Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Instytucjonalna piecza zastępcza

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która sprawowana jest w formie:

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 3. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
 2. Realizuje przygotowane we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.
 3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
 5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
 6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi.
 7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielimy na placówki typu:

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego:

 1. Wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się.
 2. Umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.
 3. Współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego:

 1. Sprawuje doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej.
 2. Przyjmuje dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej, w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pobyt dziecka w tej placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt ten może zostać przedłużony do momentu wyjaśnienia trwającego postępowania sądowego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego:

 1. Sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach.
 2. Z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. Wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii.
 4. Wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
 5. Zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowani się do życia w rodzinie. W placówce tej można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci.

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna

Umieszcza się w niej dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W placówce tej można w tym samym czasie umieścić łącznie nie więcej niż 30 dzieci.

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

Umieszcza się w nim dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne zapewniają specjalistyczną opiekę medyczna i rehabilitację dzieciom umieszczonym w tych palcówkach i ośrodkach.

Na terenie Powiatu Ostrołęckiego od dnia 1 czerwca 2013 r. funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego tj.:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego „OAZA” w Myszyńcu, ul. Bartna 19.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci. Placówka ta wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Wychowankowie mogą przebywać w instytucjonalnej pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności, za zgodą dyrektora placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczą się.

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Piecza zastępcza  / Instytucjonalna piecza zastępcza  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2863 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki