Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2012.03.27

Zapytanie ofertowe na realizację usługi świadczenia poradnictwa psychologicznego

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na świadczeniu poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu oraz udział w procesie rekrutacji.

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na indywidualnym i/lub grupowym wsparciu psychologicznym uczestników projektu „Lepszy Start” oraz udział w procesie rekrutacji.

2. Wsparcie psychologiczne prowadzone będzie w formie indywidualnych i/lub grupowych konsultacji i porad psychologicznych mających na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych uczestników projektu.

3. Udział w rekrutacji polegać będzie na indywidualnych spotkaniach z kandydatami na uczestników projektu oraz sporządzeniu wstępnej oceny psychospołecznej kandydata oraz rekomendacji do indywidualnej ścieżki wsparcia zgodnie z instrumentami zaplanowanymi w aktywnej integracji.

4. Usługa odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscach przez niego wyznaczonych, w miarę potrzeby także w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, zgodnie z programem opracowanym przez Wykonawcę usługi, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz harmonogramem ustalonym indywidualnie z uczestnikami projektu.

5. Przewidywana łączna liczba osób objętych wsparciem psychologicznym nie przekroczy 42 osób w następujących kategoriach uczestników:

 • małoletni i pełnoletni (15-25 lat) wychowankowie pieczy zastępczej (WPZ) - przewidywana liczba uczestników uzależniona jest od wyniku rekrutacji i nie przekroczy 14 osób,
 • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) (ON) - przewidywana liczba uczestników uzależniona jest od wyniku rekrutacji i nie przekroczy 23 osób,
 • kobiety nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) (WPZ) - przewidywana liczba uczestników uzależniona jest od wyniku rekrutacji i nie przekroczy 5 osób.

6. Przewidywany łączny wymiar godzin konsultacji i porad 171 h, w tym dla ON – 70 h, KNZ – 50h, WPZ – 16 h oraz  35 h, tj. 30 min./osoba – spotkania w ramach rekrutacji. Łączna liczba godzin wsparcia uzależniona będzie od liczby uczestników przyjętych do projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wymiaru godzin usługi o 20% w zależności od realnych potrzeb uczestników oraz możliwości finansowych projektu.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości usługi podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia:

 1. 10 kwiecień 2012 – grudzień 2012 rok.
 2. Szczegółowy grafik poradnictwa ustalany zostanie indywidualnie.

IV. Forma udzielenia zamówienia:

 1. Umowa cywilno-prawna.
 2. Wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z liczby godzin zrealizowanych usług, zatwierdzonych przez Zamawiającego, pomnożonych przez stawkę godzinową.
 3. Termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku.

V. Wymagania względem oferenta:

1. Oferent powinien posiadać:

 • odpowiednie kwalifikacje w zakresie psychologii z tytułem magistra, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 • doświadczenie w pracy psychologa, w tym w zakresie indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego.

2. Oferent nie powinien być zatrudniony w więcej niż dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie realizacji projektu przez Zamawiającego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • datę sporządzenia,
 • dane teleadresowe oferenta,
 • cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę,
 • czytelny podpis oferenta.

3. Do oferty należy załączyć:

 • szczegółowe CV wykonawcy, z którego jasno i czytelnie wynika doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia określone w punkcie V  niniejszego zapytania ofertowego,
 • oświadczenie o zatrudnieniu lub nie w ramach innych projektów POKL zawierające  informację o formie zatrudnienia, realizowanych zadaniach i wymiarze czasu pracy z deklaracją udostępnienia Zamawiającemu ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach innych projektów w odniesieniu do okresu realizacji projektu przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2011 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mariaost@o2.pl, faksem na nr:  29 7646233, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat)  do dnia  04.04.2012 r. do godziny 14:00  wraz z załączonym CV i oświadczeniem.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    a.  Cena 50%,
    b.  Doświadczenie 50%,
    c.  Kwalifikacje, uprawnienia – spełnia / nie spełnia

Kryterium a. Cena

Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 50 pkt.

Kryterium b. Doświadczenie

Kryterium będzie liczone następująco: ilość usług polegających na prowadzeniu wsparcia psychologicznego z zakresu objętego zamówieniem (w tym grupowych i indywidualnych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – za każdą wykonaną usługę Zamawiający przyzna 2 pkt. – maksymalnie 50 pkt.

Kryterium c. Kwalifikacje, uprawnienia

Spełnienie tego kryterium weryfikowane będzie według następującego sposobu: kierunkowe wykształcenie tj. magister psychologii. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie załączonego CV jako: spełnia / nie spełnia. Po weryfikacji ofert przez Zamawiającego, wyłoniony zostanie Wykonawca, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów przyznanych według powyższych kryteriów, która jednocześnie spełniła kryterium c.  Kwalifikacje, uprawnienia.

3. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, w której oferent wykaże zatrudnienie w więcej niż dwóch projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IX. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

X. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Maria Ostrowska – koordynator projektu pod numerem telefonu 501441135 oraz adresem mail: mariaost@o2.pl.

 • data: 2012.03.27

XI. Załączniki:

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zapytanie ofertowe na realizację usługi świadczenia poradnictwa psychologicznego  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3396 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki