Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Dane teleadresowe

Powiat Ostrołęcki - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

NIP 758-23-59-776

 


 

Konta bankowe 

opłata za użytkowanie wieczyste

 46 89230008 0124 7002 2012 0021

dochody własne powiatu (opłata komunikacyjna, geodezyjna, karta wędkarska)

19 89230008 0124 7002 2012 0022

 

Opłaty skarbowe dokonywane na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ostrołęka plac gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka lub na nr konta podany na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki. Link dostępu: https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/34/82/konta-bankowe

 

Zapraszamy do naszej siedziby

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki
 

Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach pracy  Starostwa, za wyjątkiem:

Wydziału Finansowego - kasy przy ul. Emila A. Fieldorfa "Nila" 15, gdzie interesanci przyjmowani będą

  • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 - 15.30
  • we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00. - 14.00

Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - gdzie interesanci przyjmowani są:

  • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 - 15.30
  • we wtorki w godz. 8.00 - 17.00
  • w piątki w godz. 8.00 - 14.00.

 

 

 

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce adres: pl. Gen. J. Bema 5, 07 410 Ostrołęka
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@powiatostrolecki.pl
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzen ia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r.
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. w przypadku realizacji zadań u stawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zaut omatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

drukuj całą stronę

Nawigacja

Kontakt  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 82904 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki