Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 5 Sierpnia 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

NAGRODY OKOLICZNOŚCIOWE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO


DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM

 

JEST POWIAT OSTROŁĘCKI

 

Nagrody o charakterze rzeczowym, zwane „Nagrodami Okolicznościowymi Starosty Ostrołęckiego” mogą być przyznane:

- laureatom konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, sportowych lub innych związanych z nauką na szczeblu co najmniej powiatowym,

- najlepszych absolwentów zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.

 

Z inicjatywą przyznania nagrody może wystąpić:

-  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostrołęce,

- dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowegow Ostrołęce,

- dyrektor placówki oświatowej.

 

Postępowanie w sprawie przyznania nagród wszczyna się po złożeniu odpowiedniego wniosku.

zał. 1 (dla laureatów konkursów, turniejów olimpiad...)

zał. 2 (dla najlepszego absolwenta)

 

Postępowanie kończy się wręczeniem nagród w czasie i w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

starosta ostrołęcki

Kogo dotyczy

Laureatów konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych, sportowych lub innych związanych z nauką na szczeblu co najmniej powiatowym.

W konkursach na szczeblu powiatowym organizowanych przez zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki, mogą brać udział uczniowie trzech kategorii szkół z terenu powiatu ostrołęckiego: szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Najlepszych absolwentów zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej starosty ostrołęckiego lub wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej starosty ostrołęckiego dla najlepszego absolwenta.

2.  W przypadku wniosku o przyznanie nagrody okolicznościowej dla laureata do wniosku dołącza się regulamin konkursu, turnieju lub olimpiady (nie dotyczy konkursów, turniejów lub olimpiad rozstrzygniętych).

3.  W przypadku wniosku o przyznanie nagrody okolicznościowej dla najlepszego absolwenta do wniosku dołącza się opinie rady pedagogicznej szkoły, do której wskazany do nagrody absolwent uczęszczał.Opinia Rady Pedagogicznej powinna uwzględniać:

1) średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

2) uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez cały okres uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej,

3) zaangażowanie w życie społeczne szkoły, gminy, powiatu, regiony, województwa, kraju, uczestnictwo w wolontariacie.

Termin załatwienia sprawy

1. Wnioski o przyznanie nagród dla najlepszych absolwentów należy składać najpóźniej 2 tygodnie przed terminem ich wręczenia.

2. Wnioski o przyznanie nagród laureatom konkursów, turniejów i olimpiad powinny być złożone najpóźniej 1 miesiąc przed terminem ich wręczenia.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych   pok. 29 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79  w. 171

Podstawa prawna

1. Uchwała Nr XLI/220/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.

2. Uchwała Nr 641/2014 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie podziału środków finansowych na Nagrody Okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego w poszczególnych kategoriach nagród dla uczniów szkół z powiatu ostrołęckiego na rok 2014 oraz Uchwała Nr 74/2019 z dnia 21 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na nagrody Okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego w poszczególnych kategoriach nagród dla uczniów szkół na rok 2019

Uwagi i informacje

Wysokość przyznanych nagród.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce corocznie uchwala wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody Okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego w poszczególnych kategoriach.

 

Braki  formalne złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek o przyznanie nagrody lub wymagana dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ przyznający nagrody wskazuje stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w niezwłocznym terminie. Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  - tel. (29) 764 20 79 w. 171.

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Nagrody okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego dla uczniów szkół z powiatu ostrołęckiego  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 4744 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki