Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Procedura wydawania zezwoleń
na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

<hr>

Podstawa prawna:


Art. 10 ust. 1 i  art. 14, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z  2017, poz. 912 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)


Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy.

 

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek o wydanie pozwolenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie członka rodziny (załącznik nr 2),

b) przetłumaczony na język polski akt zgonu z podaną przyczyną zgonu. Jeżeli w akcie zgonu nie określono przyczyny zgonu, należy dostarczyć inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie  choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu - wymóg ten dotyczy również procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na przewóz spopielonych szczątków (zgodnie z §6. ust.1 ww. rozporządzenia),

c) oryginał pełnomocnictwa, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.

 

Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

 

Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

 

Zakończenie sprawy:
Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

 

Inne istotne informacje (uwagi):

a) Zgodnie z  art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, wnioskodawcą może być: małżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

b) Przewożenie zwłok i szczątków w granicach państwa na odległość nie większą niż 60 km, a na obszarze gmin, na których terenie nastąpił zgon bez względu na odległość – może być dokonywane bez uzyskania zezwolenia.

c) Przewożenie zwłok lub szczątków na odległość dalszą niż 60 km, a także przewożenie koleją, samolotami i statkami bez względu na odległość, wymaga uzyskania zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego.

d) W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej zezwolenie na przewóz zwłok nie może być wydane przed upływem 2 lat od daty zgonu.

e) środek transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich musi spełniać wymagania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na  przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)

 

Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 można otrzymać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych, lub pobrać z poniżej zamieszczonych plików "załącznik nr 1" i „załącznik nr 2”.

 

Nawigacja

Sprawy społeczne  / Sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5013 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki