Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2011.06.09

Zapytanie ofertowe na kursy zamknięte lub otwarte

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul.Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu według następującej specyfikacji.

Przedmiotem zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kursy otwarte uczestników projektu:

 1. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”  (min. 140 h) - 5 osób,
 2. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” (min. 130 h) - 6 osób,
 3. „Opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej” (min. 52 h) - 2 osoby,
 4. „Archiwizacja i obieg dokumentacji I-go stopnia” (min. 32 h) - 1 osoba,
 5. „Grafika komputerowa, tworzenie stron HTML, internet i poczta elektroniczna” (min. 80 h) - 1 osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 6. „Specjalista ds. zamówień publicznych – Studium Zamówień Publicznych” (min. 80 h) - 1 osoba,
 7. „Kosmetyczny” (min. 60 h) - 3 osoby,
 8. Język angielski dla początkujących (kurs wakacyjny, min. 40 h) - 1 osoba,
 9. „Samodzielny księgowy II stopnia” (min. 156 h) - 4 osoby,

Każdy rodzaj kursu stanowi odrębne zamówienie. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden lub więcej kursów określonych zamówieniem.

Termin realizacji kursu: czerwiec – listopad 2011 roku z wyłączeniem następujących terminów od 27.06 do 02.07. br. i od 05.08 do 22.08.br – inne zajęcia grupowe dla uczestników projektu. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji kursu do 15 grudnia 2011 roku.

Miejsce realizacji kursów: Ostrołęka, w przypadku kursów otwartych dla 1 do 2 osób teren miasta Warszawy.

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.

Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,

b) w ofercie należy podać odrębnie dla każdego kursu m.in.:

 • cel kursu,
 • wymagania wstępne,
 • formę kształcenia,
 • program kursu,
 • wymiar godzin teoretycznych i praktycznych,
 • dokument końcowy kursu, w tym uzyskane kwalifikacje/uprawnienia,
 • miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • proponowany termin realizacji kursu (z wyłączeniem następujących terminów od 27.06 do 02.07. br. i od 05.08 do 22.08.br inne zajęcia grupowe dla uczestników projektu).
 • cenę brutto na osobę, zawierającą wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym także ubezpieczenie uczestników od NNW. Skierowanie na odpowiednie badania lekarskie kwalifikujące na kurs pozostaje po stronie Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

Płatność za realizację kursu nastąpi przelewem po realizacji kursu w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy oraz dostarczenia do jej podpisania kserokopii aktualnych dokumentów rejestrowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy złożyć do dnia 14.06.2011 r. do godziny  1400 w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul.Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat) osobiście, pocztą, faxem: 29 7646233 lub w formie elektronicznej e-mail: mariaost@o2.pl .

Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel.501441135.

Z poważaniem
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2011.06.09

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2011  / Zapytanie ofertowe na kursy zamknięte lub otwarte  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3234 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki