Kalendarz

Poniedziałek 23 Października 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2016 roku. Konsultacje potrwają od 24 września 2015 r. do 16 października 2015 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

Opublikowano dn. 23.09.2015 r.

drukuj

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku bieżącym. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,

 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,

 4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,

 5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,

 6. pozostałych zapisów programu.

 

12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej na adres:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Okrzei 35

03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

Pliki do pobrania

 
 

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 9 marca 2015 roku podjął uchwałę nr 44/2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyborano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku z zakresu:
 
1) kultury i ochrony dóbr kultury, zawartych w załączniku nr 1 do uchwały,
2) kultury fizycznej, zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.
 
Opublikowano dnia: 11.03.2015r.

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2015 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 30/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2015 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11. 02. 2015 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Załączniki:

 

Dodano: 20.01.2015r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  /  Informacje  /  Rok 2015  / 

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

 • Europejski Numer Alarmowy 112
 • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 6357 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)