Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

PROCEDURA DOKONYWANIA WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ OSTROŁĘCKIEGO (od 20 maja 2016r.)

Kogo dotyczy

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

 Starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego na wniosek przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarządu dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji po spełnieniu warunków określonych ustawą.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
 2. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:
  a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
  b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
  c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
 3. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
  Uwagi: Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego. Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Termin załatwienia sprawy

7 dni od dnia wpływu wniosku na:
- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
- wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
- złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.
- W przypadku nie dokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek   o zakazanie założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 wew. 172

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 poz. 1393 z pózn. zm.) 

2) Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
4) Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nieposiadające osobowości prawnej.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Z uwagi na krótki termin rozpatrzenia wniosku, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów.

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych tel. (29) 764 20 79 w. 172

Nawigacja

Sprawy społeczne  / Stowarzyszenia  / Stowarzyszenia zwykłe  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5204 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki