Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

II edycja

Informacja o przebiegu realizacji projektu


 

Powiat Ostrołęcki wypłacił stypendia w ramach II edycji 111 studentom o łącznej wysokości 44 400,00 PLN oraz 563 uczniom o łącznej wysokości 167 654,33 PLN.

W czerwcu zostanie wypłacona II transza stypendium studentom. Natomiast wniosek o płatność pośrednią (II transzę) dla uczniów wraz z rozliczeniem otrzymanej transzy dotacji został złożony w czerwcu 2006 roku z powodu wydłużającego się okresu wypłat I transzy stypendiów (nie przedstawianie przez uczniów w wyznaczonym czasie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej poświadczających wydatki na cele edukacyjne).

Rada Powiatu w Ostrołęce wprowadziła dodatkową finansową formę wypłaty stypendiów uczniom wraz z zasadami jej stosowania:

 • nie przekroczenie limitu 30 godzin nieusprawiedliwionych od dnia 1 listopada 2005 roku do końca roku szkolnego,
 • co najmniej ocena nieodpowiednia ze sprawowania (ocena naganna wyklucza udział w Projekcie).

Dodatkowymi warunkami skorzystania z nowej formy są:

 • wystawienie indywidualnych zaświadczeń przez dyrektora o uczestnictwie w zajęciach szkolnych,
 • podpisanie aneksu do umowy między dyrektorem szkoły a rodzicem (opiekunem prawnym) lub samym uczniem w sprawie zmiany formy przekazywania stypendium oraz zobowiązaniem się przeznaczenia uzyskanego stypendium na cele edukacyjne,
 • dostarczeniem przez stypendystę, po zakończeniu roku szkolnego świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.
Listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium


W dniu 27 grudnia 2005r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy o dofinansowanie złożonych przez Powiat Ostrołęcki projektów:

 • "Stypendia dla młodzieży wiejskiej szansą zdobycia średniego wykształcenia"
 • "Stypendia dla studentów na rok akademicki 2005/2006" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach.

W ramach otrzymanego dofinansowania stypendia przyznano 564 uczniom z 8 Zespołów Szkół Powiatowych oraz 111 studentom mających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu ostrołęckiego.

Listy stypendystów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostały zweryfikowane przez Powiatową Komisję Stypendialną, która za podstawowe kryterium otrzymania stypendium, uznała miesięczny dochód na 1 członka rodziny, następnie listy te zostały zatwierdzone przez Starostę Ostrołęckiego.

Podpisanie umów z Beneficjentami Ostatecznymi nastąpi po uprzednim zawiadomieniu ich o przyznanym stypendium.

Informacja o rozpoczęciu projektu


Powiat Ostrołęcki przystępuje do konkursu o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego na rok szkolny/akademicki 2005/2006, w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 927/195/05 z dnia 7 czerwca 2005roku przyjął Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. ZPORR na 2005 rok dla Województwa Mazowieckiego oraz Rada Powiatu w Ostrołęce uchwaliła (uchwałą nr XXIX/175/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku) Regulaminy przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.

W ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Powiat Ostrołęcki przystępuje do dwu typów projektów:

 • I typ - projekt na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.
 • II typ - projekt na wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego.

Stypendia będą przekazywane dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą lub w szkołach wyższych.

Warunki otrzymania stypendium:

 • dochód na jednego członka rodziny ucznia lub studenta nie może przekroczyć 350 zł miesięcznie
 • uczeń mieszka na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców albo do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół kończących się maturą
 • uczeń, który został przyjęty lub uczy się w szkole pondgimnazjalnej kończącej się maturą, nie może ubiegać się uczeń szkół policealnych, słuchacz szkół wieczorowych i zaocznych.
 • student mieszkający na terenie powiatu ostrołęckiego, który został przyjęty lub studiuje w szkołach wyższych prowadzonych we wszystkich formach tj. dziennych, wieczorowych, zaocznych, a nawet eksternistycznych, ale nie może powtarzać roku, chyba, że ze względów zdrowotnych.

Stypendia będą przekazywane w poniższych formach:

 • uczniom
  • rzeczowej
  • dofinansowania do kosztów ponoszonych w związku z pobieraniem nauki
  • refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z jego nauką
  • finansowej
   • warunkami skorzystania z formy finansowej są:
    1. wystawienie indywidualnych zaświadczeń przez dyrektora o uczestnictwie w zajęciach szkolnych,
    2. podpisanie aneksu do umowy między dyrektorem szkoły a rodzicem (opiekunem prawnym) lub samym uczniem w sprawie zmiany formy przekazywania stypendium oraz zobowiązaniem się przeznaczenia uzyskanego stypendium na cele edukacyjne,
    3. dostarczeniem przez stypendystę, po zakończeniu roku szkolnego świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.
 • studentom
  • gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce lub przelewem na konto studenta
  • refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez studenta związanych z jego nauką

Realizacja projektów może obejmować tylko jeden rok szkolny/akademicki, przy czym stypendia będą przyznawane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy.

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania i przekazywania stypendiów zawarte zostały w:

 • Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrołęckim.
 • Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć do:

 • 15 września 2005 roku przez ucznia w swojej szkole
 • 15 października 2005 r. przez studenta w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Plac Gen. Bema 5 pokój nr 27 w godz. od 8.00 do 16.00

Uczniowie otrzymują druki wniosków w swoich szkołach. Studenci otrzymują druki wniosków w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Plac Gen. Bema 5 pokój nr 27 w godz. od 8.00 do 16.00.

Dokument do pobrania:

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / ZPORR 2004-2006  / EFS  / II EDYCJA STYPENDIA  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1417 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki