Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 24 Stycznia 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Informacja dla interesantów Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Usługi świadczone w formie elektronicznej

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zrzeczenie się prawa odwołania od decyzji

Zgłoszenie robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow i budynkow

Upoważnienie do wniosku o wydanie wypisu wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej, kopii mapy glebowo-rolniczej

Wniosek o zaświadczenie o figurowaniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Przedwczesny wyrąb drzewostanu w wypadkach losowych

Wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

Zalesienie gruntów rolnych

Wniosek wyłączenie z produkcji rolnej

Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/ duplikatu karty wędkarskiej

Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie sprzętu pływającego

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO

Wniosek o udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawewm własności nieruchomości gruntowej

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Przekazanie innej dokumentacji geologicznej

Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Zezwolenie na hodowlę i posiadanie charta

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

Pomoc cudzoziemcom

Rodziny zastępcze

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie trumny ze zwłokami / urny ze szczątkami

Nawigacja

Załatwianie spraw w urzędzie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 33811 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki