Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

AWANS  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI  KONTRAKTOWYCH

ZATRUDNIONYCH  W  SZKOŁACH  I  PLACÓWKACH  

PROWADZONYCH PRZEZ  POWIAT  OSTROŁĘCKI

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego wszczyna się po złożeniu przez nauczyciela kontraktowego wniosku.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Wynik egzaminu jest podstawą wydania decyzji o awansie zawodowym.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub odmową nadania stopnia awansu zawodowego.

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   pok. 28 (II piętro)
tel. (29) 764 20 79  w. 172

Podstawa prawna

•    Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Termin złożenia wniosku

•    Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca - otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
•    Nauczyciele, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2.    Poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem.
3.    Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
4.    zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki – zawierające informacje o:
1)    wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół/placówek, w których nauczyciel odbywał staż;
2)    dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
3)    dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
4)    przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określanych w art. 9d ust. 5 i 5 a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.
5.    sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
6.    ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Braki w dokumentacji

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub wymagana dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni.
Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia jej doręczenia.

Zasady pracy komisji egzaminacyjnej

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
W skład komisji wchodzą:
•    przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę, jako jej przewodniczący;
•    przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – jako członek komisji;
•    dyrektor szkoły/placówki – jako członek komisji;
•    dwaj eksperci z listy ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole/placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu i prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel – jako członkowie komisji,
•    opcjonalnie, na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego – jako członek komisji.


Organ prowadzący szkołę powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie
i miejscu przeprowadzania egzaminu, w terminie 7 dni przed datą posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół. Protokoły i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję.
 

Wyjaśnień dodatkowych w przedmiotowej sprawie udziela Pani Małgorzata Kuśmierczyk – główny specjalista ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych starostwa Powiatowego w Ostrołęce tel. (29) 764 20 79 w. 172
malgorzata.kusmierczyk@powiatostrolecki.pl

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Awans zawodowy nauczycieli  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 7127 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki