Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

KIEROWANIE  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Kierowanie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, niesłyszącej,

słabo słyszącej i słabo widzącej do specjalnych placówek szkolnych.

Kogo dotyczy:

Dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie powiatu ostrołęckiego, posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Ostrołęcki

Starosta na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kieruje dziecko do szkoły lub placówki prowadzonej przez dany powiat, odpowiedniej dla realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub placówki, o której mowa wyżej, starosta tego powiatu - za zgodą rodziców/prawnych opiekunów dziecka - zwraca się do innego powiatu lub innej jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej taką szkołę lub placówkę, o przyjęcie dziecka.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o skierowanie do kształcenia specjalnego.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez właściwą poradnię psychologiczno–pedagogiczną (aktualne do wnioskowanego etapu szkolnego).

3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku wnioskowania o zamieszkanie dziecka w internacie specjalnego ośrodka).

4. Ostatnie świadectwo szkolne (w przypadku wnioskowania o skierowanie w okresie wakacyjnym).

We wniosku o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce lub placówki prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Czarni) powinna znaleźć się adnotacja dyrektora Ośrodka, o braku przeciwwskazań do przyjęcia ucznia do placówki.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 wew. 172 

Podstawa prawna

- art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148),

Uwagi i dodatkowe informacje

Braki w dokumentacji

Jeżeli wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego, zostanie złożony bez wymaganej dokumentacji, do wnioskodawca zostanie skierowane pismo o jego uzupełnienie lub dostarczenie odpowiednich załączników do wniosku.

 

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych tel. (29) 764 20 79 w. 172

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego  / Kierowanie do kształcenia specjalnego procedura  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1392 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki