Kalendarz

Sobota 24 Marca 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Organ składający wniosek o przyznanie dotacji

Organ prowadzący szkołę - osoby prawne i fizyczne - inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji -  załącznik nr 1 do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

 

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

Termin składania wniosku

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce składania wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 29 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 

Podstawa prawna

art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (teks jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 września 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Przekazywanie dotacji

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje mają być przekazywane na rachunek bankowy szkoły. Zapis tego artykułu oznacza, że każda szkoła otrzymująca dotacje winna mieć odrębny rachunek bankowy (nie może to być rachunek organu prowadzącego). W przypadku funkcjonowania zespołu szkół, powołanego  przez organ prowadzący do celów organizacyjnych zgodnie z art. 90a, istnieje możliwość posługiwania się jednym, wspólnym  rachunkiem bankowym dla wszystkich szkół w zespole. Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez organ prowadzący.

Dotację przekazuję się częściach - co miesiąc, w wysokości obliczonej na podstawie  informacji o liczbie uczniów.

Wysokość przekazywanej ratalnej dotacji ustalana jest na podstawie pisemnej informacji przekazywanej do Zarządu Powiatu do dnia 10 każdego miesiąca przez organ prowadzący, a w miesiącu grudniu do 5 dnia miesiąca o:

1) liczbie uczniów o których mowa w § 5 uchwały uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym naliczana jest dotacja, z wyjątkiem miesiąca września, kiedy stan uczniów należy wykazać, według stanu na dzień 1 września a wysokość dotacji za wrzesień zostanie skorygowana w październiku,

2) aktualnej liczbie uczniów i dzieci, o których mowa w § 4, § 6 i § 7 uchwały, według stanu na pierwszy dzień miesiąca w którym wypłacana jest część dotacji.

 

Informacja miesięczna o liczbie słuchaczy / uczniów / dzieci załącznik nr 2 do do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Wysokość przekazanej dotacji za przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych ustalana jest na podstawie dokumentów uwierzytelniających zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe słuchaczy kursu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okregową komisję egzaminacyjną.

 

Wniosek o wypłatę dotacji dla słuchaczy kalifikacyjnego kursu zawodowego przeprowadzonego przez niepubliczna szkołe ponadgimnazjalną załącznik nr 4 do do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Rozliczanie dotacji

Dotacja dla niepublicznych szkół przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

 

Organ prowadzący niepubliczną szkołę lub niepubliczną placówkę lub osobę przez ten organ upoważnioną zobowiązuje się do terminowego sporządzania i przekazywania do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, do 10 dnia miesiąca następującego po każdym zakończonym kwartale rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie za IV kwartał traktowane jest jak rozliczenie roczne

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji załącznik nr 3 do do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dodatkowe informacje

Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły składa organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.

Dotacja przysługuje:

1) na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w szkole  niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany  obowiązek  szkolny  lub obowiązek nauki  w wysokości 50% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na każdego ucznia, zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy,

2) na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w wysokości przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ostrołęckiego,

3) na każdego ucznia niepublicznej  szkoły specjalnej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla  powiatu ostrołęckiego,

4) na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym przez niepubliczną poradnię  w wysokości  przewidzianej na jedno dziecko  w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu ostrołęckiego.

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Dotowanie szkół i placówek niepublicznych  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5037 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)