Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

I edycja

Informacja o przebiegu realizacji projektu


W dniach 20-21 grudnia 2005 roku Powiat Ostrołęcki otrzymał II transzę środków na stypendia realizowane w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edykacyjnych poprzez programy stypendialne" ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.

Do końca roku 2005 dokonano wypłat środków pieniężnych dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy są Beneficjentami projektów realizowanych przez Powiat Ostrołęcki.


 

Informacja o rozpoczęciu projektu

Stypendia w ramach "Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.

Powiat Ostrołęcki przystępuje do konkursu o przyznanie stypendiów ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Istnieje możliwość składania wniosków o stypendia w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" na dwa typy projektów:

I typ - projekt na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:

 • Stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.
 • Stypendia będą przekazywane w poniższych formach:
  • rzeczowej (np. zakup podręczników),
  • dofinansowania przez projektodawcę opłat m.in. za zakwaterowanie, wyżywienie, bursę, internat,
  • refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.

II typ - projekt na wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:

 • Stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
 • Stypendia będą przekazywane w poniższych formach:
  • finansowej,
  • refundacji kosztów np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych przez studenta związanych z pobieraniem nauki, opłat za studia, zakupu podręczników.

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1029/132/04 z dnia 21 września 2004 roku przyjęto Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. ZPORR na 2004 rok dla Województwa Mazowieckiego, w którym uszczegółowiono kryteria zawarte w Uzupełnieniu Programu ZPORR.

Na podstawie upoważnienia zawartego w wyżej wymienionym dokumencie następuje:

 • w zakresie I typu projektów Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
  • obniżenie w Województwie Mazowieckim progu dochodu na osobę w skali miesiąca do 350 PLN,
  • obniżenie kwoty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które może wynosić maksymalnie 1.500 PLN w skali roku i proporcjonalnie średnio 150 PLN w skali miesiąca;
 • w zakresie II typu projektów Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
  • obniżenie w Województwie Mazowieckim progu dochodu na osobę w skali miesiąca do 350 PLN,
  • obniżenie kwoty stypendium dla studentów szkół wyższych, które może wynosić maksymalnie 2.000 PLN w skali roku i proporcjonalnie średnio 250 PLN w skali miesiąca,
  • wykluczenie ze wsparcia osób po 25 roku życia,
  • wykluczenie ze wsparcia studentów, którym przyznano stypendium socjalne z innego źródła.

Projekty mogą obejmować jedynie stypendia na jeden rok szkolny/akademicki, przy czym będą one przyznawane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy.

Instytucja Wdrażająca, w przypadku ograniczonych środków finansowych, zastrzega sobie prawo obniżenia wnioskodawcy kwoty dofinansowania projektu (zarówno I jak i II typu) poprzez skierowanie wsparcia do Benificjentów Ostatecznych o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie w skali miesiąca.

Decyzja taka podejmowana będzie w oparciu o dane zawarte w Oświadczeniu przedkładanym przez Beneficjenta (wraz z wnioskiem aplikacyjnym), w którym zawarte będą informacje o ilości Beneficjentów Ostatecznych kwalifikujących się do wsparcia i osiągają miesięczne dochody na osobę w rodzinie w wysokości: do 200 PLN, do 250 PLN, do 300 PLN, do 350 PLN.

Pomoc stypendialna będzie udzielona osobom, które złożyły wnioski w przypadku, gdy Powiat Ostrołęcki otrzyma środki na ww. wsparcie.


Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania i przekazywania stypendiów zawarte zostały w:

Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrołęckim.  

Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / ZPORR 2004-2006  / EFS  / I EDYCJA STYPENDIA  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1237 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki