Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

... dla rozwoju Mazowsza

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2513 W Charcibałda - Zdunek - Zalesie od km 0+000,00 do km 10+631,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

03.00.00 - Priorytet III. - Regionalny system transportowy.

03.01.00 - Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

 

Planowany okres realizacji projektu:

 • rzeczowy od 2009-09-10 do 2010-09-30
 • finansowy od 2009-09-10 do 2010-10-30

Do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa planowany jest projekt, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2513 W Charcibałda - Zdunek - Zalesie na odcinku długości 10.631 m. W układzie komunikacyjnym stanowi połączenie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka z drogą wojewódzką nr 614 Myszyniec - Chorzele i umożliwia połączenie pomiędzy miejscowościami położonymi w ciągu tej drogi. Przebiega przez teren dwóch gmin : Kadzidła na długości 1.200 m , Myszyńca 9.431 m.

Obecny zły stan techniczny drogi i infrastruktury przydrożnej, jej zaniżone parametry techniczne powodują, że nie spełnia należycie swojej funkcji.
W ramach przebudowy planowane jest wykonanie: robót przygotowawczych, ziemnych, związanych z odwodnieniem korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych oraz poprawiających brd - budowa chodników, instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY PROJEKTU:

 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji - 10 wrzesień 2009 rok
 • Roboty przygotowacze, ziemne, związane z odwodnieniem korpusu drogowego: czyszczenie przepustów, wykonanie przepustów stalowych, planowane do realizacji w 2009 roku. Pozostałe roboty : wykonanie podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych, prac zwiazanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego: wykonanie chodników, ustawienie znaków drogowych do realizacji w 2010 roku.
 • Termin finansowego zakończenia realizacji projektu - 30 październik 2010 rok.

Rozwiązanie techniczne przyjęto w oparciu o wytyczne projektowania dróg WPD-2. Uwzględniając możliwości technologiczne i materiałowe w oparciu o typowe konstrukcje nawierzchni przyjęto jako typ konstrukcji nawierzchnię z betonu asfaltowego dwuwarstwową przy grubości warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 5 cm. i podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm.

Przyjmując zadanie do realizacji oceniono ryzyko projektu. Termin rzeczowej realizacji zadania ustalony na 30 wrzesień 2010 roku jest realny. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji inwestycji.

Głównym celem projektu jest poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W wyniku przebudowy drogi nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi:

 • podwyższenie nośności nawierzchni ( wzmocnienie ),
 • dostosowanie przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni do przekroju normatywnego,
 • poszerzenie nawierzchni na łukach i na krzywych przejściowych,
 • zwiększenie przekroju poprzecznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowa mostów i przepustów nietrwałych na normatywne dla danej klasy drogi.

W wyniku realizacji projektu powstanie nawierzchnia bitumiczna wraz poboczami i rowami przydrożnymi, chodniki, przepusty z blach stalowych. Zwiększą się parametry techniczne drogi, obiektów inżynieryjnych i bezpieczeństwo ruchu, między innymi dzięki wybudowanym chodnikom. Po przebudowie polepszą się warunki ruchu i bezpieczeństwa na drodze, między innymi dzięki podwyższonym parametrom technicznym : zwiększeniu szerokości jezdni z 3,50- 5.50 m do 6,00 m, nośności do około 100 kN/oś. Wzrośnie średnia prędkość jazdy . Wystąpią oszczędności czasu podróży pasażerów i kierowców a także zmniejszą sie koszty eksploatacji pojazdów. Rezultatem działania będzie ograniczenie liczby wypadków drogowych i oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia przepustowości i jakości komunikacyjnej na terenie powiatu poprzez stworzenie infrastruktury transportowej o wyższym standardzie i włączenia jej w wspólny układ komunikacyjny województw : mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Droga po przebudowie, o wysokich parametrach technicznych, tworząca komplementarny układ z siecią dróg wyższej kategorii zwiększy spójność przestrzenną regionu, poprawi komunikację w powiecie i powiatach ościennych, zwiększy dostępność terenów inwestycyjnych i wpłynie na konkurencyjność regionu, poprawi warunki życia mieszkańców poprzez udostępnienie inwestorom terenów dotychczas słabo wykorzystanych. Stworzy szansę rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego, agroturystyki i nowych firm na terenach zlokalizowanych wzdłuż drogi.

Będzie skrótem komunikacyjnym dla innych użytkowników dróg, przewoźników, którzy dzięki niej będą korzystać jadąc w kierunku powiatów: przasnyskiego, makowskiego, szczycieńskiego, województwa warmińsko-mazurskiego lub innych ośrodków gospodarczych w kraju.

Poprawi się bezpieczeństwo pieszych, głównie dzieci uczęszczających do szkół w miejscowościach usytuowanych przy tej drodze. Zostanie skrócony czas przejazdu, poprawi się komfort jazdy. Nowa inwestycja korzystanie wpłynie na środowisko naturalne, zmniejszy się ilość spalin i emisji hałasu. Obniżą się koszty utrzymania drogi oraz ilość paliwa zużytego przez przejeżdżające pojazdy. Poprawią się warunki życia mieszkańców, którzy tą drogą dojeżdżają do swoich posesji, łąk i pól. Jest to teren typowo rolniczy, ciąg drogowy jest niezbędny rolnikom do odbioru i transportu mleka do mleczarni w Baranowie. Droga stanowi krótsze połączenie dla mieszkańców wsi Charcibałda, Zdunek, Wach z urzędem gminy, szkołą gminną, przychodnią zdrowia. Dzięki niej zaoszczędzą czas potrzebny na bezpieczny przejazd do miejscowości Ostrołęka, oszczędzą na zużyciu paliwa i będą mieć bardziej komfortowe warunki jazdy, a przede wszystkim niezawodne połączenie komunikacyjne z powiatem. Przejezdna droga jest niezbędna rolnikom do transportu płodów rolnych. Z punktu widzenia gospodarczego i społecznego jest to bardzo ważna droga dla życia regionu i społeczności lokalnych. Dzięki dobrej drodze będzie łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, do gospodarstw agroturystycznych, zwiększy się spójność społeczna, gospodarcza, przestrzenna regionu.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nawigacja

Fundusze unijne w powiecie  / Infrastruktura drogowa  / 1  / O projekcie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1380 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki