Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapytanie ofertowe
2014.05.08

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu „Lepszy Start”

W terminie nadsyłania ofert na przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu „Lepszy Start” do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wpłynęło 32 oferty. Spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, przy kryterium wyboru ofert jakim była cena brutto na jedną osobę, dokonano wyboru następujących Wykonawców w zakresie realizacji kursów:

 1. Prawo jazdy kat „B” dla 11 osób:
  Wykonawca: Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski z siedzibą w Ostrołęce.
  Cena brutto oferty 1040,00 zł na jedna osobę.
 2. Prawo jazdy kat „C” dla 2 osób:
  Wykonawca: Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski z siedzibą w Ostrołęce.
  Cena brutto oferty 1830,00 zł na jedna osobę.
 3. Kurs „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” dla 2 osób:
  Wykonawca: Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski z siedzibą w Ostrołęce.
  Cena brutto oferty 1380,00 zł za jedną osobę.
 4. Kurs  „Obsługa wózka jezdniowego” dla 2 osób:
  Wykonawca: Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski z siedzibą w Ostrołęce.
  Cena brutto oferty 440,00 zł na jedną osobę.
 5. Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” dla 4 osób:
  Wykonawca: Ostrołęckie Centrum Kształcenia Stanisław Edward Wasilewski z siedzibą w Ostrołęce.
  Cena brutto oferty 1337,50 zł na jedną osobę.
 6. Kurs „Podstawy księgowości z elementami kadr i płac z programem Symfonia, Optima i Płatnik” dla 6 osób:
  Wykonawca: Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka z siedzibą w Zielonej.
  Cena brutto oferty 1101,50 złotych na jedną osobę.
 7. Kurs kelnerski dla małoletnich dla 4 osób:
  Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie.
  Cena brutto oferty 1000,00 złotych na jedną osobę.
 8. Kurs „Spawania metodą MAG i TIG”  dla 1 osoby:
  Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie.
  Cena brutto oferty 3900,00 złotych na jedną osobę.
Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2014.05.27

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu

W związku z realizacją projektu systemowego „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2 zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu według następującej specyfikacji.

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zamkniętych lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu:

 • „Prawo jazdy kat. B z opłatą egzaminu państwowego” - 11 osób,
 • „Prawo jazdy kat. C z opłatą egzaminu państwowego” - 2 osoby,
 • „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”, wymiar godzin dydaktycznych kursu min. 140 h - 2 osoby,
 • „Obsługa wózka jezdniowego”, wymiar godzin dydaktycznych kursu min. 67 h - 2 osoby,
 • „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”, wymiar godzin dydaktycznych kursu min.100 h - 4 osoby,
 • „Podstawy księgowości z elementami kadr i płac z programem Symfonia, Optima i Płatnik”, wymiar godzin dydaktycznych kursu min. 120 h - 6 osób, „Kurs kelnerski dla małoletnich” wymiar godzin dydaktycznych kursu min. 48 h - 4 osoby,
 • „Spawania metodą TIG i MAG”, wymiar godzin kursu zgodny z wymogami - 1 osoba,

Każdy rodzaj kursu stanowi odrębne zamówienie. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden lub więcej kursów określonych zamówieniem.

2. Termin realizacji kursu: czerwiec – listopad 2014 roku.

3. Miejsce realizacji kursów: Ostrołęka.

4. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.

5. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
b) w ofercie należy podać odrębnie dla każdego kursu m.in.:

 • nazwa kursu,
 • proponowany termin i miejsce realizacji kursu, w tym zajęć teoretycznych oraz praktycznych,
 • cel kursu,
 • program kursu,
 • forma kształcenia,
 • wymiar godzin teoretycznych i praktycznych,
 • wymagania wstępne w stosunku do kursanta,
 • cenę brutto na osobę, zawierającą wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym opłatę za egzamin, opłatę manipulacyjną, materiały dydaktyczne, serwis kawowy, itd.

6. Informacje dodatkowe:

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach realizacji usługi:

 • zabezpieczył uczestnikom serwis kawowy, materiały dydaktyczne, szkoleniowe, niezbędne do realizacji programu zajęć, w tym ew. skrypt,
 • potwierdził uzyskane uprawnienia i kwalifikacje poprzez wydanie zaświadczenia, zgodnie ze wzorem rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. lub innymi stosownymi przepisami prawa.

b) Wykonawca w cenie nie ujmuje obowiązujących badań lekarskich kwalifikujących na kurs, których organizacja pozostaje po stronie Zamawiającego, chyba że są nierozerwalną częścią organizacji kursu,
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania (np.: choroby uczestnika projektu, braku kwalifikowalności medycznej, rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy projektu), Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w umowie dotyczących zmniejszenia liczby uczestników kursu. W takim przypadku, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną liczbę osób;
d) płatność za realizację kursu nastąpi przelewem po protokolarnym odbiorze usługi w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
e) Wykonawca, którego oferta została wyłoniona do realizacji zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

7.    Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę prosimy złożyć do dnia 19.05.2014 r. do godziny 1400 w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2,  pokój nr 9 (sekretariat) osobiści, pocztą, faxem: 0.29 7646233 lub w formie elektronicznej e-mail: mariaost@o2.pl .

8. Informacji udziela: Maria Ostrowska – koordynator projektu, tel. 501441135.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor PCPR
w Ostrołęce

 • data: 2014.05.08

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Zamówienia  / Zamówienia - 2014  / Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3201 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki