Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

... dla rozwoju Mazowsza

 

 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2563 W, 2559 W Czerwin - Piski - Nadbory od km 0+000,00 do km 8+977,00; od km 13+865,00 do km 16+982,00

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

03.00.00 - Priorytet III. - Regionalny system transportowy.

03.01.00 - Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

 

Planowany okres realizacji projektu:

 • rzeczowy od 2009-09-10 do 2010-06-30
 • finansowy od 2010-02-09 do 2010-07-31

Do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa planowany jest projekt, który obejmuje przebudowę ciągu komununikacyjnego dróg powiatowych nr 2563 W i 2559 W o łącznej długości 12.094 m , relacji Czerwin - Piski - Nadbory. W układzie komunikacyjnym stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka z drogą wojewódzką 677 Łomża - Ostrów Mazowiecka - Sokołów Podlaski. Jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2006-2007 projektu p.n. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Gostery-Piski-Czerwin-Borek-Suchcice-Goworowo-Ponikiew" z udziałem środków unijnych ZPORR - I etap przebudowy na odcinku Goworowo-Suchcice-Borek-Czerwin.

Projekt umożliwi komunikację w regionie pomiędzy miejscowościami położonymi w ciągu drogi oraz znajdującymi się w jej pobliżu z drogami wojewódzkimi nr 677 i 627 oraz drogą krajową nr 60 Ostrów Maz.-Ciechanów-Płock-Kutno.

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY PROJEKTU:

 • planowane rozpoczęcie realizacji projektu - wrzesień 2009 r.
 • planowane zakończenie realizacji projektu - czerwiec 2010 r.
 • termin finansowego zakończenia realizacji projektu - lipiec 2010 r.

Rozwiązanie techniczne przyjęto w oparciu o wytyczne projektowania dróg WPD-2. Uwzględniając możliwości technologiczne i materiałowe w oparciu o typowe konstrukcje nawierzchni przyjęto jako typ konstrukcji nawierzchnię z betonu asfaltowego dwuwarstwową przy grubości warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 5 cm i podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm.

Przyjmując zadanie inwestycyjne do realizacji oceniono ryzyko projektu.
Termin rzeczowej realizacji przewidziano do 30 września 2010 roku.
Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi:

 • podwyższenie nośności nawierzchni ( wzmocnienie ),
 • dostosowanie przekroju poprzecznego istniejącej nawierzchni do przekroju normatywnego,
 • poszerzenie nawierzchni na łukach i na krzywych przejściowych,
 • zwiększenie przekroju poprzecznego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowa mostów i przepustów nietrwałych na normatywne dla danej klasy drogi.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na gospodarkę lokalną i regionalną, poprawę bezpieczeństwa ruchu i na zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych :

 • przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu mazowieckiego, czyli do szybszego i bezpieczniejszego powiązania między ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami województw, lepszego dostępu do sieci dróg krajowych, międzynarodowych, w celu zwiększenia atrakcyjności powiatu jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej,
 • zwiększy spójność społeczno-gospodarczą regionu,
 • zachęci do tworzenia nowych przedsiębiorstw, wpierać będzie rozwój już istniejących poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu,
 • zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu dla przyszłych inwestorów poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia kosztów podróży, ograniczenie czasu trwania podróży,
 • przyczyni się do rozwoju istniejących i powstania nowych podmiotów gospodarczych na wolnych terenach inwestycyjnych, a co za tym idzie utrzymania obecnych stanowisk pracy i powstanie nowych,
 • zwiększy dostępność komunikacyjną do istniejących i planowanych ośrodków wypoczynkowo- rekreacyjnych nad piękną rzeką Orz w Czerwinie, Grodzisku,
 • zwiększy atrakcyjność nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich, poprawę bezpieczeństwa ruchu,
 • połączenie komunikacyjne dobrej jakości poprawi dostępność do rynku zbytu dla podmiotów gospodarczych w regionie,
 • zakres oddziaływania drogi zaowocuje w przyszłości powstaniem nowych podmiotów gospodarczych,
 • stworzy atrakcyjne warunki dla nowych inwestorów,
 • przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, rozwoju sektora wytwórczego i usług,
 • w dłuższej perspektywie czasowej przebudowa drogi oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, do wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki,
 • polepszy możliwości komunikacyjne przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność oraz przyciągnie na te tereny nowych inwestorów,
 • ograniczy liczbę wypadków drogowych, skróci czas w przewozach

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia przepustowości i jakości komunikacyjnej na terenie powiatu poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury transportowej i włączenia jej w wspólny układ komunikacyjny województw : mazowieckiego i podlaskiego. Droga po przebudowie, o wysokich parametrach technicznych, tworząca komplementarny układ z siecią dróg wyższej kategorii zwiększy spójność przestrzenną regionu, poprawi komunikację w powiecie i powiatach ościennych, zwiększy dostępność terenów inwestycyjnych i wpłynie na konkurencyjność regionu, poprawi warunki życia mieszkańców poprzez udostępnienie inwestorom terenów dotychczas słabo wykorzystanych.

Stworzy szansę rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego, agroturystyki i nowych firm na terenach zlokalizowanych wzdłuż drogi. Będzie skrótem komunikacyjnym dla innych użytkowników dróg, przewoźników, przedsiębiorców, którzy będą z niego korzystać jadąc w kierunku powiatów: łomżyńskiego, białostockiego, województwa podlaskiego , a także poprzez drogę krajową nr 60 , powiatów : makowskiego, ciechanowskiego i przasnyskiego lub innych ośrodków gospodarczych w kraju. Droga ta będzie krótszym połączeniem dla mieszkańców wsi Gostery i Andrzejki z urzędem gminy, szkołą gminną, przychodnią zdrowia, kościołem.

W wyniku przebudowy drogi zdecydowanie polepszą się warunki ruchu i bezpieczeństwo na drodze, między innymi dzięki podwyższonym parametrom technicznym : zwiększeniu szerokości jezdni z 5,00 - 5.50 m do 6,00 m, nośności do 100 kN/oś. Wzrośnie średnia prędkość jazdy. Podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rezultatem działania będzie ograniczenie liczby wypadków drogowych i oszczędność czasu w przewozach pasażerskich. Poprawi się bezpieczeństwo pieszych, głównie dzieci uczęszczających do szkół w Czerwinie, Piskach. Zostanie skrócony czas przejazdu, poprawi się komfort jazdy. Wystąpią oszczędności czasu podróży pasażerów i kierowców, a także kosztów eksploatacji pojazdów. Nowa inwestycja korzystanie wpłynie na środowisko naturalne, zmniejszy się ilość spalin i emisji hałasu. Obniżą się koszty utrzymania drogi oraz ilość paliwa zużytego przez przejeżdżające pojazdy.

Poprawią się warunki życia mieszkańców, którzy tą drogą dojeżdżają do swoich posesji, łąk i pól . Zaoszczędzą dzięki temu czas potrzebny na bezpieczny przejazd do miejscowości gminnej Czerwin, oszczędzą na zużyciu paliwa i będą mieć bardziej komfortowe warunki jazdy, a przede wszystkim niezawodne połączenie komunikacyjne. Z punktu widzenia gospodarczego i społecznego jest to bardzo ważna droga dla życia regionu i społeczności lokalnych. Dzięki dobrej drodze będzie łatwiejszy odbiór mleka z gospodarstw rolnych oraz dostęp do terenów inwestycyjnych.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Nawigacja

Fundusze unijne w powiecie  / Infrastruktura drogowa  / 3  / O projekcie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 971 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki