Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

... dla rozwoju Mazowsza

 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2552 W, 2582 W, 2551 W Teodorowo - Susk Stary - RZekuń od km 4+296,00 do km 7+133,00; od km 0+000,00 do km 2+367,00; od km 0+300,00 do km 3+210,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

03.00.00 - Priorytet III. - Regionalny system transportowy.

03.01.00 - Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

 

Planowany okres realizacji projektu:

 • rzeczowy od 2009-09-10 do 2010-09-30
 • finansowy od 2009-09-10 do 2010-10-30

Do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III, działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa planowany jest projekt, który obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego składającego się z trzech odcinków dróg powiatowych nr 2552W, 2582W, 2551W relacji: Teodorowo-Susk Stary-Rzekuń o długości 8137 mb. W układzie komunikacyjnym w/w ciąg stanowi połączenie drogi krajowej nr 61 Warszawa - Ostrołęka - Augustów z drogą wojewódzką nr 627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka i umożliwia połączenie miejscowości położonych w ciągu drogi : Nowa Wieś Wschodnia, Susk Stary, Rzekuń.

Obecny zły stan techniczny drogi i infrastruktury przydrożnej, jej nienormatywne parametry powodują, że nie spełnia należycie swojej funkcji. W wyniku przebudowy nastąpi poprawa parametrów technicznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i uporządkowanie pasa drogowego.
W ramach przebudowy planowane jest wykonanie: podbudowy na poszerzeniach , nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego, przepustów stalowych z blachy, uzupełnienienie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych i robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY PROJEKTU:

 • Rozpoczęcie realizacji projektu - wrzesień 2009 r.
 • Roboty przygotowawcze, wykonanie przepustów stalowych planowane do realizacji w 2009 roku, wykonanie podbudowy, nawierzchni, roboty wykończeniowe, wymiana oznakowania pionowego, przebudowa mostu na przepust stalowy z blachy falistej do realizacji w 2010 roku.
 • Planowane zakończenie rzeczowe projektu - wrzesień 2010 rok.
 • Termin finansowego zakończenia realizacji - październik 2010 r.

Rozwiązanie techniczne przyjęto w oparciu o wytyczne projektowania dróg WPD-2. Uwzględniając możliwości technologiczne i materiałowe w oparciu o typowe konstrukcje nawierzchni przyjęto jako typ konstrukcji nawierzchnię z betonu asfaltowego dwuwarstwową przy grubości warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 5 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm. Zastosowana technologia odpowiada kategorii obciążenia drogi ruchem KR-2.

W wyniku realizacji projektu powstanie bitumiczna nawierzchnia wraz z poboczami i rowami przydrożnymi, zostaną zmodernizowane 3 obiekty infrastruktury drogowej (przepusty i most). Zwiększą się parametry techniczne drogi, obiektów inżynieryjnych i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na całym odcinku drogi będą ustawione znaki drogowe.

Przyjmując zadanie inwestycyjne do realizacji oceniono ryzyko projektu. Termin rzeczowej realizacji przewidziano do 30 września 2010 roku. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji inwestycji.

Głównym celem projektu jest poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W wyniku przebudowy drogi nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi:

 • podwyższenie nośności nawierzchni (wzmocnienie),
 • dostosowanie przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni do przekroju normatywnego,
 • poszerzenie nawierzchni na łukach i na krzywych przejściowych,
 • zwiększenie przekroju poprzecznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowa mostów i przepustów na normatywne dla danej klasy drogi.

Przebudowana droga zwiększy konkurencyjność regionu, poprawi warunki życia mieszkańców poprzez udostępnienie inwestorom terenów. Wpłynie pozytywnie na gospodarkę lokalną i regionalną.
Projekt rozwiąże problemy i zaspokoi potrzeby niżej wymienione:

 • przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu mazowieckiego - co oznacza - szybsze i bezpieczniejsze powiązanie między ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami województw, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych, międzynarodowych, w celu zwiększenia atrakcyjności powiatu jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej,
 • zwiększy konkurencyjność regionu i spójność społeczno-gospodarczą regionu,
 • zachęci do tworzenia nowych przedsiębiorstw, wpierać będzie rozwój już istniejących poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu,
 • zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu dla przyszłych inwestorów poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia kosztów podróży, ograniczenie czasu trwania podróży,
 • przyczyni się do rozwoju istniejących i powstania nowych podmiotów gospodarczych na wolnych terenach inwestycyjnych, a co za tym idzie utrzymania obecnych stanowisk pracy i powstanie nowych,
 • zwiększy dostępność komunikacyjną do istniejących i planowanych ośrodków wypoczynkowo- rekreacyjnych w Susku Starym, Ławach,
 • zwiększy się atrakcyjność nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich, poprawę bezpieczeństwa ruchu,
 • w wyniku realizacji projektu nastąpi powiększenie terenów inwestycyjnych. Gmina Rzekuń w planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowała tereny w bliskości projektu pod inwestycje,
 • połączenie komunikacyjne dobrej jakości poprawi dostępność do rynku zbytu dla podmiotów gospodarczych w regionie,
 • stworzy atrakcyjne warunki dla nowych inwestorów,
 • przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, rozwoju sektora wytwórczego i usług,
 • w dłuższej perspektywie czasowej przebudowa drogi oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, do wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki
 • zakres oddziaływania drogi zaowocuje w przyszłości powstaniem nowych podmiotów gospodarczych,
 • polepszy możliwości komunikacyjne przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność oraz przyciągnie na te tereny nowych inwestorów,
 • ograniczy liczbę wypadków drogowych,
 • skróci czas w przewozach pasażerskich i zmniejszy koszt podróży.

Po zrealizowaniu inwestycji zdecydowanie polepszą się warunki ruchu i bezpieczeństwa na drodze, między innymi dzięki podwyższonym parametrom technicznym : zwiększeniu szerokości jezdni z 5,00 - 5.50 m do 6,00 m, nośności do około 100 kN/oś. Wzrośnie średnia prędkość jazdy. Podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prognozuje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi spadek liczby wypadków drogowych. Poprawi się bezpieczeństwo pieszych, głównie dzieci uczęszczających do szkół w Susku Starym i Rzekuniu.

Zostanie skrócony czas przejazdu, poprawi się komfort jazdy. Wystąpią oszczędności czasu podróży i powiązane z tym oszczędności w kosztach czasu pracy pasażerów i kierowców a także eksploatacji pojazdów. Nowa inwestycja korzystanie wpłynie na środowisko naturalne, zmniejszy się ilość spalin i emisji hałasu. Obniżą się koszty utrzymania drogi oraz ilość paliwa zużytego przez przejeżdżające pojazdy. Poprawią się warunki życia mieszkańców, którzy tą drogą dojeżdżają do swoich posesji, łąk i pól. Droga stanowi krótsze połączenie o około 4,00 km dla mieszkańców wsi Nowa Wieś Wschodnia, Susk Stary z urzędem gminy, szkołą gminną, przychodnią zdrowia. Zaoszczędzą dzięki temu czas potrzebny na bezpieczny przejazd do miejscowości gminnej Rzekuń, oszczędzą na zużyciu paliwa i będą mieć bardziej komfortowe warunki jazdy, a przede wszystkim niezawodne połączenie komunikacyjne. Z punktu widzenia gospodarczego i społecznego jest to bardzo ważna droga dla życia regionu i społeczności lokalnych. Dzięki dobrej drodze będzie łatwiejszy odbiór mleka i płodów rolnych od rolników.

Cele projektu korespondują z celami szczegółowymi Priorytetu III:

 • poprawa standardu i jakości regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nawigacja

Fundusze unijne w powiecie  / Infrastruktura drogowa  / 2  / O projekcie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1293 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki