Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

"DOBRZE UCZYĆ I OCENIAĆ W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ"

Program pilotażowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznejdobrze_uczyc_maly.jpg

W dniu 23 kwietnia 2008 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Starosta Ostrołęcki otrzymał gratulacje i certyfikat dla Powiatu Ostrołęckiego z tytułu uczestnictwa Zespołów Szkół Powiatowych w Baranowie i w Czerwinie w programie pilotażowym Ministerstwa Edukacji Narodowej Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej w latach 2007-2008, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 


W ramach uczestnictwa w programie pilotażowym Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej Zespoły Szkół Powiatowych w Baranowie i w Czerwinie stworzyły zespół nauczycieli, który jest przygotowywany do modyfikacji metod nauczania i oceniania, opartej na zwiększeniu zakresu stosowania oceniania kształtującego w pracy z uczniami.

Ocenianie kształtujące (OK) służy poprawie procesu uczenia się, ma sprzyjać przyjmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za własną naukę. Równocześnie OK pomaga nauczycielowi precyzyjnie planować poszczególne kroki w pracy z uczniami i sprawdzić ich efektywność. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiadują się, jak skutecznie oceniać uczniów, żeby wspierać ich w nauce.

Nauczyciel stosując nauczanie kształtujące:

 • Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.
 • Ustala z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.
 • Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej.
 • Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami.
 • Potrafi formułować pytania kluczowe.
 • Potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję.
 • Stosuje efektywną informację zwrotną.
 • Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

Co daje uczniom OK?

 • Wzrost motywacji do nauki - tworzy w klasie atmosferę uczenia się.
 • Umożliwia przejęcie odpowiedzialności za własne uczenie się.
 • Pomaga planować proces własnego uczenia się.
 • Podnosi świadomość postępów w uczeniu się.

Od października 2007r. sześć osób (po trzech nauczycieli z każdego zespołu) uczestniczy w szkoleniu interaktywnym z zastosowaniem internetu: "Lider oceniania kształtującego". Uczestnicy są przygotowywani pod opieką moderatora, do poszerzenia stosowania w pracy z uczniami oceniania kształtującego i związanych z nim metod dydaktycznych.

W nowy model pracy szkoły zostały wprowadzone również rady pedagogiczne. Członkowie rady wzięli udział w warsztacie wprowadzającym w tematykę OK, przeprowadzonym przez przedstawiciela CEO. Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie zaprosił do udziału ww. szkoleniu nauczycieli z sąsiadującego Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu internetowym - szkolni liderzy programu w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego zapoznają radę pedagogiczną z doświadczeniami zespołu pracującego z wybraną grupą uczniów.

OK jest wprowadzane w III klasie technikum technologii żywności w ZSP w Baranowie oraz w II klasie technikum rolniczego w ZSP w Czerwinie. Uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani o celu OK, poszczególnych etapach pracy z uczniami i ich efektywności. Działania zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem i ciekawością.

W programie uczestniczy także nadzór pedagogiczny. Podczas szkolenia dla wizytatorów przeprowadzonego przez Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej (CMPPP), zaprezentowano założenia programu, przybliżono ideę OK oraz przygotowano do wspierania i asystowania szkołom w realizacji programu. W szkoleniu uczestniczyła pani wizytator z Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce.

Zespoły Szkół Powiatowych uczestniczące w programie pilotażowym wspiera Samorząd Powiatu Ostrołęckiego. Udział samorządu w realizacji programu to jedna z możliwości kształtowania lokalnej polityki oświatowej skoncentrowanej na wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapobieganiu przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu szkolnictwa. Służyć temu będzie m.in. Lokalne Forum Oświatowe organizowane z pomocą CEO przez samorząd. Pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych uczestniczył w szkoleniu "Lider samorządowy" przygotowującym do przeprowadzenia Lokalnego Forum Oświatowego.

Samorząd odpowiada również za koordynację ewaluacji programu poprzez zbieranie danych od szkół i przesyłanie ich do CEO.Powiat Ostrołęcki przystąpił do programu pilotażowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej" prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Uczestniczą w tym przedsięwzięciu: Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie i Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie. Program realizowany jest od września 2007 roku do końca 2008 roku, w wytypowanych przez 76 samorządów ponad dwustu szkołach. Uczestniczą w nim również przedstawiciele samorządów oraz kuratoriów.

W dniu 12 września 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja inauguracyjna z udziałem przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i kuratoriów.

Celem programu jest promowanie nowego modelu pracy szkoły skoncentrowanej na wyrównywaniu szans edukacyjnych, zapobieganiu przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu szkolnictwa oraz podnoszeniu kompetencji kluczowych zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Modernizacja pracy metodycznej szkoły oparta będzie na zwiększeniu zakresu stosowania przez nauczycieli oceniania kształtującego oraz zgodnie z jej zasadami, modyfikacji i wzbogacenia stosowanych w szkole metod nauczania.

W zespołach uczestniczących w programie powstanie zespół nauczycieli, który zostanie przygotowany do wprowadzania oceniania kształtującego w pracy z uczniami. W nowy model pracy szkoły zostaną wprowadzone również rady pedagogiczne.

Zespoły Szkół Powiatowych prowadzone przez Powiat Ostrołęcki, uczestniczące w programie pilotażowym Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej będą brały udział w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych, kursie internetowym oraz spotkaniach Lokalnych Forów Oświatowych.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / PROGRAMY PILOTAŻOWE  / Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorzadowej  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1540 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki