Kalendarz

Piątek 15 Grudnia 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Wydział Promocji i Rozwoju
Dyrektor: Aldona Kuciej

Dyrektor: Plac Bema 5, II piętro, pok. 37
tel.: 029 764 27 49 wew. 166

Plac Bema 5, II piętro, pok. 35
tel.: 029 764 27 49 wew. 151

Plac Bema 5, II piętro, pok. 36
tel.: 029 764 27 49 wew. 168
 

DO WYDZIAŁU PROMOCJI I ROZWOJU
należy w szczególności:

1) W ZAKRESIE PROMOCJI:

a) planowanie i realizacja przedsięwzięć promocyjnych Powiatu,
b) tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu i jego organów na zewnątrz,
c) organizowanie i prowadzenie promocji Powiatu poprzez:
-inicjowanie i koordynację działalności wydawniczej i multimedialnej,
-opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
-współredagowanie i opracowywanie wydawnictw, folderów oraz publikacji o Powiecie,
-opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i gospodarczych,
-organizowanie udziału przedstawicieli władz Powiatu w różnego rodzaju seminariach, targach, wystawach, imprezach promocyjnych,
-współpracę z gminami, samorządem wojewódzkim i administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi,
-inicjowanie działań na rzecz rozwoju turystyki.

2) W ZAKRESIE ROZWOJU, INFORMACJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI:

a) redagowanie i aktualizowanie serwisu internetowego www.powiatostrolecki.pl ,
b) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
c) prowadzenie bazy danych statystycznych o Powiecie,
d) opracowywanie projektów dokumentów określających politykę rozwoju Powiatu,
e) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
f) współdziałanie z samorządami gospodarczymi,
g) kontakt i współpraca z mediami,
h) opracowywanie zbiorczych informacji o Powiecie,
i) koordynowanie działań w zakresie przygotowania danych w celu przekazywania mediom informacji o działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
j) organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach i innych spotkaniach organizowanych przez Powiat,
k) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych,
l) archiwizacja publikowanych informacji o Powiecie,
m) reagowanie na krytykę prasową.

3) W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH:

a) organizacja kontaktów zagranicznych,
b) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi,
c) przygotowywanie wyjazdów zagranicznych oraz wizyt delegacji z zagranicy,
d) monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego działań w zakresie efektywnego udziału Powiatu w programach pomocowych,
e) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej,
f) zarządzanie projektami realizowanymi przez Wydział przy współfinansowaniu ze środków funduszy Unii Europejskiej,
g) współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pozyskania środków funduszy Unii Europejskiej,
h) monitorowanie procedur aplikowania o środki funduszy Unii Europejskiej oraz przebiegu wykorzystywania tych środków przez w przez Powiat,
i) prowadzenie rejestru składanych wniosków w ramach projektów strukturalnych,
j) monitoring projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych realizowanych przez wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.

4) W ZAKRESIE KULTURY

a) ustanawianie społecznego opiekuna zabytków na wniosek konserwatora zabytków oraz cofanie tego ustanowienia,
b) wydawanie zaświadczeń i legitymacji społecznym opiekunom zabytków,
c) prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
d) umieszczanie w porozumieniu z konserwatorem zabytków znaku informacyjnego na zabytku podlegającym ochronie,
e) współudział w ustalaniu założeń programowych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
f) przygotowanie dokumentacji dla Kapituły przyznającej nagrody Starosty Ostrołęckiego oraz obsługa posiedzeń Kapituły,
g) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) utrwalania dorobku w dziedzinie folkloru,
b) rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
c) organizacji konkursów i przeglądów z różnych dziedzin sztuki ludowej,
d) organizacji imprez folklorystycznych,
h) planowanie środków finansowych z budżetu powiatu na wsparcie organizacji społecznych realizujących zadania własne Powiatu z zakresu kultury,
i) współudział w organizowaniu zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym.

5) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) przygotowywanie programów prozdrowotnych przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organizacjami pozarządowymi,
b) promocja zdrowia, profilaktyka i oświata zdrowotna,
c) przygotowywanie informacji o zrealizowanych i planowanych programach zdrowotnych,
d) współpraca z gminami w zakresie planowania i realizacji programów zdrowotnych,
e) opracowywanie planu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
f) współpraca z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

2. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDZIAŁU:

1) DYREKTOR,
2) Stanowisko ds. informacji gospodarczej i rozwoju,
3) Wieloosobowe stanowisko ds. współpracy z zagranicą, obsługi projektów strukturalnych i kontaktów z mediami,
4) Stanowisko ds. promocji, kultury i sportu,
5) Stanowisko ds. zdrowia,
6) Maszynistka.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Promocja  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2883 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)