Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

PROCEDURA DOKONYWANIA WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ OSTROŁĘCKIEGO (od 20 maja 2016 r.)

Kogo dotyczy

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych w liczbie co siedmiu, mogą założyć klub sportowy, stając się jednocześnie jego członkami założycielami.Na zebraniu założycielskim podejmują one uchwały o: powołaniu klubu sportowego, wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu (art. 9 i 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach), mogą też wybrać zarząd  i komisję rewizyjną. Następnie komitet założycielski składa wniosek (razem z wymaganą dokumentacją) o wpis do ewidencji do starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

 

Starosta właściwy ze względu na siedzibę klubu sportowego na wniosek komitetu założycielskiego dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji (zgodnie z art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Dz. U. z 2016 poz. 176 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Ostrołęckiego, zawierający adres siedziby Klubu potwierdzony zgodą właściciela lokalu i numer telefonu Komitetu Założycielskiego

 2. Protokół z Zebrania Założycielskiego zawierający podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z podjętymi uchwałami:

 - uchwałę członków założycieli o utworzeniu klubu sportowego,

 - uchwałę o przyjęciu statutu klubu,

 - uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego klubu wraz  z umocowaniem go do wszelkich czynności związanych z wpisem
 do ewidencji,

 - uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Klubu ( jeśli taka uchwała została podjęta),

 - uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Klubu (jeśli taka uchwała została podjęta).

 3. Lista członków założycieli – co najmniej 7 osób pełnoletnich (lista zawiera imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpis założycieli),

4.  Lista obecności na Zebraniu Założycielskim,

5.  Statut Klubu w 3 egzemplarzach (zawierający podpisy Komitetu założycielskiego na ostatniej stronie oraz jego  parafy na każdej ze stron statutu).

6.    Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto PKO Bank Polski Oddział w Ostrołęce nr 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 tytułem: opłata skarbowa – wpis do ewidencji klubu sportowego nie prowadzącego działalności gospodarczej, (podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 ze zm.).

 

Uwaga! Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Termin załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o wpis lub odmowę wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego.

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 wew. 172

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 poz. 176 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449)

Uwagi i dodatkowe informacje

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji składa Komitet Założycielski wybrany na pierwszym Zebraniu Założycielskim klubu. Po analizie złożonej dokumentacji pod względem formalno – prawnym, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub braków, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie. W przypadku naruszenia prawa, błędów lub braków w dokumentacji, wydaje się decyzję odmowną. W przypadku pozytywnej oceny dokumentów w tym statutu, wpisuje się stowarzyszenie do ewidencji, potwierdzając ten fakt decyzją administracyjną.

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych tel. (29) 764 20 79 w. 172

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej kultury fizycznej

<hr>

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU

Nawigacja

Sprawy społeczne  / Stowarzyszenia  / Stowarzyszenia których statut nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5124 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki