Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Program „Aktywny Samorząd” 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  uprzejmie informuje, że przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który umożliwi kontynuację dotychczasowo udzielanej pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym w ramach programów realizowanych przez Oddział Mazowiecki PFRON.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Realizacja programu będzie polegać na pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń lektorskich i brajlowskich, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, obsługi komputera, pomocy w opłacie za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej aktywnej zawodowo w żłobku, przedszkolu.

Program „Aktywny Samorząd” umożliwi samorządom czynne włączenie się w działanie na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dlatego też nasz Powiat Ostrołęcki przystąpił do jego realizacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 5.000,- zł, udział własny minimum 15% ceny brutto.

obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  5.000,- zł, udział własny minimum 10% ceny brutto.

obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  5.000,- zł, udział własny minimum 10% ceny brutto.

obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  12.000,- zł, udział własny minimum 5% ceny brutto.

obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  dla osoby głuchoniewidomej 1.500 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 1.000 zł.

obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach,udział własny minimum 10% ceny brutto.

obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  3.000,- zł

obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  dla kosztów kursu i egzaminu 1.500,- zł, w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania, koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu 600,- zł, udział własny minimum 25% ceny brutto.

obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu), maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko,udział własny minimum 15% ceny brutto.

W 2012 roku preferowane są wnioski dotyczące:

a)  osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
b) osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo,
c) mieszkańców obszarów wiejskich.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

obszaru A - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję narządu ruchu,
obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny  stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku  życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,

obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku,

obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,

obszaru C - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

obszaru D - posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

obszaru E - jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

obszaru F - jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko. 

Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

  • w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym (grupa inwalidzka, o niezdolności do pracy itp.)
  • w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A–D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  • którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  • ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
  • ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A-E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
  • ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Szpitalna 2,

od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00 pok. nr 17

lub w wersji elektronicznej poniżej („dokumenty do pobrania”).

Wnioski wraz z załącznikami można składać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  ul. Szpitalna 2

w terminie od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

są zamieszczone również na stronie www.pfron.org.pl

  • data: 2012.07.26

Dokumenty do pobrania:

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Programy  / AKTYWNY SAMORZĄD  / Program „Aktywny Samorząd” 2012  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2628 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki