Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

 • Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu
 • Logo Stowarzyszenia dla Rodzin

Projekt „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin”

Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie rozpoczyna realizację trzyletniego projektu „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo-wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Okres realizacji zadania: 01.07.2020 r. – 30.11.2022 r.

więcej ►

 • data: 2020-08-19
 • Logotyp projektu: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy...

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W dniu 30 lipca 2020 r. Powiat Ostrołęcki zawarł z Wojewodą Mazowieckim umowę dotyczącą dofinansowania realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt finansowany jest z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu dla Powiatu Ostrołęckiego wynosi 147.945,00 zł, z czego 124.688,05 zł stanowią środki europejskie i 23.256,95 zł dotacja celowa z budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pozyskane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu.

W imieniu Powiatu Ostrołęckiego projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

 • data: 2020-08-04

Warsztaty edukacyjne „Będę rodzicem”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w dniach 26 i 27 sierpnia 2020 r. organizuje dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej dwudniowe warsztaty edukacyjne pn. „Będę rodzicem”. Zajęcia poprowadzą doświadczeni przedstawiciele Fundacji po DRUGIE.

Warsztaty mają na celu przygotowanie młodzieży do prawidłowego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzica, budowanie świadomych postaw wobec rodzicielstwa, rozwój kompetencji społecznych i wiedzy w zakresie zdrowia, seksualności, prawa. W zajęciach zostaną wykorzystane metody edukacji poza formalnej, pozwalające na aktywizowanie uczestników na każdym etapie pracy, umożliwiające autorefleksję i budowanie świadomych, dojrzałych postaw.

 • data: 2020-07-24
 • Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r., Starosta Ostrołęcki przekazał do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dane o osobach uprawnionych i dzieciach z pieczy zastępczej, które na dzień wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego albo dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Informujemy, że bon turystyczny w wysokości 500 zł będzie przysługiwał na każde dziecko do 18. roku życia, w tym na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł.

Aby otrzymać bon nie trzeba składać wniosku, wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice/ opiekunowie zastępczy dzieci niepełnosprawnych będą musieli dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. Bon w postaci dokumentu elektronicznego ważny będzie do 31 marca 2022 r. Po aktywacji bonu w systemie PUE ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefony lub adres poczty elektronicznej.

Z bonu będzie można skorzystać m.in. opłacając pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym. Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu. Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • data: 2020-07-24
 • Logo projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce”

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce

Szanowni państwo,
Spółdzielnia Sojalna Validus z siedzibą w Ostrołęce rozpoczyna projekt pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrołęce”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie: RPMA.09.02.02-14-b416/18.

 • data: 2020-06-05
 • Życzenia na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Logo aplikacji Twój Parasol

Bezpłatna aplikacja mobilna Twój Parasol dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało informację o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój Parasol", która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Ponadto informujemy, że osoby doświadczające jakiejkolwiek z form przemocy w rodzinie mogą korzystać z pomocy psychologicznej oraz prawnej w Poradni Rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne pomocy specjalistycznej udziela się za pomocą rozmów telefonicznych i komunikacji elektronicznej. W celu umówienia się na poradę prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 29 764 62 33 lub drogą e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl

Inne ważne numery telefonu:

800 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

 • data: 2020-04-29

Instrukcja dla podmiotów pieczy zastępczej, zwłaszcza placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID – 19

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do przejęcia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez w stosunku do swoich wychowanków w przypadku zawieszenia działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub
  w przypadku powrotu wychowanków z tych placówek;
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wprowadzanych
  w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w stosunku do wychowanków powracających z wyżej wymienionych placówek, jak również pozostałych wychowanków przebywających w placówce czy też rodzinnej formie pieczy zastępczej;
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci przed zarażeniem COVID-19, zaleca się ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi;
 4. W związku z wejściem w życie z dniem 25 marca br. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493), zawierającym wytyczne odnośnie metod i technik nauczania na odległość oraz innych form realizacji zadań edukacyjnych zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na  zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych przez dyrektorów placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze;
 5. Podjęcie skutecznych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren placówek osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności podmiotu (odwiedziny), a także – informowanie małoletnich z tych placówek o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego
  w powyższym zakresie.
 • data: 2020-04-09
 • Obraz Vektor Kunst iXimus z Pixabay

Koronawirus - jak rozmawiać z dziećmi i wspierać je w tym czasie?

Sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemiologicznego dotyka nas wszystkich, w tym dzieci. Mogą one z różnym natężeniem i częstotliwością odczuwać nieprzyjemne emocje, w tym wzmożony lęk i niepokój. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które pomogą rozmawiać z dziećmi tak, by nie wzmacniać w nich lęku oraz pomóc im zrozumieć sytuację i oswoić się w nowej rzeczywistości. Przypominamy również o możliwości korzystania ze wsparcia psychologów Poradni Rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  w formie telefonicznych konsultacji.

Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/?fbclid=IwAR0XuzYqRBM0u8uUhwqymzdmpiYvTTL9cGZdc00ZPDZgmZhyWA2ATa7bXcc


Źródło: http://dorotabrodka.pl/bajka-dla-dzieciakow-na-trudny-czas-kwarantanny/

„Bajkę o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie” napisała psycholożka Dorota Bródka. Merytorycznie wspomogła ją psycholożka dziecięca Aleksandra Krysiewicz.

 • data: 2020-03-24

Zarządzenia w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 • Logo Programu „Aktywny samorząd” 2020

„Aktywny samorząd” 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w związku z realizacją w roku 2020 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące udziału w Module I ww. programu w następujących obszarach...

więcej ►

 • data: 2020-03-05
 • Obraz Free-Photos z Pixabay

Informacja o zmianie godzin pracy PCPR

Z dniem 1 lutego 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zmienia godziny pracy. Pracownicy Centrum będą pracować według następującego rozkładu czasu pracy:

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8:00-16:00,
 • we wtorki w godzinach 8:00-17:00,
 • w piątki w godzinach 8:00-15:00.
 • data: 2020-01-31
 • Logo Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Jak elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane z PFRON?

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać elektronicznie.

Uprzejmie informujemy, iż w 2020 r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl) wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Powyższe wnioski można również składać w wersji papierowej przy ul. 11 Listopada 68 w pokoju nr 3 w dniach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Obowiązujące formularze są dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w zakładce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Niepełnosprawni –Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych https://www.powiatostrolecki.pl/

 • data: 2020-01-14
 • Mikołaj

Spotkanie wigilijne „I Ty możesz spotkać Mikołaja” 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w dniu 13 grudnia br. zorganizowała już po raz 20. spotkanie wigilijne pn. „I Ty możesz spotkać Mikołaja” dla wychowanków pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych oraz ich dzieci biologicznych. Uroczyste, jubileuszowe spotkanie odbyło się w Centrum Bankietowo-Usługowym Warszawska 34 w Ostrołęce. W zaprzyjaźnionym gronie i rodzinnej atmosferze podzielono się opłatkiem i skosztowano wigilijnych potraw. Nie zabrakło wspólnych rozmów i wielu ciepłych życzeń.

więcej ►

 

 • data: 2019-11-25
 • Logo Stowarzyszenia Pieczy Zastępczej „Razem z Dziećmi”

Szkolenie „Zresetuj swoją głowę”

W dniu 19 września 2019 r. Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej „Razem z Dziećmi” działające na terenie powiatu ostrołęckiego zorganizowało dla rodzin zastępczych szkolenie pn. „Zresetuj swoją głowę” poprowadzone przez trenerkę Panią Marzenę Śmigielską Energy Boost. Szkolenie dla tych, którzy myślą o zmianie, ale potrzebują motywacji i energii do działania. Uczestnicy uczyli się jak oswajać się ze zmianą i nie dać się jej oraz skąd czerpać energię. Cały dzień był pełen wrażeń, energii i pozytywnych zdarzeń.

Warsztaty Ja. Nie piję

W dniach 29-30 sierpnia 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce odbyły się warsztaty pt. „Ja. Nie piję” organizowane przez fundację po DRUGIE. Projekt został skierowany do grupy dziewcząt przebywających w pieczy zastępczej, który miał na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i jego wpływu na rodzinę.

więcej ►

 • data: 2019-09-14
 • Obchody Powiatowego Dnia Rodziny 2019

Obchody Powiatowego Dnia Rodziny 2019

W dniu 9 czerwca 2019 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodziny, który rozpoczął się o godzinie 13:30. Patronat nad imprezą objął Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Uczestnikami uroczystości były rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy i dziećmi biologicznymi, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu oraz mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Organizatorami uroczystości poza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu.

więcej ►

 • data: 2019-06-21
 • Miś

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka wyrazy uznania i szacunku. Życzymy wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, inspiracji, wytrwałości oraz doświadczania takiego dobra, jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym Państwa opiece. Niech uśmiech dziecka dodaje Państwu siły do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji. Natomiast dzieciom życzymy samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce

 • data: 2019-05-28
 • Logo SPES

Stypendium Stowarzyszenia SPES

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 • data: 2019-03-04
 • Plakat Stypendia SPES
 • I Ty możesz spotkać Mikołaja

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2018

W dniu 14 grudnia 2018 r. Starosta Ostrołęcki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce już po raz 19 zorganizowali uroczyste spotkanie wigilijne pn.: „I Ty możesz spotkać Mikołaja” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych oraz pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu, które odbyło się w Centrum Bankietowo-Usługowym WARSZAWSKA 34 Ostrołęka, ul. Warszawska 34.

więcej ►

 • data: 2018-12-31
 • Logo PFRON

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2019 roku.

więcej ►

 • data: 2018-12-21
 • Logo Stowarzyszenia dla Rodzin

Projekt „Mocniejsi w relacji rodzinnej”

Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie realizuje bezpłatną pomoc specjalistyczną dla rodzin - w tym szczególnie rodzin zastępczych - z terenu województwa mazowieckiego. W ramach projektu można skorzystać z terapii (indywidualnej, rodzinnej, par), diagnozy (dzieci i młodzieży), warsztatów umiejętności wychowawczych, coachingu rodzicielskiego. Więcej informacji: tutaj.

 • data: 2018-08-11
 • Logo Fundacji po DRUGIE

„Masz MOC – pokonaj PRZEMOC”

Fundacja „po DRUGIE” prowadzi nabór do projektu „Masz MOC – pokonaj PRZEMOC” dla młodzieży w wieku od 15 do 26 rż. doświadczającej bądź stosującej przemoc z terenu województwa mazowieckiego. W ramach projektu młodzież może uzyskać specjalistyczne wsparcie, zakwaterowanie o charakterze interwencyjnym oraz pomoc rzeczową. Udział bezpłatny. Więcej informacji: http://podrugie.pl/masz-moc-pokonaj-przemoc, 601 405 598.

 • data: 2018-07-24
 • Program „Dobry Start”

„Dobry Start” dla ucznia

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że ww. program skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.
Świadczenie otrzymają dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i starsze oraz wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole.

więcej ►

 • data: 2018-07-16
 • Obchody Powiatowego Dnia Rodziny

Obchody Powiatowego Dnia Rodziny 2018

W dniu 27 maja 2018 r. w godzinach 13:00-17:00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodziny. Patronat nad imprezą objął Starosta Ostrołęcki. Uczestnikami uroczystości były rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy i dziećmi biologicznymi, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu oraz mieszkańcy powiatu ostrołęckiego.

więcej ►

 • data: 2018-06-30
 • Info

Zmiana wysokości świadczeń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że od 1 czerwca 2018 r. wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej ulega zwiększeniu:

1) miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi:

 • w rodzinie zastępczej spokrewnionej 694 zł
 • w rodzinie zastępczej niezawodowej/zawodowej/rodzinnym domu dziecka – 1052 zł

2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej – 211 zł,
3) dodatek na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 211 zł,
4) miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki – 526 zł,
5) pomoc pieniężna na usamodzielnienie:

a) w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, gdy przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat – 3470 zł
b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową/zawodową/rodzinny dom dziecka/placówkę opiekuńczo–wychowawczą:

 • 6939 zł – jeśli w pieczy zastępczej przebywała przez okres powyżej 3 lat,
 • 3470 zł – jeśli w pieczy zastępczej przebywała przez okres od 2 do 3 lat,
 • 1735 zł – jeśli w pieczy zastępczej przebywała poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku,

6) pomoc na zagospodarowanie wynosi nie mniej niż 1.577 zł a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3154 zł.

 • data: 2018-04-24
 • Domek

Pierwszych czworo dzieci w nowej placówce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w dniu 23 lutego 2018r. skierowało pierwszych czworo dzieci do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu. Troje wychowanków zostało przeniesionych z placówek z terenu innego powiatu gdzie przebywali dotychczas. W placówce posiadamy wolne miejsca. Zapraszamy do współpracy w zakresie umieszczania dzieci w placówce. W pierwszym roku działalności obowiązuje miesięczna stawka średniego kosztu pobytu dziecka w tego typu placówce w województwie mazowieckim która wynosi 4361,47 zł.

 • data: 2018-03-23
 • Informacja

Praca dla pedagoga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce poszukuje osoby na stanowisko pedagoga z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakres zadań to  m.in. przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udział w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej jak również poradnictwo rodzinne i udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym. Praca na pół etatu lub na umowę zlecenie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z tut. Centrum – telefoniczny: 29 7646233 lub osobisty pod adresem: Ostrołęka, ul. 11 Listopada 68.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
Wanda Emilia Szymańska

 • data: 2018-03-02
 • Mikołaj

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2017

W dniu 15 grudnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce po raz kolejny zorganizowało dla rodzin zastępczych z terenu powiatu ostrołęckiego spotkanie wigilijne z Mikołajem, które odbyło się w Hotelu Korona w Krukach. W tym roku do organizacji uroczystości włączyło się Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej „RAZEM Z DZIEĆMI”.

więcej ►

 • data: 2017-12-21
 • Logo Fundacji Po Drugie

Warsztaty „Ja. Nie piję.”

W dniach 29-30 sierpnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ja. Nie piję.” realizowanego przez Fundację po DRUGIE. W zajęciach wzięło udział 12 wychowanek pieczy zastępczej w wieku między 15 a 25 rokiem życia. Tematem przewodnim warsztatów było nadużywanie alkoholu, uzależnienie od niego oraz skutki spożywania alkoholu w ciąży. W programie wykorzystane zostały nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak lalki imitujące zdrowe  niemowlę i dziecko urodzone z zespołem FASD, czy okulary, za pomocą których można zobaczyć świat oczami osoby nietrzeźwej. Głównymi metodami  edukacyjnymi były burze mózgów, prace plastyczne oraz odgrywanie ról, co umożliwiło angażowanie się uczestniczek na każdym etapie warsztatów.

 • data: 2017-09-08

Obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 13:00-17:00 na placu parafialnym w Kadzidle ul.Sportowa 3 obchodzony będzie Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji i niespodzianek i będzie ona połączona z obchodami „Dnia Rodziny” organizowanymi dla mieszkańców Gminy Kadzidło. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy i dziećmi biologicznymi do udziału w spotkaniu. Dzieci i młodzież zapraszamy do samodzielnego wykonania prac plastycznych pn. „Moja rodzina” (prace można przywieść na spotkanie).
Zapraszamy do wspólnej zabawy, grillowania i poczęstunku!

 • data: 2017-06-06

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 9 czerwca 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało po raz kolejny spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka, które odbyło się w Parku Rozrywki „Knieja”. Uczestnikami były rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego, łącznie ponad 100 osób.

więcej ►

 • data: 2016-06-16

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

więcej ►

 • data: 2016-03-08

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Program wyrównywania różnic między regionami III. Obszary programu które będą realizowane w 2016 r.…

więcej ►

 • data: 2016-03-07

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2015

Już po raz piętnasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego świąteczną akcję „I Ty możesz spotkać Mikołaja”. Spotkanie wigilijno-mikołajkowe odbyło się 17 grudnia w restauracji „Kwadrans” w Ostrołęce. W tym roku 110 paczek trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Podczas spotkania dzieci/młodzież wraz z opiekunami uczestniczyły we wspólnej zabawie i konkursach z nagrodami, a także loterii z atrakcyjnymi nagrodami.

więcej ►

 • data: 2015-12-21

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie

W dniu 19.11.2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbyło się jednodniowe szkolenie w formie warsztatów pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie” dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. W szkoleniu uczestniczyli także pracownicy PCPR. Uczestnicy mieli możliwość poznania współczesnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie przez dzieci z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

więcej ►

 • data: 2015-12-04

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim

Informujemy, że w latach 2015-2016 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(I)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 310 osób w wieku 30 lat i powyżej (157K/153M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim,należących do grup defaworyzowanych. Więcej w ulotce do pobrania:

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 2 czerwca 2015r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi. Rodzina zastępcza to „najtrudniejszy zawód świata”, dlatego też chcąc podkreślić jaką trudną pracę wykonują na rzecz dzieci – Wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski wraz z przedstawicielami Rady Powiatu w Ostrołęce wręczyli rodzinom zastępczym zawodowym upominki w podziękowaniu za wytrwałość, cierpliwość i niewątpliwie „dobre serce”.

więcej ►

 • data: 2015.06.03

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim

Starosta Ostrołęcki ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Ostrołęckiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszenie do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle

Rodziny zastępcze z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego zapraszamy serdecznie 2 czerwca 2015 r. do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle na Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w godz. 13:00-16:00. Spotkanie poprowadzą animatorzy z Teatru Karuzela z Białegostoku. Zapraszamy do wspólnej zabawy, grillowania, poczęstunku, dla dzieci czeka niespodzianka.
Zapraszamy!

 • data: 2015.05.25

Przewóz osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że powiat ostrołęcki zakupił w 2014 r. nowy „bus-taxi” do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Przewóz osób niepełnosprawnych świadczony jest odpłatnie. Cena za 1 km przejazdu samochodem wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote). Zgłoszenia na świadczenie przewozów przyjmowane są, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 lub telefonicznie 29 7646233. Pod tym telefonem można uzyskać więcej informacji. Jednocześnie zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią „Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego”.

więcej ►

 • data: 2015.03.18

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2014

Konkursy z nagrodami, loteria, wspólna zabawa, przedstawienie teatralne,to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało przedświąteczną akcję „I ty możesz spotkać Mikołaja”. Impreza odbyła się 19 grudnia w restauracji „Kwadrans” w Ostrołęce. W tym roku paczki otrzymało 120 dzieci. Trafiły one do dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyło 5 rodzin wielodzietnych wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które otrzymały rodzinne paczki w ramach promowania „Karty Dużej Rodziny”. Podczas spotkania maluchy mogły też obejrzeć przedstawienie pn.: ”W lodowym miasteczku”  w wykonaniu aktorów „Studia Karuzela” z Białegostoku.

więcej ►

 • data: 2015.01.04

Wyróżnienie „Zawsze Pomocni” dla PCPR

W roku bieżącym PCPR w Ostrołęce otrzymało od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie „Zawsze Pomocni” jako jednostka przygotowana do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działań własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym. Ponadto indywidualne wyróżnienia otrzymali dwaj pracownicy tut. Centrum tj. Edyta Pędzich – specjalista pracy z rodziną i Anna Skórska-Prytulak - psycholog, za zaangażowanie we współpracę na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

więcej ►

 • data: 2014.12.16

Nowa siedziba PCPR w Ostrołęce!

W dniu 15 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Jednostka dotychczas mieściła się na ul. Szpitalnej 2. Obecna siedziba to budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 11 Listopada 68. W trakcie uroczystego otwarcia dokonano poświęcenia nowych pomieszczeń a także  nowego samochodu zakupionego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa siedziba to znacznie lepsze warunki lokalowe dla pracowników i klientów Centrum.

więcej ►

 • data: 2014.10.29

Obchody Powiatowego Dnia Rodziny

W dniu 4 czerwca 2014 r. w godzinach 12.00-16.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodziny pod hasłem „Rodzina, wspólnota, tożsamość”, w ramach trwających XIV Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy, a także inne dzieci - uczestnicy Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego pn.: „Moja rodzina”. Ponadto wyróżnione zostały 4 rodziny zastępcze zawodowe za długoletnie pełnienie funkcji opiekunów zastępczych. Dla uczestników został zorganizowany spektakl teatralny pn.: „Tadek Niejadek”, zabawy i gry rodzinne.

więcej ►

 • data: 2014.06.07

Informacja dotycząca projektu pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

PFRON realizuje projekt pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

więcej ►

 • data: 2014.02.28

Informacja dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że rodziny zastępcze z terenu powiatu ostrołęckiego oraz dzieci przebywające pod ich opieką mogą korzystać ze wsparcia psychologa w swoim środowisku zamieszkania. Zapraszamy dzieci i rodziny zastępcze do Centrum, do pokoju 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 29/ 764 62 33.

 • data: 2014.02.20

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr 600/2013 z dnia 12 listopada 2013r. Zarząd Powiatu w Ostrołęce dokonał wyboru podmiotu na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powierzając realizację zadania „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego”.

Powyższe zadanie zostanie powierzone Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Rejonowy w Ostrołęce od 1 stycznia 2014r.

 • data: 2013.11.18

Szukamy rodziców zastępczych!

Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie. Ważne, bo daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i psychicznego, a zatem przyjmowania w przyszłości postaw pożądanych społecznie. Na terenie powiatu ostrołęckiego toczy się walka o to, by każde dziecko miało dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce będące jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki, osieroconych i niechcianych. Przyszły rodzic zastępczy powinien być wrażliwy na krzywdę dzieci, posiadać wielkie serce, chcieć zaopiekować się dzieckiem opuszczonym i stworzyć mu dom.

Rodzicielstwo zastępcze to nie działalność charytatywna.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na utrzymanie dziecka; w przypadku pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej z jednym z opiekunów zastępczych zawierana jest umowa-zlecenie, w ramach której rodzic zastępczy otrzymuje wynagrodzenie. Rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa więcej niż troje dzieci mogą ubiega się o środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego, opiekunowie zastępczy po zorganizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie tegoż wypoczynku itp.

Wszystkie rodziny zastępcze pozostają pod fachowym wsparciem koordynatorów pieczy zastępczej i innych specjalistów, na pomoc których zawsze mogą liczyć.

Wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka.

Zatem i Ty sam możesz dać szansę, choć jednemu dziecku na prawdziwy dom. Nie obawiaj się przyjść i zapytać. Kandydaci zakwalifikowani do pełnienia powyższej roli zostaną zaproszeni na bezpłatne szkolenie.

Pamiętaj, człowiek jest tyle wart ile może dać z siebie innym!

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do siedzibyPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka w godz. 8:00-16:00, tel. 29 7642338 lub 29 7646233 (budynek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce).

 • data: 2013.09.10

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 15618 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki