Kalendarz

Wtorek 16 Stycznia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor: Kazimierz Biedrzycki

Szpitalna 2, parter, pok. 3
tel.: 029 764 32 41 wew. 138

Szpitalna 2, parter, pok. 4,5
tel.: 029 764 32 41 wew. 111

Szpitalna 2, parter, pok. 13
tel.: 029 764 32 41 wew. 117

Szpitalna 2, parter, pok. 18
tel.: 029 764 32 41 wew. 123

Szpitalna 2, parter, pok. 19
tel.: 029 764 32 41 wew. 121

Szpitalna 2, parter, pok. 20
tel.: 029 764 32 41 wew. 133

Szpitalna 2, parter, pok. 21
tel.: 029 764 32 41 wew. 134

Szpitalna 2, parter, pok. 22
tel.: 029 764 32 41 wew. 127

Szpitalna 2, parter, pok. 23
tel.: 029 764 32 41 wew. 135

Szpitalna 2, I piętro, pok. 29
tel.: 029 764 32 41 wew. 112

Szpitalna 2, I piętro, pok. 42
tel.: 029 764 32 41 wew. 119
 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU GEODEZJI, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
należy gospodarowanie nieruchomościami, wywłaszczanie nieruchomości, ochrona gruntów rolnych oraz realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a także udzielanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zamianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów oddanych do użytku, sprawowanie nadzoru specjalistycznego nad drogami publicznymi, a w szczególności:

1) W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c) zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej,
d) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,
e) zakładanie osnów szczegółowych,
f) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
g) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
h) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych,
i) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
j) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
k) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
l) zapewnianie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
m) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
n) przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
o) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
p) wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów w zakresie ewidencji gruntów, ewidencji budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości.

2) W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

a) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
b) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa,
c) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
d) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
e) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
f) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
g) przygotowanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
h) przygotowanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik nie wyraził na to zgody,
i) przygotowanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
j) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
k) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
l) prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
m) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
n) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa,
o) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
p) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,
q) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
r) prowadzenie spraw związanych z oddawanie w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony lub użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego,
s) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
t) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesiania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
u) występowanie do Agencji Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
v) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
w) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
x) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
y) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa,
z) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa za zakwaterowanie przejściowe,
za) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
zb) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
zc) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

3) W ZAKRESIE OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH:

a) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
b) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
c) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
d) przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
e) przeprowadzenie kontroli wykonywania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
f) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
g) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
h) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
i) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych.

4) W ZAKRESIE BUDOWNICTWA:

a) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno- budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno – budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
c) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
 zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-właściwego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
-wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
e) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
f) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
g) przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
h) przygotowywanie pozwoleń na budowę,
i) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
j) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
k) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
l) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
m) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
n) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
o) prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
p) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
q) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
r) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
s) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie,
t) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
u) przygotowywanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
v) uzgadnianie rozwiązań projektowych usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
-linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
-przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
w) przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów,
x) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,
y) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
z) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,
za) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
zb) poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) DYREKTOR – GEODETA POWIATOWY,
2) Wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów,
3) Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz klasyfikacji gruntów,
4) Wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i wydawania pozwoleń na budowę,
5) Stanowisko ds. wydawania zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
6) Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
7) Wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, obsługi zgłoszeń robót i rozliczania prac geodezyjnych,
8) Stanowisko ds. uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oceny zgodności realizacji projektowanej sieci, prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowej informacji o terenie,
9) Wieloosobowe stanowisko - maszynistka.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Geodezja  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 8581 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)