Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Niedziela 5 Kwietnia 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

AWANS  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI  KONTRAKTOWYCH

ZATRUDNIONYCH  W  SZKOŁACH  I  PLACÓWKACH  

PROWADZONYCH PRZEZ  POWIAT  OSTROŁĘCKI

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego wszczyna się po złożeniu przez nauczyciela kontraktowego wniosku.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Wynik egzaminu jest podstawą wydania decyzji o awansie zawodowym.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub odmową nadania stopnia awansu zawodowego.

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

Kogo dotyczy

1. Nauczycieli kontraktowych, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art.9 ust.1, pkt 1 i ust. 1a- 3 ustawy Karta Nauczyciela i ukończyli staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.

2. Nauczycieli kontraktowych posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora, po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.

3. Nauczycieli kontraktowych, którzy uzyskali awans w sposób określony w art. 9a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela i którym dyrektor szkoły skrócił staż do roku i 9 miesięcy.

4.    Nauczycieli skierowanych do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole, po odbyciu przez nich stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie, co najmniej 3 lata, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego

2. Poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia**,

3.  Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia **,

4.  Zaświadczenie dyrektora szkoły (§ 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia** - zawierające informacje o:

1)   wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia
ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu - § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia**,

2)  dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia**,

3) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia**,

4) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednimmiejscu zatrudnienia§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. drozporządzenia**.

We wniosku można odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

Termin załatwienia sprawy

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczyciele, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel ponownie odbywa staż w pełnym wymiarze.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 

Podstawa prawna

*) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli(Dz. U. z 2014 r.
poz. 191 ze zm.)

**) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Uwagi i dodatkowe informacje

Złożenie wniosku

Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Zasady pracy komisji egzaminacyjnej

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
W skład komisji wchodzą:

·         przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

·         przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

·         dyrektor szkoły;

·         dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego

 

Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ prowadzący szkołę wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.

Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

 

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

a) umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,

b) umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,

c) umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej,

d) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,

e) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół. Protokoły i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję.

 

Braki w dokumentacji

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub wymagana dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni.

Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych udziela wyjaśnień dodatkowych w przedmiotowej sprawie tel. (29) 764 20 79 w. 172

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Awans zawodowy nauczycieli  / 

Wybór języka

KalendariumZamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • kele
  • wrotamazowsza
  • Geoportal Powiatu Ostrołęckiego
  • Geoportal

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 6646 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki