Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.06.19

Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych z programem turystycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w ramach realizacji projektu systemowego „Lepszy Start”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych z programem turystycznym.

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2, tel./faks: 29 7646233, e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Organizacja wyjazdowych 6-dniowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych z programem turystycznym dla 7 wychowanków pieczy zastępczej – uczestników projektu „Lepszy Start”.

2. Termin pobytu: 6 dni (5 noclegów) w lipcu 2012 r.

3. Miejsce pobytu: hotel, pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy ew. wypoczynkowo-szkoleniowy o podwyższonym standardzie w regionie atrakcyjnym turystycznie, zlokalizowany w miejscowości oddalonej od siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 250 km. np. Toruń i jego okolice, pojezierze mazurskie.

4. Warunki pobytu:

 • pokoje 2 os., 3 os., lub 4 os. dla uczestników projektu z pełnym węzłem sanitarnym oraz 1 os. dla opiekuna grupy i trenera, wyposażenie standardowe: telewizor, czajnik bezprzewodowy, lodówka, telefon, opcjonalnie podłączenie do internetu, ręczniki, wymagane łóżka pojedyncze,
 • wyżywienie europejskie (min. 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja),
 • ognisko lub grill integracyjny na początku realizacji warsztatów,
 • uroczysta kolacja na zakończenie warsztatów.

5. Warunki organizacji zajęć warsztatowych:

 • wymiar godzin: łącznie 25 h,
 • program: określony przez Zamawiającego,
 • trener: wskazany przez Zamawiającego,
 • sala wykładowa w miejscu zakwaterowania, wyposażona w sprzęt multimedialny (projektor multimedialny, flipchart z mazakami, ekran, mikrofon/y, głośniki, klimatyzacja, obsługa techniczna),
 • serwis kawowy podczas każdych zajęć (kawa, herbata, woda, soki, ciasto, owoce),
 • prowadzenia dziennika zajęć warsztatowych przez trenera,
 • materiały dydaktyczne – opracowane przez trenera,
 • opracowanie i wydanie uczestnikom warsztatów zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach,

6. Warunki realizacji programu turystycznego:

 • min. 3 kilkugodzinne wycieczki turystyczno-krajoznawcze z przewodnikiem,
 • zwiedzanie miejscowości, w której nastąpi pobyt (zabytki, ciekawe obiekty, galerie, itd.),
 • kino lub teatr.

7. Transport:

 • zabezpieczenie transportu autokarowego z Ostrołęki do miejsca docelowego i z powrotem, a także transport autokarowy przez cały okres pobytu,
 • zabezpieczenie usługi gastronomicznej podczas transportu do miejsca docelowego i z powrotem,
 • autokar spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny dla podróżnych zapewniający niezbędne wygody określone dla transport autokarowego, posiadający roczne badania techniczne oraz wymagane prawem ubezpieczenia, w pełni sprawny do wykonania przewozu osób, nie starszy niż 10 lat.

8. Warunki dodatkowe dla Wykonawcy:

 • przeprowadzenie ankiety oceniającej realizację warsztatów i jej podsumowanie,
 • oznaczenia logotypami UE i POKL warsztatów, miejsca pobytu oraz materiałów wykonanych przez Wykonawcę,
 • zabezpieczenie wszelkich kosztów pobytu opiekuna grupy wskazanego przez Wykonawcę,
 • zabezpieczenie wszelkich kosztów pobytu trenera, wskazanego przez Wykonawcę, w tym także kosztów przeprowadzenia zajęć w kwocie 3750 zł brutto na podstawie umowy zlecenia/dzieło podpisanej pomiędzy trenerem a Wykonawcą.

9. Informacje dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający po swojej stronie zabezpiecza:

 • prowadzenie list obecności na zajęciach warsztatowych,
 • prowadzenie list odbioru materiałów dydaktycznych i usług,
 • powielenie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez trenera w ilości zabezpieczającej uczestników,
 • komputer przenośny (laptop),
 • aparat fotograficzny do realizacji dokumentacji warsztatów,
 • kamerę cyfrową do realizacji warsztatów i dokumentowania zajęć,
 • zestaw konferencyjny z oznaczeniem projektu i logotypami UE i POKL (długopis, teczka, notatnik, torebka reklamowa),
 • stend wystawienniczy z oznaczeniem projektu,
 • plakaty z oznaczeniem projektu.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • datę sporządzenia,
 • dane teleadresowe oferenta,
 • cenę brutto w przeliczeniu na 1 wychowanka oraz cenę brutto całości zamówienia,
 • czytelny podpis oferenta.

3. Do oferty należy załączyć:

 • proponowany program warsztatów zawierający min.: termin i miejsce  pobytu, dzienny program rozpisany godzinowo, informację co zawiera cena,  kontakt, ew. inne informacje potwierdzające proponowany standard pobytu.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację warsztatów dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „Lepszy Start” powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat)  do dnia  26.06.2012 r. do godziny 14:00.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty mailem na adres: mariaost@o2.pl.

2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Ocena ofert:

1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto całości zamówienia - 100%.

2. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

VI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

VII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Maria Ostrowska – koordynator projektu pod numerem telefonu 501441135 oraz adresem mail: mariaost@o2.pl

 • data: 2012.06.19

VIII. Załączniki:

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych z programem turystycznym  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3071 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki