Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Program współpracy na 2014 rok

Przedstawiamy Państwu Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Opublikowano dn. 20.11.2013 r.

 

Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

Starosta Ostrołęcki

przedstawia do konsultacji społecznych

 

projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

 

1.        W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren powiatu ostrołęckiego.

2.        Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych
w projekcie Programu zasad, warunków i możliwości  jego realizacji w 2014 roku.

3.        Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2013 r.

4.        Termin zakończenia konsultacji: 31 października 2013 r.

5.        Jednostką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Starostwo Powiatowe
w Ostrołęce Wydział Promocji i Rozwoju, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5,
tel. 29 7642749 wew. 151, 168, e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl. 

6.        Sposób wnoszenia opinie i uwag:

1)   Opinie i uwagi do projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok” należy zgłaszać  na formularza stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

-     elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl

-     pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,
pl. gen. J. Bema 5,  w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu
do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.

-     faxem nr. 29 7643281,

-     osobiści w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

2)   Opinie i uwagi powinny obejmować w szczególności:

-     odniesienie do zapisów konsultowanego projektu Programu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,

-     pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

7.        Przyjmuje się następujący sposób opublikowania niniejszego ogłoszenia oraz projektu „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”:

1)     na stronie internetowej www.powiatostrolecki.plw zakładce „organizacje pozarządowe”,

2)     w Biuletynie Informacji Publicznych Powiatu Ostrołęckiego,

3)     na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

 


Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku

 

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 6 marca 2013 roku podjął uchwałę nr 476/2013 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyborano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku z zakresu:
 
1) kultury i ochrony dóbr kultury, zawartych w załączniku nr 1 do uchwały,
2) kultury fizycznej, zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2013 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 8 stycznia 2013 roku podjął uchwałę nr 443/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Tym samym ogłoszony został konkurs ofert. Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 6. 02. 2013 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Załączniki:


 


Uchwała w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2012 roku Rada Powiatu w Ostrołęce podjęła Uchwałę Nr XXVII/148/2012 w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”

Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Ostrołęckiego z dnia 8 października 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Ostrołęckiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. )  oraz uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Starosta Ostrołęcki zarządza co następuje:


§ 1.
Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.
1. Konsultacje społeczne przeprowadza się poprzez zgłaszanie opinii i uwag do projektu dokumentu poddanego konsultacjom.
2. Tryb przeprowadzenia konsultacji określa ogłoszenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzania.


§ 3.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od dnia 10 października 2012 r. do dnia 5 listopada 2012 r.


§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Promocji i Rozwoju.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Ostrołęcki
Stanisław Kubeł

 

Załączniki:

Projekt Uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego o konsultacjach

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII i UWAG

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2013  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5933 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki