Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Referent ds. świadczeń pieczy zastępczej, pomocy społecznej
2013.04.03

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń pieczy zastępczej pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona:

 1. Pani Nina Konarzewska

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi stawiane pracownikowi na tym stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje do pracy na tym stanowisku.

Wanda Emila Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2013.04.24

Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających niezbędne wymagania na stanowisko pracy referent ds. pieczy zastępczej, pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Informuję, że na ww. stanowisko pracy aplikacje złożyła 1 osoba spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu i  została zakwalifikowana do następnego etapu rekrutacji:

 1. Pani Nina Konarzewska

Wanda Emila Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2013.04.19

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka

2. Określenie stanowiska: referent  ds. świadczeń pieczy zastępczej,  pomocy społecznej

3. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie:  wyższe administracyjne, ekonomiczne, prawnicze,
e) minimum 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku w jednostce samorządowej,
f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,   
h) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz praktyczna umiejętność stosowania go,
i) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych,
j) biegła obsługa komputera w środowisku MS Windows, oraz pakiecie MS Office.

4. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych i decyzji administracyjnych,
b) znajomość oprogramowania  POMOST  
c) umiejętności osobowościowe i zawodowe: samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, uczciwość, bezstronność, odpowiedzialność, uprzejmość.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) Prowadzenie postępowań w sprawie:

 • przyznania oraz zmiany świadczeń, dodatków  i dofinansowań przysługujących   rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na umieszczone w niej dziecko w systemie informatycznym i ręcznym w tym sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sporządzania projektów decyzji administracyjnych dot. przyznania innej pomocy rodzinie zastępczej, prowadzącym rodzinny dom dziecka wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • sporządzania projektów umów/zmian w sprawie pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/ rodzinnego domu dziecka,
 • nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • przyznawania świadczeń wynikających z programu usamodzielnienia wychowankom pieczy zastępczej SOSW, MOW itp.

b) Przygotowywanie list wypłat:

 • przyznanych świadczeń, dodatków i dofinansowań przyznanych  rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na umieszczone w niej dziecko/dzieci,
 • dotyczących innej pomocy rodzinie zastępczej/ prowadzącym rodzinny dom dziecka wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • sporządzania list wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.

c) Prowadzenie postępowań związanych z windykacjami komorniczymi i administracyjnymi dotyczącymi  nienależnie pobranych świadczeń.
d) Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wersji elektronicznej i systemie informatycznym i ręcznym.
e) Prowadzenie postępowań dotyczących opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez osoby do tego zobligowane.
f) Prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej opłat za pobyt w pieczy zastępczej w systemie informatycznym i ręcznym.
g) Przekazywanie do działu księgowości niezbędnych informacji dotyczących obciążeń opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.  
h) Prowadzenie niezbędnych rejestrów.
i) Prowadzenie pozostałej sprawozdawczości w zakresie zajmowanego stanowiska.
j) Współpraca z jednostką nadrzędną w sprawie porozumień dotyczących finansowania  pobytu w pieczy zastępczej dzieci z innych powiatów na terenie powiatu ostrołęckiego oraz dzieci z terenu powiatu ostrołęckiego na terenie innych powiatów.
k) Współpraca z jednostką nadrzędną w sprawie partycypacji w wydatkach dotyczących pobytu dzieci w pieczy zastępczej przez gminy z terenu powiatu ostrołęckiego.
l) Nadzorowanie, koordynowanie, aktualizowanie, praca, przesyłanie sprawozdań oraz innych wymaganych danych w programie do obsługi pomocy społecznej POMOST i SAC.
m) Przygotowywanie i opracowywanie korespondencji wychodzącej z PCPR a dotyczącej powierzonych obowiązków.
n) Opracowywanie materiałów planistycznych do planów budżetowych w części dotyczącej zajmowanego stanowiska.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) sposób zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – docelowo na czas nieokreślony,
b) wymiar czasy pracy: pełny etat,
c) wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zgodne z obowiązującymi przepisami,
d) planowany termin rozpoczęcia pracy: 25 kwietnia 2013 r.  (termin może ulec przesunięciu)
e) miejsce pracy: siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  przy ul. Szpitalnej 2, parter,  
f) charakter pracy: praca jednozmianowa, naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin; z przewagą wysiłku umysłowego, obsługa urządzeń biurowych,

7. Wymagane dokumenty:

a) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,  
b) podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
c) kopia dokumentu tożsamości,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
e) kopie posiadanych świadectw pracy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku pozostawania w stosunku pracy),
f) podpisana własnoręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce  zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).”
g) podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Ja ………………………………. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria,nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych i posiadam nieposzlakowaną opinię."
h) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ NABÓR NA STANOWISKO REFERENT  D.S  ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ POMOCY SPOŁECZNEJ”  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (parter, pok. nr 9) lub korespondencyjnie (ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka)  w terminie do dnia 18 kwietna 2013 r.
b) Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Dla aplikacji przesyłanych decyduje data wpływu przesyłki do PCPR a nie data nadania.

9. Pozostałe informacje:

a) Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
b) Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu   o naborze, zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce http://www.powiatostrolecki.pl/ , oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki,  
c) Osoba wytypowana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

Wanda Emila Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2013.04.03

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Praca  / 2013  / Referent ds. świadczeń pieczy zastępczej, pomocy społecznej  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2706 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki