Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2014.05.08

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach realizacji projektu „Lepszy Start”

W terminie nadsyłania ofert na usługę „pełnienie funkcji asystenta rodziny” dla rodziny składającej się z wychowanki pieczy zastępczej będącej w ciąży i wychowanka pieczy zastępczej – uczestników projektudo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wpłynęło 3 oferty. Spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, przy kryterium wyboru ofert jakim była cena oferty brutto za 1 godzinę usługi, dokonano wyboru Wykonawcy, którym będzie Pani Małgorzata Domurad. Cena oferty za 1 godzinę usługi – 40 zł netto/brutto.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2014.05.26

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na realizacji zadań asystenta rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, w ramach realizacji projektu systemowego „Lepszy Start”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na realizacji zadań asystenta rodziny.

I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2, tel./faks: 29 7646233, e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Pełnienie funkcji asystenta rodziny dla  wychowanki rodziny zastępczej będącej w ciąży, lat  21 i wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, lat 19 – uczestników projektu, tworzących rodzinę,  zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego, a czasowo w Ostrołęce.
2) Zakres wykonywanych zadań:

 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej rodziny;
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z jej członkami i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (plan pracy obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty);
 • udzielanie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodziny oraz motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie prawidłowego zachowania w okresie ciąży i przygotowania do narodzin dziecka;
 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie prawidłowej opieki nad dzieckiem, w tym nauka prawidłowej pielęgnacji i żywienia dziecka,
 • trening umiejętności opiekuńczych i wychowawczych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,  nie rzadziej niż co kwartał  i przekazywanie tej oceny do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Ostrołęce;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w ramach świadczonej usługi, w tym karty realizacji zadań i miesięcznej karty czasu pracy w sposób uzgodniony z Zamawiającym;
 • współpraca z Zamawiającym oraz osobami świadczącymi usługi specjalistycznego poradnictwa i inne na rzecz członków rodziny w ramach realizowanego projektu.

III. Termin, wymiar i miejsce wykonania zamówienia:

1) miejsce wykonania zamówienia: praca w środowisku zamieszkania członków rodziny i poza miejscem zamieszkania zgodnie z potrzebami członków rodziny – uczestników projektu,
2) termin realizacji: maj - grudzień 2014 roku,
3) wymiar usługi: Łącznie 180 godzin zegarowych, w tym praca w wymiarze średnio 6 h na tydzień. Zamawiający dopuszcza przesunięcie tygodniowego wymiaru czasu pracy pomiędzy tygodniami, wynikające z realnych potrzeb rodziny lub z przyczyn losowych. Podany wymiar godzin w przypadku uzasadnionym może ulec zmianie.

IV. Forma udzielenia zamówienia:

1) umowa cywilno-prawna,
2) wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z liczby godzin zrealizowanych usług, zatwierdzonych przez Zamawiającego, pomnożonych przez stawkę godzinową. Cena brutto za jedną godzinę usługi podana przez Wykonawcę powinna obejmować koszty dojazdu do miejsca zamieszkania rodziny oraz kosztów przejazdów do członków rodziny, a także składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, które Zamawiający zobowiązany jest odprowadzić i które stanowić będą jego koszty związane z udzielonym zamówieniem jeśli dotyczy,
3) termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku.

V. Wymagania względem oferenta:

Wymagania formalne i merytoryczne:

1) Oferent posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy ww. szkolenia i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • lub wykształcenie średnie i ww. szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, ponadto:

2) Oferent nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
3) Oferent wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) Oferent nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) Oferent posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych;
6) Oferent nie będzie łączył pracy asystenta z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
7) Zaangażowanie Oferenta w realizację zadań we wszystkich projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie w przypadku zaangażowania Oferenta w inne projekty w ramach NSRO w okresie realizacji zamówienia;

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego,
2) oferta powinna zawierać w szczególności:

 • datę sporządzenia,
 • dane teleadresowe oferenta, w tym nr telefonu, e-mail,
 • cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę, obejmującą wszelkie koszty wykonywania czynności asystenta rodziny, w tym koszty przejazdów własnym lub publicznym środkiem komunikacji do rodziny objętej usługą oraz wszelkie narzuty i obciążenia publiczno-prawne takie jak składki ZUS, US, FP od pracownika i pracodawcy, jeśli dotyczą,
 • czytelny podpis oferenta,

3) do oferty należy załączyć:

 • CV;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • oświadczenie oferenta, że nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • oświadczenie oferenta, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • oświadczenie oferenta, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie oferenta, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych;
 • oświadczenie oferenta, że nie będzie łączył pracy asystenta z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 • oświadczenie oferenta o jego aktywności w ramach innych projektów realizowanych w ramach NSRO w okresie realizacji zamówienia ze wskazaniem łącznego miesięcznego wymiaru godzin realizowanych w tych projektach.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadań asystenta rodziny w ramach projektu „Lepszy Start” powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat)  do dnia  15.05.2014 r. do godziny 1400.
 2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (spełniających wymogi formalne i merytoryczne wyszczególnionych w dziale V.) na podstawie kryterium ceny za 1 godzinę brutto – 100%. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i merytorycznych zostaną odrzucone i nie podlegają ocenia na podstawie kryterium ceny.
 2. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty.

IX. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

X. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Maria Ostrowska – koordynator projektu pod numerem telefonu 501441135 oraz adresem mail: mariaost@o2.pl.

XI. Załączniki:

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2014.05.08

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2014  / Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na realizacji zadań asystenta rodziny  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3167 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki