Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Organ składający wniosek o przyznanie dotacji

Organ prowadzący szkołę - osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji -  załącznik nr 1 do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

 

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

Termin składania wniosku

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce składania wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 29 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz uchwała Nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Przekazywanie dotacji

Zgodnie z zapisem art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje mają być przekazywane na rachunek bankowy szkoły. Zapis tego artykułu oznacza, że każda szkoła otrzymująca dotacje winna mieć odrębny rachunek bankowy (nie może to być rachunek organu prowadzącego).

Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez organ prowadzący.

Dotację przekazuję się w 12 częściach - co miesiąc, w wysokości obliczonej na podstawie  informacji o liczbie uczniów.

Wysokość przekazywanej ratalnej dotacji ustalana jest na podstawie pisemnej informacji przekazywanej do Zarządu Powiatu do dnia 10 każdego miesiąca przez organ prowadzący, a w miesiącu grudniu do 5 dnia miesiąca o:

1) liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składana jest informacja, z wyjątkiem miesiąca września, kiedy stan uczniów należy wykazać, według stanu na dzień 1 września a wysokość dotacji za wrzesień zostanie skorygowana w październiku,

2) faktycznej liczbie uczniów i dzieci w poradni, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy/dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - załącznik nr 2 do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Rozliczanie dotacji

Dotacja dla niepublicznych szkół przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

Organ prowadzący niepubliczną szkołę lub niepubliczną placówkę lub osobę przez ten organ upoważnioną zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, do 10 dnia miesiąca następującego po każdym zakończonym kwartale rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie za IV kwartał traktowane jest jak rozliczenie roczne.

Rozliczenie wykorzystania dotacji załącznik nr 3 do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Dodatkowe informacje

Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły składa organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
Dotacja przysługuje:

1) na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu
w szkole  niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany  obowiązek  szkolny  lub obowiązek nauki  
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia
w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ostrołęckiego, zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

2) na każdego ucznia niepublicznej  szkoły specjalnej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ostrołęckiego, zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

3) na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym przez niepubliczną poradnię  w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ostrołęckiego, zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Dotowanie szkół i placówek niepublicznych  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 6319 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki