Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

III edycja

Powiat Ostrołęcki w lipcu 2007 roku wypłacił stypendia 94 studentom o łącznej wysokości 28 200 zł (za miesiące czerwiec i lipiec 2007 roku). Łącznie wypłacono stypendia 98 studentom na kwotę 141 000 zł. Zespoły Szkół Powiatowych wypłaciły w I półroczu 2007 roku stypendia dla 629 uczniów (za miesiące grudzień 2006 r. oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.) o łącznej wysokości 406 700 zł. W trakcie realizacji projektu 71 uczniów przerwało udział w Projekcie ze względu na przekroczenie limitu godzin nieusprawiedliwionych lub uzyskanie nagannej oceny z zachowania. Pula stypendium (pomniejszona o kwotę przekazaną uczniom przed wyłączeniem z Projektu) została przyznana kolejnym osobom z powiatowej listy rezerwowej. Ze względu na ciągłą rotację uczniów w roku szkolnym 2006/2007 łącznie wypłacono stypendia 652 uczniom na łączną kwotę 581 000 zł. W związku z powyższym nastąpił wzrost liczby Beneficjentów Ostatecznych z 581 na 652.


Powiat Ostrołęcki w maju 2007 roku wypłacił stypendia 94 studentom o łącznej wysokości 28 200,00 zł (za miesiące kwiecień i maj 2007 roku). Zespoły Szkół Powiatowych wypłaciły stypendia dla 586 uczniów o łącznej wysokości
116 200,00 zł (za miesiące marzec i kwiecień 2007 roku). W kolejnych miesiącach nastąpią wypłaty stypendiów za określone miesiące na podstawie aktualnych zaświadczeń o kontynuacji studiów oraz o uczestnictwie w zajęciach szkolnych zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów.


Powiat Ostrołęcki otrzymał w marcu 2007 roku pozostałe środki finansowe w wysokości 70% kwot dofinansowania na realizację Projektów:
 • "Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007" - 98 700 zł,
 • "Stypendia dla młodzieży wiejskiej szansą zdobycia średniego wykształcenia" - 406 700 zł.

W marcu 2007 roku wypłacono stypendia w ramach III edycji 95 studentom o łącznej wysokości 42 300,00 zł (za miesiące styczeń, luty, marzec 2007 roku). Zespoły Szkół Powiatowych wypłaciły bądź są w trakcie wypłat stypendiów dla 596 uczniów o łącznej wysokości 174 300,00 zł (za miesiące grudzień 2006 roku, styczeń i luty 2007 roku). W kolejnych miesiącach nastąpią sukcesywne wypłaty stypendiów za określone miesiące na podstawie aktualnych zaświadczeń o kontynuacji studiów oraz o uczestnictwie w zajęciach szkolnych zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów.


Powiat Ostrołęcki wypłacił stypendia w ramach III edycji 94 studentom o łącznej wysokości 42 300,00 zł (za miesiące październik, listopad, grudzień 2006 roku) oraz 601 uczniom o łącznej wysokości 174 300,00 zł (za miesiące wrzesień, październik, listopad 2006 roku).

W styczniu 2007 roku Powiat Ostrołęcki złoży do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o płatność pośrednią (II transzę) dla studentów i uczniów wraz z rozliczeniem otrzymanych transz dotacji. Po otrzymaniu środków finansowych nastapią sukcesywne wypłaty stypendiów za określone miesiące na podstawie aktualnych zaświadczen o kontynuacji studiów oraz o uczestnictwie w zajęciach szkolnych zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów (do pobrania obok).


W dniach 20 i 25 października 2006 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy o dofinansowanie złożonych przez Powiat Ostrołęcki projektów:

"Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007" oraz "Stypendia dla młodzieży wiejskiej szansą zdobycia średniego wykształcenia" w ramach Priorytetu 2 -Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach otrzymanego dofinansowania stypendia przyznano 581 uczniom z 8 Zespołów Szkół Powiatowych oraz 94 studentom mającym stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu ostrołęckiego.

Listy stypendystów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostały zweryfikowane przez Powiatową Komisję Stypendialną w dniu 28 listopada 2006 roku, która za podstawowe kryterium otrzymania stypendium, uznała miesięczny dochód na 1 członka rodziny, następnie listy te zostały zatwierdzone przez Starostę Ostrołęckiego.

Podpisanie umów z Beneficjentami Ostatecznymi nastąpi po uprzednim zawiadomieniu ich o przyznanym stypendium.

Lista uczniów którym przyznano stypendium
Lista studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium


Powiat Ostrołęcki przystępuje do konkursu o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego na rok szkolny/akademicki 2006/2007, w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1063/284/06 z dnia 30 maja 2006 roku przyjął Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na 2006 rok dla Województwa Mazowieckiego oraz Rada Powiatu w Ostrołęce uchwaliła (uchwałą nr XLI/249/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku) Regulaminy przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.

W ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Powiat Ostrołęcki przystępuje do dwu typów projektów:

 • I typ - projekt na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
 • II typ - projekt na wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego Stypendia będą przekazywane dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą lub w szkołach wyższych.
Warunki otrzymania stypendium :
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia lub studenta nie może przekroczyć 350 zł miesięcznie
 • uczeń mieszka na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców albo do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół kończących się maturą
 • uczeń, który został przyjęty lub uczy się w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, nie może ubiegać się uczeń szkół policealnych, słuchacz szkół wieczorowych i zaocznych.
 • student mieszkający na terenie powiatu ostrołęckiego, który został przyjęty lub studiuje w szkołach wyższych prowadzonych we wszystkich formach tj. dziennych, wieczorowych, zaocznych, a nawet eksternistycznych, ale nie może powtarzać roku, chyba, że ze względów zdrowotnych.
Stypendia będą przekazywane w poniższych formach:
 • uczniom
  • rzeczowej
  • finansowej
 • studentom
  • finansowej
Realizacja projektów może obejmować tylko jeden rok szkolny/akademicki, przy czym stypendia będą przyznawane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy.

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania i przekazywania stypendiów zawarte zostały w: Wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać od dnia 15 sierpnia 2006 roku do dnia:
 • 15 września 2006 roku przez ucznia w swojej szkole
 • 15 października 2006 roku przez studenta w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Plac Gen. Józefa Bema 5 pokój nr 27 w godz. od 8.00 do 16.00
Uczniowie otrzymują druki wniosków w swoich szkołach. Studenci otrzymują druki wniosków w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Plac Gen. Józefa Bema 5 pokój nr 27 w godz. od 8.00 do 16.00.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / ZPORR 2004-2006  / EFS  / III EDYCJA STYPENDIA  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1388 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki