Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.03.27

Zapytanie ofertowe na realizację usługi świadczenia doradztwa zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w ramach realizacji projektu systemowego „Lepszy Start”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na świadczeniu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu oraz udział w procesie rekrutacji.

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na indywidualnym i/lub grupowym doradztwie zawodowym dla uczestników projektu „Lepszy Start” oraz udział w procesie rekrutacji.

2. Doradztwo zawodowe prowadzone będzie w formie indywidualnych i/lub grupowych zajęć mających na celu podniesienie kompetencji i umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników projektu.

3. Udział w rekrutacji polegać będzie na indywidualnych spotkaniach z kandydatami na uczestników projektu oraz sporządzeniu wywiadu rekrutacyjnego, testu kwalifikacyjnego wg wzorów opracowanych przez doradcę zawodowego, sporządzeniu indywidualnych opinii o uczestnikach projektu wraz z rekomendacją do odpowiedniego wsparcia określonego zadaniem aktywna integracja. Wymiar godzin przeznaczonych na rekrutację nie powinien przekroczyć 30 min/osoba, łącznie 35 h.

4. Usługa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscach przez niego wyznaczonych, w miarę potrzeby także w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, zgodnie z programami opracowanymi przez Wykonawcę usługi, zaakceptowanymi przez Zleceniodawcę oraz harmonogramem ustalonym indywidualnie z uczestnikami projektu. Programy wynikać powinny z indywidualnych potrzeb uczestników projektu, określonych w wyniku procesu rekrutacji.

5. Przewidywana łączna liczba osób objętych doradztwem zawodowym nie przekroczy 37 osób w następujących kategoriach uczestników:

 • małoletni i pełnoletni (15-25 lat) wychowankowie pieczy zastępczej (WPZ) - przewidywana liczba uczestników uzależniona jest od wyniku rekrutacji i nie przekroczy 14 osób,
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) (ON) - przewidywana liczba uczestników uzależniona jest od wyniku rekrutacji i nie przekroczy 23 osób,

6. Przewidywany łączny wymiar godzin doradztwa zawodowego 97 h, w tym dla ON – 46 h, , WPZ – 16 h oraz 35 h, tj. 30 min./osoba – spotkania w ramach rekrutacji. Łączna liczba godzin wsparcia uzależniona będzie od liczby uczestników przyjętych do projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wymiaru godzin usługi o 20% w zależności od realnych potrzeb uczestników oraz możliwości finansowych projektu.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości usługi podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia:

 1. 10 kwiecień 2012 – grudzień 2012 rok.
 2. Szczegółowy grafik doradztwa zawodowego ustalany zostanie indywidualnie.

IV. Forma udzielenia zamówienia:

 1. Umowa cywilno-prawna.
 2. Wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z liczby godzin zrealizowanych usług, zatwierdzonych przez Zamawiającego, pomnożonych przez stawkę godzinową.
 3. Termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku.

V. Wymagania względem oferenta:

1. Oferent powinien posiadać:

 • odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie doradztwa zawodowego, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 101 z późn. zm.),
 • doświadczenie w pracy doradcy zawodowego, w tym w zakresie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.

2. Oferent nie powinien być zatrudniony w więcej niż dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie realizacji projektu przez Zamawiającego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • datę sporządzenia,
 • dane teleadresowe oferenta,
 • cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę,
 • czytelny podpis oferenta.

3. Do oferty należy załączyć:

 • szczegółowe CV wykonawcy, z którego jasno i czytelnie wynika doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia określone w punkcie V  niniejszego zapytania ofertowego,
 • oświadczenie o zatrudnieniu lub nie w ramach innych projektów POKL zawierające  informację o formie zatrudnienia, realizowanych zadaniach i wymiarze czasu pracy z deklaracją udostępnienia Zamawiającemu ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach innych projektów w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2011 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mariaost@o2.pl, faksem na nr:  29 7646233, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat)  do dnia  03.04.2012 r. do godziny 1400  wraz z załączonym CV i oświadczeniem.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

VIII. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    a.   Cena 50%
    b.   Doświadczenie 50%
    c.   Kwalifikacje, uprawnienia – spełnia / nie spełnia

Kryterium a. Cena

Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 50 pkt.

Kryterium b. Doświadczenie

Kryterium będzie liczone następująco: ilość usług polegających na prowadzeniu doradztwa zawodowego z zakresu objętego zamówieniem (w tym grupowych i indywidualnych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – za każdą wykonaną usługę Zamawiający przyzna 2 pkt. – maksymalnie 50 pkt.

Kryterium c. Kwalifikacje, uprawnienia

Spełnienie tego kryterium weryfikowane będzie według następującego sposobu: wykształcenie wyższe, licencja zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 101 z późn. zm.). Kryterium weryfikowane będzie na podstawie załączonego CV jako: spełnia / nie spełnia.

2. Po weryfikacji ofert przez Zamawiającego, wyłoniony zostanie Wykonawca, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów przyznanych według powyższych kryteriów, która jednocześnie spełniła kryterium c.  Kwalifikacje, uprawnienia.

4. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, w której oferent wykaże zatrudnienie w więcej niż dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IX. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

X. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Maria Ostrowska – koordynator projektu pod numerem telefonu 501441135 oraz adresem mail: mariaost@o2.pl.

 • data: 2012.03.27

XI. Załączniki:

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na realizację usługi świadczenia doradztwa zawodowego  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3292 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki