Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2016 roku. Konsultacje potrwają od 24 września 2015 r. do 16 października 2015 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

Opublikowano dn. 23.09.2015 r.

drukuj (Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok")

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku bieżącym. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

  1. celów współpracy - § 2 programu,

  2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

  3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,

  4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,

  5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,

  6. pozostałych zapisów programu.

 

12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej na adres:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Okrzei 35

03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

Pliki do pobrania

 
 

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 9 marca 2015 roku podjął uchwałę nr 44/2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyborano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku z zakresu:
 
1) kultury i ochrony dóbr kultury, zawartych w załączniku nr 1 do uchwały,
2) kultury fizycznej, zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.
 
Opublikowano dnia: 11.03.2015r.

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2015 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11. 02. 2015 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Załączniki:

 

Dodano: 20.01.2015r.

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2015  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 10672 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki