów pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
y) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczanie opłat z tym związanych oraz wymierzanie pieniężnych kar administracyjnych za zniszczenie terenów zieleni i usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia z tych nieruchomości.

2) W ZAKRESIE ROLNICTWA I GOSPODARKI RYBACKIEJ:

a) przygotowanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,
b) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
c) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi,
d) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
e) współpraca z Regionalną Agencją Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowania produktów rolniczych,
f) współpraca ze związkami branżowymi i zawodowymi: Okręgową Stacją Hodowli Zwierząt, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą,
g) Prowadzenie rejestrów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:
a) rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
b) rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
h) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt, państwowej inspekcji weterynaryjnej, o nasiennictwie,
i) nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub jego pobliżu robót i czynności, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią,
j) nakazywanie w drodze decyzji usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
k) zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
l) przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozwiązania przez starostę spółki wodnej w przypadkach określonych ustawą Prawo wodne,
m) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została powołana,
n) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych i ich związków, podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółek wodnych i ich związków,
o) prowadzenie ewidencji i rozliczeń opłat należnych za wykonane na koszt Państwa urządzenia melioracyjne szczegółowe przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 października 2001 r. Prawo wodne,
p) ustalenie dla każdego zainteresowanego właściciela nieruchomości rozmiarów i terminów wykonania obowiązków obejmujących utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracyjnych, proporcjonalnie do korzyści uzyskiwanych przez niego z tych urządzeń oraz egzekwowanie tych obowiązków,
q) określanie przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej,
r) prowadzenie wykazu danych – Rejestru rolników odnoszących korzyści z urządzeń melioracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
s) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych,
t) współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urzędem Marszałkowskim w sprawach melioracji gruntów oraz poprawy retencji wodnej,
u) wnioskowanie do Rady Powiatu w zakresie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne oraz uprawnionych do rybactwa.

3) W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:

a) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na:
-szczególne korzystanie z wód,
-wykonanie urządzeń wodnych,
-rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
-odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,
-długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
-piętrzenie wody podziemnej,
-wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
-wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
-regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
b) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód,
c) dokonywanie przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
d) stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
e) orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
f) wzywanie zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
g) przygotowywanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej,
h) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą oraz instrukcji utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
i) ustalanie linii brzegu dla wód publicznych z wyjątkiem śródlądowych dróg wodnych i wód granicznych,
j) ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,
k) współdziałanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarowania wodami, korzystania z wód oraz utrzymania urządzeń wodnych,
l) rozpatrywanie wniosków i rozstrzyganie o odszkodowaniach w sprawach określonych ustawą Prawo wodne,
m) wykonywanie innych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wynikających z ustaw : Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska,
n) zatwierdzanie projektów badań hydrogeologicznych oraz projektów prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich,
o) udzielanie koncesji na poszukiwania rozpoznawcze i wydobywanie kopalin pospolitych oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
p) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i geologiczno - inżynierskich,
q) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
r) prowadzenie spraw z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
s) wykonywanie czynności związanych z obroną cywilną w zakresie ochrony środowiska określonych odrębnymi przepisami,
t) udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadkach gdy obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany:
-wydawanie opinii o potrzebie opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu,
-uzgadnianie w zakresie ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia,
u) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
-zintegrowanych,
-na wytwarzanie odpadów,
-na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
v) stwierdzenie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,
w) zobowiązanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
x) udostępnianie informacji o środowisku oraz danych zawartych w publicznie dostępnym wykazie dokumentów,
y) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
z) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,
za) wydawanie zezwoleń na:
-prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
-prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
zb) prowadzenie rejestru w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie w/w działalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska,
zc) wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska,
zd) wydawanie zgody na zamknięcie składowiska lub jego części,
ze) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia,
zf) nakładanie w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
zg) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z gospodarką odpadową, ochroną atmosfery, ochroną przed hałasem, ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
zh) przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia programów ochrony środowiska,
zi) przygotowywanie powiatowego planu gospodarki odpadami a także innych planów i programów wynikających z ustaw,
zj) przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia projektów planów przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zk) nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
zl) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby,
zm) wnioskowanie do Rady Powiatu o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagalny,
zn) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
zo) wnioskowanie do Rady Powiatu o wprowadzenie powszechnego korzystania z wód innych niż wody publiczne, dla zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstw domowych lub rolnych,
zp) nakładanie na wniosek właściciela ujęcia wody obowiązku zlikwidowania ogniska zanieczyszczenia wody na koszt właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody,
zq) przygotowywanie uwag i opinii do projektów studium ochrony przeciwpowodziowej,
zr) opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
zs) opiniowanie projektów gminnych planów gospodarki odpadami,
zt) sporządzanie sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych,
zu) aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami,
zv) przyjmowanie informacji o odpadach powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej i sposobie zagospodarowania tych odpadów,
zw) wydawanie decyzji zobowiązujących wytwórcę odpadów z wypadku do odpowiedniego zagospodarowania odpadów oraz nakładających obowiązek przekazania odpadów wskazanemu posiadaczowi odpadów,
zx) zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku wypadków w sytuacji, gdy:
-nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego wobec wytwórcy odpadów lub egzekucja jest bezskuteczna,
-występuje konieczność natychmiastowego zagospodarowania odpadów,
zy) uzgadnianie zobowiązanym do rekultywacji warunków rekultywacji,
zz) nakładanie w drodze decyzji na obowiązanego do rekultywacji obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi,
zza) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia w wyniku pomiarów poza zakładem przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu,
zzb) sporządzanie map akustycznych powiatu,
zzc) nakładanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) DYREKTOR,
2) Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki rybackiej,
3) Stanowisko ds. nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych,
4) Stanowisko ds. leśnictwa i łowiectwa,
5) Stanowisko ds. ochrony przyrody oraz zalesień gruntów rolnych,
6) Stanowisko ds. gospodarki odpadowej i ochrony atmosfery,
7) Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Rolnictwo  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3331 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)