Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

PROCEDURA ZAKŁADANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Organ właściwy
do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

Kogo dotyczy

Osoby prawne i fizyczne

Wymagane dokumenty

1. Druk zgłoszenia zawierający:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,      

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych
z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki,

4) informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

2.  Statut szkoły lub placówki,

3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
w szkole lub placówce.

4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7ust. 3 ustawy w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Termin załatwienia sprawy

Organ, o którym mowa w ust. 1 ustawy dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 

Podstawa prawna

art. 82. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2256 ze zm.)

Uwagi i dodatkowe informacje

DECYZJA O ODMOWIE WPISU DO EWIDENCJI

Starosta Ostrołęcki wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust.2 ustawy i mimo wezwania nie nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4) dokonania wpisu z naruszeniem praw,

5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.


NADANIE SZKOLE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Starosta Ostrołęcki na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust.3 ustawy.

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Zakładanie szkół i placówek niepublicznych  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5662 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki