Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.06.25

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu „Lepszy Start”

W terminie nadsyłania ofert na przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu „Lepszy Start” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wpłynęło 29 ofert. Spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, przy kryterium wyboru ofert jakim była cena brutto na jedną osobę, dokonano wyboru następujących Wykonawców w zakresie realizacji kursów:

 1. Kosmetycznego: Centrum Szkolenia Kosmetycznego Marta Smoderek w Ostrołęce.
 2. Prawo jazdy kat „B”: Szkoła Nauki Jazdy „Turbo” Andrzej Skłodowski Ostrołęce.
 3. Prawo jazdy kat „C”: Szkoła Nauki Jazdy „Turbo” Andrzej Skłodowski w Ostrołęce.
 4. Kurs prawo jazdy kat.”B” z opłatą egzaminu państwowego oraz opłatą za badania lekarskie dla uczestniczki projektu przebywającej w Garwolinie: Szkolenie Kierowców „Sybilscy” Leszek Sybilski w Garwolinie.
 5. Kurs obsługi wózka jezdniowego z opłata za badania lekarskie dla uczestniczki projektu przebywającej w Garwolinie: Szkolenie Kierowców „Sybilscy” Leszek Sybilski w Garwolinie.
 6. Kurs obsługi wózka jezdniowego: Centrum Szkoleń „Domasik” Magdalena Domasik w Ostrołęce.
 7. Kurs „Pracownika administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce.
 8. Kurs „Nowoczesny handlowiec z kasą fiskalną”: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Wołosz w Ostrołęce.
 9. Kurs komputerowy na poziomie podstawowym: Prywatna Placówka Oświatowo Wychowawcza Ośrodek Szkolenia Komputerowego Andrzej Gumkowski w Ostrołęce.
 10. Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym: Prywatna Placówka Oświatowo Wychowawcza Ośrodek Szkolenia Komputerowego Andrzej Gumkowski w Ostrołęce.

Z powodu zbyt wysokiej oferowanej ceny postępowanie unieważniono i odstąpiono od udzielenia zamówienia w części zapytania ofertowego dotyczącego następujących kursów:

 • „Opiekun środowiskowy - opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej” - 1 osoba,
 • „Język angielski dla początkujących (kurs wakacyjny)” - 1 osoba.

Z powodu braku wpływu ofert postępowanie unieważniono i odstąpiono od udzielenia zamówienia w części zapytania ofertowego dotyczącego następujących kursów:

 • „Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko ładowarki kl.III” - 1 osoba,
 • „Specjalistyczny kurs komputerowy dla osoby niedowidzącej” - 1 osoba,
 • „Samodzielny księgowy II stopnia” - 1 osoba.
 • data: 2012.07.10

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu według następującej specyfikacji.

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu:

 • „Prawo jazdy kat. B z opłatą egzaminu państwowego” - 5 osób,
 • „Prawo jazdy kat. B z opłatą egzaminu państwowego oraz opłatą za badania lekarskie i wydanie niezbędnego zaświadczenia” dla uczestniczki projektu przebywającej w Garwolinie - 1 osoba,
 • „Prawo jazdy kat. C z opłatą egzaminu państwowego” - 1 osoba,
 • „Obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko ładowarki kl.III” - 1 osoba,
 • „Obsługa wózków jezdniowego” - 3 osoby,
 • „Obsługa wózka jezdniowego z opłatą za badania lekarskie i wydanie niezbędnego zaświadczenia” dla uczestniczki projektu przebywającej w Garwolinie - 1 osoba,
 • „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” - 4 osoby,
 • „Opiekun środowiskowy - opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej” - 1 osoba,
 • „Nowoczesny handlowiec z kasą fiskalną” - 1 osoba,
 • „Kurs komputerowy na poziomie podstawowym” - 1 osoba,
 • „Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym” - 1 osoba,
 • „Specjalistyczny kurs komputerowy dla osoby niedowidzącej” - 1 osoba,
 • „Kosmetyczny” - 3 osoby,
 • „Język angielski dla początkujących (kurs wakacyjny) - 1 osoba,
 • „Samodzielny księgowy II stopnia” - 1 osoba,

Każdy rodzaj kursu stanowi odrębne zamówienie.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden lub więcej kursów określonych zamówieniem.

2. Termin realizacji kursu: lipiec-listopad  2012 roku. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji kursu do 15 grudnia 2012 roku.

3. Miejsce realizacji kursów: Ostrołęka oraz Garwolin w przypadku uczestnika zamieszkującego w tym mieście – 1 osoba.

4. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.

5. Sposób przygotowania oferty:

     a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
     b) w ofercie należy podać odrębnie dla każdego kursu m.in.:

 • nazwa kursu,
 • proponowany termin i miejsce realizacji kursu,
 • cel kursu,
 • program kursu,
 • forma kształcenia,
 • wymiar godzin teoretycznych i praktycznych,
 • miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • wymagania wstępne w stosunku do kursanta,
 • określenie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu lub dokumentu określającego uzyskane kwalifikacje/uprawnienia,
 • cenę brutto na osobę, zawierającą wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym opłatę za egzamin, opłatę manipulacyjną, opłatę za badania lekarski jeśli są wymagane, itd.

Skierowanie na odpowiednie badania lekarskie kwalifikujące na kurs pozostaje po stronie Zamawiającego, chyba że są nierozerwalną częścią organizacji kursu lub Zamawiający zleca organizację badani lekarskiego Wykonawcy (np. badania psychologiczne lub w przypadku uczestniczki, która przebywa w Garwolinie).

6. Informacje dodatkowe:

Płatność za realizację kursu nastąpi przelewem po realizacji kursu w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy oraz dostarczenia do jej podpisania kserokopii aktualnych dokumentów rejestrowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy złożyć do dnia 06.07.2011 r. do godziny  1400 w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, pokój nr 9 (sekretariat) osobiście, pocztą, faxem: 29 7646233 lub w formie elektronicznej e-mail: mariaost@o2.pl .

8. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

 • data: 2012.06.25

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3786 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki